An Bord Pleanála

COVID-19 (Coróinvíreas) agus An Bord Pleanála: Eolas

Eolas ginearálta
Tréimhsí ama
Roghanna ar theacht isteach san oifig seo
Sula dtagann tú isteach san oifig seo
Teacht isteach san oifig seo
Féilire na ndátaí deiridh chun achomharc pleanála a dhéanamh
Aighneachtaí agus Tuairimí
Seachadtaí Poist
Féachaint ar chomhad cás cinnte: Rochtain an phobail
Sonraí teagmhála

Eolas ginearálta

Ón Luan, 25 Bealtaine 2020, beidh oifig an Bhoird Pleanála ag 64 Sráid Mhaoilbhríde, Baile Átha Cliath 1 ar oscailt arís mar is gnách don phobal óna 9.15 ar maidin - 5.30 tráthnóna, Luan go hAoine.

Socraíodh in orduithe an Rialtais mar gheall ar shíneadh a chur leis na teorainneacha ama ar chúrsaí pleanála nach dtabharfar aird ar an tréimhse ama dar tús an 29 Márta 2020 go dtí an 23 Bealtaine 2020 agus teorainneacha ama éagsúla á ríomh faoi na hAchtanna Pleanála agus Forbartha agus faoi Achtanna eile. De bhrí nach bhfuil aon ordú eile déanta ag an Rialtas chun síneadh a chur leis an reo ama tar éis an 23 Bealtaine 2020, tiocfaidh na gnáth-theorainneacha ama atá leagtha amach sa reachtaíocht lena mbaineann i bhfeidhm ón 24 Bealtaine 2020.

Ón Luan, 25 Bealtaine 2020, beidh oifig an Bhoird Pleanála ar oscailt mar is gnách don phobal óna 9.15 ar maidin – 5.30 tráthnóna, Luan go hAoine. Cé go mbeidh oifig an Bhoird ar oscailt do ghlaoiteoirí poiblí, is féidir ábhar a chur isteach chuig an mBord i gcónaí leis an bpost nó le cúiréir laistigh d'uaireanta oifige.

Rinneadh roinnt athruithe tábhachtacha ar limistéir phoiblí na hoifige de dheasca COVID-19 (An Víreas Coróineach). Is féidir go ndéanfaidh na hathruithe seo difear duit má thagann tú isteach tú isteach san oifig go minic nó má bhí tú ann cheana. Tá díghalráin láimhe ar fáil san oifig fáilte agus sna limistéir phoiblí. Glantar an oifig go rialta i gcaitheamh an lae.

Má tá tú ag smaoineamh ar achomharc, tuairim, aighneacht, iarratas, tarchur a chur chugainn, molaimid i gcónaí do dhoiciméad nó doiciméid a ullmhú roimh ré. Ansin cuir sa phost iad nó fág isteach inár n-oifig iad le linn uaireanta oifge 9.15 ar maidin go 5.30 tráthnóna a luaithe is féidir leat agus píosa maith roimh an dáta deiridh más féidir.

Ní cheadaíonn an dlí dúinn aon eisceacht a dhéanamh ar riail na teorann ama ná ar aon rialacha reachtúla eile fiú i gcás eisceachtúil COVID-19.

Daoine ar mian leo teagmháil a dhéanamh leis an mBord Pleanála, iarrtar orthu é a dhéanamh ar an bhfón, le ríomhphost, nó ar shlí éigin eile seachas bualadh isteach san oifig. An fáth leis sin ná daoine a choimeád scartha amach ó chéile chomh fada agus is féidir, nuair nach gá teagmháil duine le duine.

 • Seoladh poist: 64 Sráid Mhaoilbhríde, Baile Átha Cliath 1, D01 V902
 • Seoltaí ríomhphoist:
  • Gnáthachomhairc Phleanála, agus gach achomharc eile: seol ríomhphost chuig appeals@pleanala.ie.
  • I gcás iarratais nó réamhiarratais ar Fhorbairt Tithíochta Straitéisí, seol ríomhphost chuig strategichousing@pleanala.ie.
  • I gcás iarratais nó réamhiarratais ar Fhorbairt Bonneagair Straitéisigh, seol ríomhphost chuig sids@pleanala.ie.
  • Ceisteanna ginearálta, seol ríomhphost chuig bord@pleanala.ie.
 • Fón:(01) 858 8100 nó Glao Áitiúil: 1890 275 175

