An Bord Pleanála

COVID-19 (Coróinvíreas) agus An Bord Pleanála: Eolas

Srianta Leibhéal 5

An Nuashonrú is Déanaí: 11 Eanáir 2021, 12:30

Tá sainghníomhaíochtaí reachtúla córas pleanála, a mhéad is féidir iad a dhéanamh go cianda liostaithe mar sheirbhís riachtanach faoin teideal "Riarachán poiblí, seirbhísí éigeandála agus cosaint" de Liosta Seirbhísí Riachtanacha an Rialtais (a d'fhoilsigh Roinn an Taoisigh ar an 14 Deireadh Fómhair 2020 agus a tugadh chun dáta den uair dheiridh ar an 8 Eanáir 2021). Tá An Bord Pleanála san áireamh sa chatagóir seo.

Anuas air sin, foráiltear i Rialachán 4(2)(z) de Rialachán 2020 den Acht Sláinte 1947 (Alt 31A – Srianta Sealadacha) (Covid-19) (Uimh.10) gur leithscéal réasúnta le taisteal a dhéanamh freastal ar an mBord Pleanála chun dul i mbun oibre i bpróiseas pleanála reachtúil lena n-áirítear achomharc nó aighneacht a dhéanamh nó tuairim a thabhairt nó comhad a léamh, i bhfianaise shrianta Leibhéal 5 a bheith i bhfeidhm. Áirítear i gCuid 2 de na Rialacháin Liosta Seirbhísí Riachtanacha an Rialtais. Tháinig na Rialacháin seo i bhfeidhm ar an 31 Nollaig 2020.

Mar gheall ar an méadú ar bhaol Covid-19 beidh srian ar rochtain an phobail ar oifig An Bhoird Phleanála.

Níor chóir don phobal teacht isteach san oifig ag an am seo, mura bhfuil sé riachtanach.

Iadsan ar gá dóibh teacht isteach san oifig chun doiciméid a thabhairt dúinn, caithfidh siad anois an 'post' a fhágáil i mbosca san oifig fáilte gar don doras isteach. Is dona linn nach féidir na doiciméid a sheiceáil an uair sin ná admháil a thabhairt.

Ní bheidh aon chaidreamh idir an bhfoireann agus an pobal san oifig fáilte. Mar sin féin, tá baill foirne ar fáil i gcónaí ach eolas nó ceist a sheoladh chugainn le linn uaireanta oifige i ríomhphost nó ar an bhfón.

Déanfar socruithe más gá do bhall den phobal táille a íoc le cárta creidmheasa nó cárta dochair.

Táimid ar oscailt mar is gnách idir 9.15 a.m. agus 5.30 p.m. Luan go hAoine (seachas laethanta saoire poiblí) agus is féidir teagmháil a dhéanamh linn i gcaitheamh na tréimhse seo trí ríomhphost nó ar an bhfón.

Iarraimid ort gan teacht isteach san oifig más féidir leat do ghnó a dhéanamh ar aon slí eile, mar shampla trí:

 • Doiciméid a sheoladh chugainn leis an bpost nó le cúiréir.
 • Tuairim ar iarratas ar Fhorbairt Tithíochta Straitéisí a chur chugainn ar líne.

 

Clár

Eolas ginearálta
Tréimhsí ama chun do mhír a chur isteach
Roghanna ar theacht isteach san oifig seo
Seachadtaí Poist
Éisteachtaí ó bhéal agus cruinnithe eile
Teorainneacha ama do chinntí
Féachaint ar chomhad cás cinnte: Rochtain an phobail
Sonraí teagmhála

 

Eolas ginearálta

Má tá tú ag smaoineamh ar achomharc, tuairim, aighneacht, iarratas nó tarchur a dhéanamh chuig An mBord Pleanála, molaimid duit do dhoiciméad nó doiciméid a ullmhú roimh ré.

Ní ceadmhach dúinn faoin dlí eisceachtaí a dhéánamh ar riail na teora ama ná ar aon riail reachtúil eile fiú i gcúinsí eisceachtúla COVID-19.

Molaimid duit teagmháil a dhéanamh linn leis an bpost, trí ríomhphost nó ar an bhfón, seachas teacht isteach san oifig, más féidir ar chor ar bith. An fáth leis sin ná daoine a choimeád scartha amach ó chéile chomh fada agus is féidir, nuair nach gá teagmháil duine le duine.

Tá líon mór ríomhphost agus glaonna fóin á bhfáil againn gach lá. Iarraimid ort a bheith tuisceanach mura bhfaigheann tú freagra go luath ar do ríomhphost nó ar do ghlao fóin. Freagróimid thú a luaithe is féidir.