Ar ais go barr

 

Tréimhsí ama

Ciallaíonn na forálacha nua má thiteann an lá deiridh chun:

 • achomharc nó tarchur a dhéanamh, nó
 • aighneacht nó tuairim a chur isteach ar achomharc nó tarchur, nó
 • aighneacht nó tuairim a chur isteach ar fhorbairt tithíochta straitéisí, nó
 • aighneacht nó tuairim a chur isteach ar fhorbairt bonneagair straitéisigh, nó
 • aighneacht nó tuairim a chur isteach mar fhreagairt ar iarratas reatha ón mBord Pleanala chun eolas breise a fháil ar chás, nó
 • aighneacht nó tuairim a chur isteach ar chuireadh reatha ar aighneachtaí breise ar chás reatha

sa tréimhse idir an 29 Márta 2020 agus an 23 Bealtaine 2020 ansin tá síneadh curtha go huathoibríoch leis an tréimhse chun aon rud den sórt sin a ghlacadh suas go dtí dátatar éis an 23 Bealtaine 2020.

Is féidir nach mbeidh fad na tréimhse sínte mar an gcéanna i ngach cás. Is é an prionsabal ginearálta go gcuirfear tréimhse is ionann agus líon na laethanta sa tréimhse ama bunaidh le haon lá deiridh bunaidh a bhí istigh sa tréimhse idir 29 Márta 2020 agus 23 Bealtaine 2020.

Ar ais go barr

 

Roghanna ar theacht isteach san oifig

Doiciméid a sheoladh chugainn

Má tá dóthain ama ann, smaoinigh ar do dhoiciméid a sheoladh chugainn leis an bpost nó le cúiréir seachas teacht isteach san oifig. Más mian leat achomharc a dhéanamh, féach an suíomh gréasáin go bhfeice tú na dátaí deireanacha le hachomharc a dhéanamh. Más mian leat tuairim a thabhairt ar iarratas ar fhorbairt tithíochta straitéisí, is féidir an dáta deireanach chuige sin a sheiceáil ar an gcuid den suíomh gréasáin a bhaineann le forbairtí tithíochta straitéisí. Más mian leat rud ar bith eile a dhéanamh déan teagmháil linn.

Ortsa atá an fhreagracht a chinntiú go bhfaighimid do dhoiciméid laistigh den tréimhse ama i dtrácht. Ní mór do mhíreanna a bheith faighte againn roimh 5.30 tráthnóna ar an lá deireanach den tréimhse shonraithe ama fiú más dáta roimh an dáta deireanach atá ar an bpostmharc. Ní cheadaíonn an dlí dúinn doiciméid dhéanach a ghlacadh amhail is gur doiciméid bhailí iad. Má tá aon údar imní agat nach sroichfidh do dhoiciméid an oifig in am leis an bpost nó le cúiréir, ionas gur fearr leat iad a thabhairt go dtí an oifig de láimh, léigh an t-eolas thíos sula mbeartaíonn tú teacht isteach san oifig seo.

Is féidir táillí a íoc le seic, dréacht baincéara nó le hordú poist. Ní mholaimid duit airgead tirim a chur sa phost. Ní ghlacaimid le híocaíochtaí cárta dochair nó cárta creidmheasa ná le ríomhaistrithe cistí leis an bpost.

Molaimid go láidir duit gan aon rud a chur inár mbosca litreach nó d'fhéadfadh do mhír a bheith neamhbhailí.

Eolas ar chomhaid cás cinnte

Gheobhaidh tú buneolas ar chásanna ach féachaint ar an suíomh gréasáin agus an fheidhm chuardaigha úsáid. Chun cás a aimsiú:

 • clóscríobh uimhir sé dhigit tagartha cáis an Bhoird Pleanála. Uimhreacha ar nós 300000 atá ar chásanna reatha, agus uimhreacha mar 234567, RL2000, PA4000 atá ar sheanchásannsa. Nó
 • clóscríobh suíomh tíreolaíochta nó eochairfhocail sa chur síos ar an bhforbairt bheartaithe.

Ar leathanach gréasáin gach cáis chinnte, gheofar:

 • Tuarascáil an Chigire
 • Treoir an Bhoird
 • Ordú an Bhoird

Má tá eolas eile uait, nó chun féachaint ar chomhad iomlán an cháis, seol ríomhphost chuig ár roinn rochtana poiblí ag publicaccess@pleanala.ie agus tabhairt sonraí an chomhaid cháis ar mian leat féachaint air. Gheobhaidh tú glao ónár bhfoireann rochtana poiblí ina dtabharfar eolas breise duit. Is féidir gur mhaith leat an t-eolas thíos a léamh sula mbeartaíonn tú teacht chun na hoifige chun féachaint ar an gcomhad iomlán.

Ar ais go barr

 

Sula dtagann tú isteach san oifig

Eolas ginearálta

Bíonn an oifig ar oscailt idir a 9.15 ar maidin agus a 5.30 tráthnóna. Gheobhaidh tú bealaí taistil chun na hoifige ar ár suíomh gréasáin agus ar phleanálaí turas Transport for Ireland . Níl páirceáil ghinearálta ceadaithe ar an tsráid lasmuigh den oifig. Tá spás páirceála amháin do dhaoine faoi mhíchumas os comhair na hoifige. Tá carrchlóis phoiblí in aice láimhe.

Rinneamar roinnt athruithe ar limistéir phoiblí na hoifige i bhfianaise threoir an Rialtais maidir le bheith scartha amach.

Lean treoracha na foirne agus na ngardaí slándála. Beidh póstaeir eolais ar fáil chun cabhrú leat.

Ba chóir bheith ag súil le dul i scuaine agus bheith scartha 2 mhéadar (6.5 troigh) ó chéile ann. Déanaimid iarracht slí a dhéanamh don scuaine san oifig ach uaireanta is féidir go mbeidh sé riachtanach scuaine a dhéanamh ar Shráid Mhaoilbhríde. Déanfaimid ár ndícheall scuainí a choimeád chomh gearr agus is féidir ach is iad sláinte agus sábháilteacht na foirne agus an phobail an rud is tábhachtaí.

Agus tú san oifig, iarraimid ort:

 • déanamh de réir chomhairle FSS ar bheith scartha amach agus faoin tslí le casachtach agus nó sraoth a ligean.
 • do lámha a ní le díghlrán láimhe sula dtagann tú isteach san fhoirgneamh agus arís agus tú ag fágáil.
 • gan lámha a chroitheadh.
 • déanamh de réir theoracha na foirne agus na ngardaí slándála.

Acomhairc phleanála

Sula dtagann tú isteach san oifig, seiceáil ár leathanach eolais COVID-19 féachaint cad é an dáta deireanach chun achomharc a dhéanamh i gcás cinnidh a rinneadh an t-údarás pleanála idir an 2 Márta 2020 agus an 29 Bealtaine 2020.

Le bheith cinnte go ndearna tú gach beart is gá chun achomharc a dhéanamh, iarraimid ort an seicliosta achomhairc phleanála a úsáid, a chabhróidh leat achomharc bailí a dhéanamh. Iarrtar ort d'achomharc a dhéanamh roimh an dáta deireanach, más féidir.

Más mian leat tuairim a chur isteach, is féidir leat an seicliosta do thuairim a úsáid, féachaint an ndearna tú gach beart is gá chun tuairim a chur isteach. Iarrtar ort do thuairim a chur isteach roimh an dáta deireanach, más féidir.

Má thagann tú isteach san oifig, iarraimid ort táillí a íoc áit is féidir le cárta dochair nó creidmheasa, seic, ordú poist nó dréacht baincéara. Gheofar tuilleadh eolais ar ár suíomh gréasáin faoi tháillí agus conas iad a íoc.

Forbairtí Tithíochta Straitéisí

Sula dtagann tú isteach san oifig, is féidir leat na dátaí deireanacha le tuairim a chur isteach ar iarratas reatha a sheiceáil ar ár suíomh gréasáin ag www.pleanala.ie/shd/applications/index_ga.htm.

Más mian leat tuairim ar iarratas a chur isteach, is féidir leat an seicliosta do thuairim a úsáid, féachaint an ndearna tú gach beart is gá chun tuairim a chur isteach. Iarrtar ort do thuairim a chur isteach roimh an dáta deireanach, más féidir.