 • Seoladh poist: 64 Sráid Mhaoilbhríde, Baile Átha Cliath 1, D01 V902.
 • Seoltaí ríomhphoist:
  • Gnáthachomhairc Phleanála, agus gach achomharc eile seol ríomhphost chuig: appeals@pleanala.ie
  • I gcás iarratais nó réamhiarratais ar Fhorbairt Tithíochta Straitéisí, seol ríomhphost chuig: strategichousing@pleanala.ie
  • I gcás iarratais nó réamhiarratais ar Fhorbairt Bonneagair Straitéisigh, seol ríomhphost chuig: sids@pleanala.ie
  • Féachaint ar cháschomhaid chinnte nó cóipeanna de dhoiciméid ar cháschomhaid chinnte: publicaccess@pleanala.ie
  • Ceisteanna ginearálta, seol ríomhphost chuig: bord@pleanala.ie
 • Fón:(01) 858 8100 nó Glao Áitiúil: 1890 275 175

Ar ais go barr

 

Tréimhsí ama chun do mhír a chur isteach

Faoi láthair tá na gnáth-theorainneacha ama i bhfeidhm chun na nithe seo a leanas a chur isteach:

 • achomharc a dhéanamh, nó
 • tarchur a dhéanamh, nó
 • aighneacht nó tuairim a chur isteach ar achomharc nó tarchur, nó
 • aighneacht nó tuairim a chur isteach ar fhorbairt tithíochta straitéisí, nó
 • aighneacht nó tuairim a chur isteach ar fhorbairt bonneagair straitéisigh, nó
 • aighneacht nó tuairim a chur isteach mar fhreagairt ar iarratas reatha ón mBord Pleanala chun eolas breise a fháil ar chás, nó
 • aighneacht nó tuairim a chur isteach ar chuireadh reatha ar aighneachtaí breise ar chás reatha.

Mar sin féin, ba chóir duit a chur san áireamh go bhforáiltear in alt 251 den Acht um Pleanáil agus Forbairt 2000 d'athruithe ar na gnáthamanna sa tréimhse ón 24 Nollaig go dtí an 1 Eanáir gach bliain. Gheofar tuilleadh eolais mar gheall ar na hathruithe sin ar www.pleanala.ie/christmas2020_ga.htm

Ar ais go barr

 

Roghanna ar theacht isteach san oifig

Doiciméid a sheoladh chugainn leis an bpost nó le cúiréir: Gach cás

Má tá dóthain ama ann, smaoinigh ar do dhoiciméid a sheoladh chugainn leis an bpost nó le cúiréir seachas teacht isteach san oifig. Más mian leat achomharc a dhéanamh, féach an suíomh gréasáin go bhfeice tú na dátaí deireanacha le hachomharc a dhéanamh. Más mian leat tuairim a thabhairt ar iarratas ar fhorbairt tithíochta straitéisí, is féidir an dáta deireanach chuige sin a sheiceáil ar an gcuid den suíomh gréasáin a bhaineann le forbairtí tithíochta straitéisí. Más mian leat rud ar bith eile a dhéanamh déan teagmháil linn.

Ortsa atá an fhreagracht a chinntiú go bhfaighimid do dhoiciméid laistigh den tréimhse ama i dtrácht. Ní mór do mhíreanna a bheith faighte againn roimh 5.30 tráthnóna ar an lá deireanach den tréimhse shonraithe ama fiú más dáta roimh an dáta deireanach atá ar an bpostmharc. Ní cheadaíonn an dlí dúinn doiciméid dhéanach a ghlacadh amhail is gur doiciméid bhailí iad. Má tá aon údar imní agat nach sroichfidh do dhoiciméid an oifig in am leis an bpost nó le cúiréir, ionas gur fearr leat iad a thabhairt go dtí an oifig de láimh, léigh an t-eolas thíos sula mbeartaíonn tú teacht isteach san oifig seo.

Is féidir táillí a íoc le seic, dréacht baincéara nó le hordú poist. Ní mholaimid duit airgead tirim a chur sa phost. Ní ghlacaimid le híocaíochtaí cárta dochair nó cárta creidmheasa ná le ríomhaistrithe cistí leis an bpost.

Molaimid go láidir duit gan aon rud a chur sa bhosca litreach againn lasmuigh d'uaireanta oifige de bhrí gur féidir go measfar nach bhfuil sé bailí.

Tuairim a sheoladh ar Iarratas Tithíochta Straitéisí ar líne

seirbhís ar líne ag an mBord Pleanála inar féidir le baill den phobal a dtuairimí ar Iarratas Tithíochta Straitéisí a sheoladh chugainn. Íocann tú an táille as an tuairim ar líne. Tuilleadh faisnéise a fháil ag www.pleanala.ie/shd/applications/SHD_Obs_Online_ga.htm

Níl an tseirbhís seo ar fáil ach le haghaidh tuairimí ar Iarratais ar Fhorbairt Tithíochta Straitéisí atá ar liosta seo.