Má thagann tú isteach san oifig, iarraimid ort táillí a íoc áit is féidir le cárta dochair nó creidmheasa, seic, ordú poist nó dréacht baincéara. Gheofar tuilleadh eolais ar ár suíomh gréasáin faoi tháillí agus conas iad a íoc.

Forbairtí Bonneagair Straitéisigh

Sula dtagann tú isteach san oifig, is féidir leat na dátaí deireanacha le tuairim a chur isteach ar iarratas reatha a sheiceáil trí theagmháil a dhéanamh linn ag sids@pleanala.ie.

Más mian leat tuairim ar iarratas a chur isteach, is féidir leat an seicliosta do thuairim a úsáid, féachaint an ndearna tú gach beart is gá chun tuairim a chur isteach. Iarrtar ort do thuairim a chur isteach roimh an dáta deireanach, más féidir.

Má thagann tú isteach san oifig, iarraimid ort táillí a íoc áit is féidir le cárta dochair nó creidmheasa, seic, ordú poist nó dréacht baincéara. Gheofar tuilleadh eolais ar ár suíomh gréasáin faoi tháillí agus conas iad a íoc.

Ar ais go barr

 

Ag teacht isteach san oifig

Níor chóir duit teacht isteach san oifig más amhlaidh:
 • nach mothaíonn tú go maith nó má tá:
  • fiabhras ort (teocht ard - 38 céim Celsius nó níos airde),
  • casacht de chineál ar bith ort, ní casacht thirim amháin atá i gceist,
  • gearranáil (deacracht anála) ort.

 • nár chóir duit dul rófhada ó bhaile.

Gheofar tuilleadh eolais ar chomharthaí agus ar shrianta ar www.gov.ie/covid-19www.hse.ie.

Nuair a thagann tú isteach san oifig lean treoracha na foirne agus na ngardaí slándála.

Má tá duine éigin ag an gcuntar seirbhíse, is féidir go n-iarrfar ort dul isteach i scuaine. Tóg an chéad áit atá ar fáil agus bog ar aghaidh dhá mhéadar (6.5 throigh) go dtí an chéad spota eile nuair a bhíonn sé ar fáil. Nuair a bhíonn spás saor ag an gcuntar seirbhíse, iarrfaidh ball foirne ort dul chun tosaigh.

Ar mhaithe le sláinte agus sábháilteacht an phobail agus na foirne, tá scáileán peirspéacs feistithe den chuntar.

Má bhíonn cabhair uait ag am ar bith, iarr é ar bhall foirne nó ar gharda slándála.
Back to contents

 

Féilire na ndátaí deireanacha chun achomharc pleanála a dhéanamh

Dé Luain 11 Bealtaine 2020 a foilsíodh an t-eolas seo.

Seo táblaí áisiúla duit le gur féidir an dáta deireadh a oibriú amach chun achomharc a dhéanamh ar chinneadh údaráis phleanála ar agus idir Dé Luain 2 Márta 2020 agus Dé hAoine 29 Bealtaine 2020.

Chun an dáta deiridh a fháil amach chun acomharc a dhéanamh ar chinneadh ó údarás pleanála:

 1. Aimsigh dáta chinneadh an údaráis phleanála ar an iarratas i dtrácht sa cholún ar chlé den tábla lena mbaineann.
 2. Ansin féach ar thaobh na láimhe deis go bhfeice tú an dáta deiridh le hachomharc a dhéanamh chugainn.

Sampla: Taispeántar sa chéad tábla, i gcás cinneadh a rinneadh údaras pleanála Dé hAoine 6 Márta, gurb é an Déardaoin 28 Bealtaine an dáta deiridh le hachomharc a dhéanamh..

Déanann údarás pleanála cinneadh ar iarratas pleanála (Ordú an Phríomhfheidhmeannaigh)

An dáta deiridh le hachomharc a dhéanamh chuig An Bord Pleanála tar éis na reo-thréimhse agus riail an deireadh seachtaine a chur i bhfeidhm más cuí

Dé Luain 02 Márta 2020

Dé Luain 25 Bealtaine 2020

Dé Máirt 03 Márta 2020

Dé Luain 25 Bealtaine 2020

Dé Céadaoin 04 Márta 2020

Dé Máirt 26 Bealtaine 2020

Déardaoin 05 Márta 2020

Dé Céadaoin 27 Bealtaine 2020

Dé hAoine 06 Márta 2020

Déardaoin 28 Bealtaine 2020

Déanann údarás pleanála cinneadh ar iarratas pleanála (Ordú an Phríomhfheidhmeannaigh)

An dáta deiridh le hachomharc a dhéanamh chuig An Bord Pleanála tar éis na reo-thréimhse agus riail an deireadh seachtaine a chur i bhfeidhm más cuí

Dé Luain 09 Márta 2020

Dé Máirt 02 Meitheamh 2020

Dé Máirt 10 Márta 2020

Dé Máirt 02 Meitheamh 2020

Dé Céadaoin 11 Márta 2020

Dé Máirt 02 Meitheamh 2020

Déardaoin 12 Márta 2020

Dé Céadaoin 03 Meitheamh 2020

Dé hAoine 13 Márta 2020

Déardaoin 04 Meitheamh 2020

Déanann údarás pleanála cinneadh ar iarratas pleanála (Ordú an Phríomhfheidhmeannaigh)

An dáta deiridh le hachomharc a dhéanamh chuig An Bord Pleanála tar éis na reo-thréimhse agus riail an deireadh seachtaine a chur i bhfeidhm más cuí

Dé Luain 16 Márta 2020

Dé Luain 08 Meitheamh 2020

Dé Céadaoin 18 Márta 2020

Dé Máirt 09 Meitheamh 2020

Déardaoin 19 Márta 2020

Dé Céadaoin 10 Meitheamh 2020

Dé hAoine 20 Márta 2020

Déardaoin 11 Meitheamh 2020

Déanann údarás pleanála cinneadh ar iarratas pleanála (Ordú an Phríomhfheidhmeannaigh)

An dáta deiridh le hachomharc a dhéanamh chuig An Bord Pleanála tar éis na reo-thréimhse agus riail an deireadh seachtaine a chur i bhfeidhm más cuí

Dé Luain 23 Márta 2020

Dé Luain 15 Meitheamh 2020

Dé Máirt 24 Márta 2020

Dé Luain 15 Meitheamh 2020

Dé Céadaoin 25 Márta 2020

Dé Máirt 16 Meitheamh 2020

Déardaoin 26 Márta 2020

Dé Céadaoin 17 Meitheamh 2020

Dé hAoine 27 Márta 2020

Déardaoin 18 Meitheamh 2020

Déanann údarás pleanála cinneadh ar iarratas pleanála (Ordú an Phríomhfheidhmeannaigh)

An dáta deiridh le hachomharc a dhéanamh chuig An Bord Pleanála tar éis na reo-thréimhse agus riail an deireadh seachtaine a chur i bhfeidhm más cuí

Dé Luain 30 Márta 2020

Dé Luain 22 Meitheamh 2020

Dé Máirt 31 Márta 2020

Dé Luain 22 Meitheamh 2020

Dé Céadaoin 01 Aibreán 2020

Dé Luain 22 Meitheamh 2020

Déardaoin 02 Aibreán 2020

Dé Luain 22 Meitheamh 2020

Dé hAoine 03 Aibreán 2020

Dé Luain 22 Meitheamh 2020

Déanann údarás pleanála cinneadh ar iarratas pleanála (Ordú an Phríomhfheidhmeannaigh)

An dáta deiridh le hachomharc a dhéanamh chuig An Bord Pleanála tar éis na reo-thréimhse agus riail an deireadh seachtaine a chur i bhfeidhm más cuí

Dé Luain 06 Aibreán 2020

Dé Luain 22 Meitheamh 2020

Dé Máirt 07 Aibreán 2020

Dé Luain 22 Meitheamh 2020

Dé Céadaoin 08 Aibreán 2020

Dé Luain 22 Meitheamh 2020

Déardaoin 09 Aibreán 2020

Dé Luain 22 Meitheamh 2020

Déanann údarás pleanála cinneadh ar iarratas pleanála (Ordú an Phríomhfheidhmeannaigh)

An dáta deiridh le hachomharc a dhéanamh chuig An Bord Pleanála tar éis na reo-thréimhse agus riail an deireadh seachtaine a chur i bhfeidhm más cuí