Eolas ar chomhaid cás cinnte

Gheobhaidh tú buneolas ar chásanna ach féachaint ar an suíomh gréasáin agus an fheidhm chuardaigh a úsáid. Chun cás a aimsiú:

 • clóscríobh uimhir sé dhigit tagartha cáis an Bhoird Pleanála. Uimhreacha ar nós 300000 atá ar chásanna reatha, agus uimhreacha mar 234567, RL2000, PA4000 atá ar sheanchásannsa. Nó
 • clóscríobh suíomh tíreolaíochta nó eochairfhocail sa chur síos ar an bhforbairt bheartaithe.

Ar leathanach gréasáin gach cáis chinnte, gheofar:

 • Tuarascáil an Chigire
 • Treoir an Bhoird
 • Ordú an Bhoird

Má tá eolas eile uait, seol ríomhphost chuig ár roinn rochtana poiblí ag publicaccess@pleanala.ie agus tabhairt sonraí an cháschomhaid chinnte. Gheobhaidh tú glao ónár bhfoireann rochtana poiblí ina dtabharfar eolas breise duit.

Ar ais go barr

 

Níor chóir don phobal teacht isteach san oifig ag an am seo, mura bhfuil sé riachtanach.

Más gá duit teacht isteach san oifig anseo, léigh na póstaeir eolais agus na treorach agus cloígh leo, agus le haon treoacha a fhaigheann tú ó fhoireann na hoifige nó ón bhfoireann slándála.

Acomhairc phleanála

Le bheith cinnte go ndearna tú gach beart is gá chun achomharc a dhéanamh, iarraimid ort an seicliosta achomhairc phleanála a úsáid, a chabhróidh leat achomharc bailí a dhéanamh. Iarrtar ort d'achomharc a dhéanamh roimh an dáta deireanach, más féidir. Ar ár suíomh gréasáin, beidh seans agat féachaint cad é an dáta deireanach chun achomharc pleanála a dhéanamh, bunaithe ar an dáta chinneadh an údaráis pleanála (Ordú an Phríomhfheidhmeannaigh) ar an iarratas pleanála i dtrácht.

Más mian leat tuairim a chur isteach, is féidir leat an seicliosta do thuairim a úsáid, féachaint an ndearna tú gach beart is gá chun tuairim a chur isteach. Iarrtar ort do thuairim a chur isteach roimh an dáta deireanach, más féidir.

Is fearr gan teacht isteach san oifig faoi láthair ach sa chás go bhfuil sé riachtanach. Más gá duit teacht isteach, iarraimid ort táillí a íoc más féidir i bhfoirm seic, ordú poist nó dréacht baincéara agus iad a chur leis an doiciméad sula gcuireann tú isteach sa bhosca 'fág anseo é' ag an doras. Déanfar socrú más gá duit táille a íoc le cárta creidmheasa nó cárta dochair.

Forbairtí Tithíochta Straitéisí

Sula dtagann tú isteach san oifig, is féidir leat na dátaí deireanacha le tuairim a chur isteach ar iarratas reatha a sheiceáil ar ár suíomh gréasáin ag www.pleanala.ie/shd/applications/index_ga.htm.

An tslí is fusa agus is tapúla chun tuairim a sheoladh i dtaobh Iarratas ar Fhorbairt Tithíochta Straitéisí ná ár seirbhís ar líne a úsáid

Más mian leat tuairim a thabhairt ar iarratas leis an bpost nó go pearsanta, is féidir leat an seicliosta do thuairim a úsáid, féachaint an ndearna tú gach beart is gá chun tuairim a chur isteach. Iarrtar ort do thuairim a chur isteach roimh an dáta deireanach, más féidir.

Is fearr gan teacht isteach san oifig faoi láthair ach sa chás go bhfuil sé riachtanach. Más gá duit teacht isteach, iarraimid ort táillí a íoc más féidir i bhfoirm seic, ordú poist nó dréacht baincéara agus iad a chur leis an doiciméad sula gcuireann tú isteach sa bhosca 'fág anseo é' ag an doras. Déanfar socrú más gá duit táille a íoc le cárta creidmheasa nó cárta dochair.

Forbairtí Bonneagair Straitéisigh

Sula dtagann tú isteach san oifig, is féidir leat na dátaí deireanacha le tuairim a chur isteach ar iarratas reatha a sheiceáil trí theagmháil a dhéanamh linn ag sids@pleanala.ie

Más mian leat tuairim ar iarratas a chur isteach, is féidir leat an seicliosta do thuairim a úsáid, féachaint an ndearna tú gach beart is gá chun tuairim a chur isteach. Iarrtar ort do thuairim a chur isteach roimh an dáta deireanach, más féidir.