Dé Máirt 14 Aibreán 2020

Dé Luain 22 Meitheamh 2020

Dé Céadaoin 15 Aibreán 2020

Dé Luain 22 Meitheamh 2020

Déardaoin 16 Aibreán 2020

Dé Luain 22 Meitheamh 2020

Dé hAoine 17 Aibreán 2020

Dé Luain 22 Meitheamh 2020

Déanann údarás pleanála cinneadh ar iarratas pleanála (Ordú an Phríomhfheidhmeannaigh)

An dáta deiridh le hachomharc a dhéanamh chuig An Bord Pleanála tar éis na reo-thréimhse agus riail an deireadh seachtaine a chur i bhfeidhm más cuí

Dé Luain 20 Aibreán 2020

Dé Luain 22 Meitheamh 2020

Dé Máirt 21 Aibreán 2020

Dé Luain 22 Meitheamh 2020

Dé Céadaoin 22 Aibreán 2020

Dé Luain 22 Meitheamh 2020

Déardaoin 23 Aibreán 2020

Dé Luain 22 Meitheamh 2020

Dé hAoine 24 Aibreán 2020

Dé Luain 22 Meitheamh 2020

Déanann údarás pleanála cinneadh ar iarratas pleanála (Ordú an Phríomhfheidhmeannaigh)

An dáta deiridh le hachomharc a dhéanamh chuig An Bord Pleanála tar éis na reo-thréimhse agus riail an deireadh seachtaine a chur i bhfeidhm más cuí

Dé Luain 27 Aibreán 2020

Dé Luain 22 Meitheamh 2020

Dé Máirt 28 Aibreán 2020

Dé Luain 22 Meitheamh 2020

Dé Céadaoin 29 Aibreán 2020

Dé Luain 22 Meitheamh 2020

Déardaoin 30 Aibreán 2020

Dé Luain 22 Meitheamh 2020

Dé hAoine 01 Bealtaine 2020

Dé Luain 22 Meitheamh 2020

Déanann údarás pleanála cinneadh ar iarratas pleanála (Ordú an Phríomhfheidhmeannaigh)

An dáta deiridh le hachomharc a dhéanamh chuig An Bord Pleanála tar éis na reo-thréimhse agus riail an deireadh seachtaine a chur i bhfeidhm más cuí

Dé Máirt 05 Bealtaine 2020

Dé Luain 22 Meitheamh 2020

Dé Céadaoin 06 Bealtaine 2020

Dé Luain 22 Meitheamh 2020

Déardaoin 07 Bealtaine 2020

Dé Luain 22 Meitheamh 2020

Dé hAoine 08 Bealtaine 2020

Dé Luain 22 Meitheamh 2020

Déanann údarás pleanála cinneadh ar iarratas pleanála (Ordú an Phríomhfheidhmeannaigh)

An dáta deiridh le hachomharc a dhéanamh chuig An Bord Pleanála tar éis na reo-thréimhse agus riail an deireadh seachtaine a chur i bhfeidhm más cuí

Dé Luain 11 Bealtaine 2020

Dé Luain 22 Meitheamh 2020

Dé Máirt 12 Bealtaine 2020

Dé Luain 22 Meitheamh 2020

Dé Céadaoin 13 Bealtaine 2020

Dé Luain 22 Meitheamh 2020

Déardaoin 14 Bealtaine 2020

Dé Luain 22 Meitheamh 2020

Dé hAoine 15 Bealtaine 2020

Dé Luain 22 Meitheamh 2020

Déanann údarás pleanála cinneadh ar iarratas pleanála (Ordú an Phríomhfheidhmeannaigh)

An dáta deiridh le hachomharc a dhéanamh chuig An Bord Pleanála tar éis na reo-thréimhse agus riail an deireadh seachtaine a chur i bhfeidhm más cuí

Dé Luain 18 Bealtaine 2020

Dé Luain 22 Meitheamh 2020

Dé Máirt 19 Bealtaine 2020

Dé Luain 22 Meitheamh 2020

Dé Céadaoin 20 Bealtaine 2020

Dé Luain 22 Meitheamh 2020

Déardaoin 21 Bealtaine 2020

Dé Luain 22 Meitheamh 2020

Dé hAoine 22 Bealtaine 2020

Dé Luain 22 Meitheamh 2020

Déanann údarás pleanála cinneadh ar iarratas pleanála (Ordú an Phríomhfheidhmeannaigh)

An dáta deiridh le hachomharc a dhéanamh chuig An Bord Pleanála tar éis na reo-thréimhse agus riail an deireadh seachtaine a chur i bhfeidhm más cuí

Dé Luain 25 Bealtaine 2020

Dé Luain 22 Meitheamh 2020

Dé Máirt 26 Bealtaine 2020

Dé Luain 22 Meitheamh 2020

Dé Céadaoin 27 Bealtaine 2020

Dé Máirt 23 Meitheamh 2020

Déardaoin 28 Bealtaine 2020

Dé Céadaoin 24 Meitheamh 2020

Dé hAoine 29 Bealtaine 2020

Déardaoin 25 Meitheamh 2020
Féilire 2020 anseo
Ar ais go barr

 

Aighneachtaí agus Tuairimí

Ba chóir na prionsabail chéanna a chur i bhfeidhm i gcás aighneachtaí/tuairimí agus iarratais nó cuirí ag lorg tráchtaí nó eolas breise i ngach ceann de na cineálacha cáis a chuirtear faoi bhráid an Bhoird Pleanála.

Ar ais go barr

 

Seachadtaí Poist

Tabhair ar aird go mbeidh an Bord Pleanála ag glacadh i gcónaí le hábhar leis an bpost sa tréimhse seo mar is gnách, mar sin déanfar aon doiciméid a chuirtear isteach leis an bpost a ghlacadh agus a phróiseáil sa tréimhse seo.

Ar ais go barr

 

Féachaint ar Chomhad Cáis atá Socraithe (Rochtain Poibli)

Sula dtagann tú isteach san oifig seo

Más mian leat féachaint ar chomhad cás cinnte, déan teagmháil linn ag publicaccess@pleanala.ie chun am a shocrú le féachaint ar an gcomhad nó ar na comhaid. Tabharfaidh sé sin deis don fhoireann an comhad nó an bosca a ullmhú ionas go mbeidh sé ar fáil duit nuair a thagann tú isteach san oifig.

I ngeall ar an riachtanas a bheith scartha amach ó chéile, is féidir go mbeidh orainn teorainn a chur le líon na ndaoine a úsáidfidh na háiseanna léitheoireachta rochtana poiblí san oifig seo. Iarraimid ort teagmháil a dhéanamh linn sula dtagann tú isteach chun comhaid a fheiceáil.

Má thagann tú isteach san oifig, iarraimid ort táillí a íoc áit is féidir le cárta dochair nó creidmheasa, seic, ordú poist nó dréacht baincéara. Gheofar tuilleadh eolais ar ár suíomh gréasáin faoi tháillí agus conas iad a íoc.

Nuair a thagann tú isteach san oifig seo

Má tá fút teacht isteach san oifig chun comhad cinnte a fheiceáil, abair é sin le ball foirne nó le garda slándála agus lean a gcuid treoracha. Treorófar thú chuig an áit ar féidir leat féachaint ar an gomhad.

Is féidir gur mhaith leat úsáid a bhaint as tseirbhís grianghrafadóireachta féinseirbhíse agus tú ag féachaint ar an gcomhad. Is féidir grianghraif a thógáil d'fhormhór na ndoiciméad sa cháschomhad, ach amháin léarscáileanna, pleananna agus míreanna áirithe eile. Ní gá duit ach Foirm Dearbhaithe a líonadh isteach agus é a thabhairt do bhall den fhoireann rochtana poiblí atá ag cabhrú leat. Gheobhaidh tú tuilleadh eolais faoi ghrianghrafadóireacht féinseirbhíse agus faoi conas féachaint ar cháschomhaid cinnte ar ár suíomh gréasáin.

Is féidir fótachóipeanna a thógáil de dhoiciméid, pleananna agus líníochtaí mar is gnách. Gheobhaidh tú amach costas na bhfótachóipeanna inár dtreoir rochtana poiblí: féachaint ar cháschomhaid cinnte. Tá a lán éileamh ar an tseirbhís fótachóipeála i láthair na huaire mar sin ní mór tamall a chur i leataobh chun fótachóipeáil a dhéanamh. Mura féidir doiciméid a fhótachóipeáil le linn do chuairte, cuirfimid na fótachóipeanna chugat sa phost.

Ar ais go barr

 

Déan teagmháil linn