Is fearr gan teacht isteach san oifig faoi láthair ach sa chás go bhfuil sé riachtanach. Más gá duit teacht isteach, iarraimid ort táillí a íoc más féidir i bhfoirm seic, ordú poist nó dréacht baincéara agus iad a chur leis an doiciméad sula gcuireann tú isteach sa bhosca 'fág anseo é' ag an doras. Déanfar socrú más gá duit táille a íoc le cárta creidmheasa nó cárta dochair.

Ar ais go barr

 

Ag teacht isteach san oifig

Níor chóir duit teacht isteach san oifig más amhlaidh:
 • nach mothaíonn tú go maith nó má tá:
 • fiabhras ort (teocht ard - 38 céim Celsius nó níos airde),
 • casacht de chineál ar bith ort, ní casacht thirim amháin atá i gceist,
 • gearranáil (deacracht anála) ort
 • cailleadh an bholaidh nó an bhlais, nó athrú ar aon cheann díobh
 • nár chóir duit dul rófhada ó bhaile.

 • Gheofar tuilleadh eolais ar chomharthaí agus ar shrianta ar www.gov.ie/covid-19www.hse.ie

  Más gá duit teacht isteach san oifig, léigh na póstaeir eolais agus na treoracha agus cloígh leo, agus cloígh le haon treoir a fhaightear ó fhoireann na hoifige nó ón fhoireann slándála.

  Má bhíonn cabhair uait ag am ar bith, iarr é ar bhall foirne.
  Ar ais go barr

   

  Seachadtaí Poist

  Tabhair ar aird go mbeidh an Bord Pleanála ag glacadh i gcónaí le hábhar leis an bpost sa tréimhse seo mar is gnách, mar sin déanfar aon doiciméid a chuirtear isteach leis an bpost a ghlacadh agus a phróiseáil sa tréimhse seo.

  Ar ais go barr

   

  Éisteachtaí ó bhéal agus cruinnithe eile

  Má tá éisteacht ó bhéal nó cruinniú sceidealta, cuirfidh ball foirne dár gcuid an scéala is déanaí in iúl duit faoi shocruithe don éisteacht ó bhéal nó don chruinniú sin.

  Ar ais go barr

   

  Teorainneacha ama do chinntí

  Is féidir go mbeidh cinntí áirithe mall de bharr orduithe an Rialtais a chuir síneadh le tréimhsí ama do chúrsaí pleanála sa tréimhse idir 29 Márta 2020 agus 23 Bealtaine 2020. Bhí an tréimhse sin le fágáil as an áireamh agus teorainneacha ama éagsúla á ríomh faoin Acht um Pleanáil agus Forbairt agus faoi achtanna gaolmhara eile.

  Beidh tréimhsí éagsúla de shíneadh i gceist. An prionsabail ginearálta ná go gcuirfear tréimhse is ionann le líon na laethanta sa teorainn ama bunaidh a bhí laistigh den tréimhse idir 29 Márta 2020 agus 23 Bealtaine 2020 le haon teorainn ama ag tosú ar an 23 Bealtaine 2020.

  Ar ais go barr

   

  Féachaint ar Chomhad Cáis atá Socraithe (Rochtain Poibli)

  Sula dtagann tú isteach san oifig seo

  Más mian leat féachaint ar chomhad cás cinnte, déan teagmháil linn ag publicaccess@pleanala.ie chun am a shocrú le féachaint ar an gcomhad nó ar na comhaid. Tabharfaidh sé sin deis don fhoireann an comhad nó an bosca a ullmhú ionas go mbeidh sé ar fáil duit nuair a thagann tú isteach san oifig.

  I ngeall ar an riachtanas a bheith scartha amach ó chéile, is féidir go mbeidh orainn teorainn a chur le líon na ndaoine a úsáidfidh na háiseanna léitheoireachta rochtana poiblí san oifig seo. Iarraimid ort teagmháil a dhéanamh linn sula dtagann tú isteach chun comhaid a fheiceáil.

  Má thagann tú isteach san oifig, iarraimid ort táillí a íoc áit is féidir le cárta dochair nó creidmheasa, seic, ordú poist nó dréacht baincéara. Gheofar tuilleadh eolais ar ár suíomh gréasáin faoi tháillí agus conas iad a íoc

  Nuair a thagann tú isteach san oifig seo

  Má tá fút teacht isteach san oifig chun comhad cinnte a fheiceáil, abair é sin le ball foirne nó le garda slándála agus lean a gcuid treoracha. Treorófar thú chuig an áit ar féidir leat féachaint ar an gomhad.

  Is féidir gur mhaith leat úsáid a bhaint as tseirbhís grianghrafadóireachta féinseirbhíse agus tú ag féachaint ar an gcomhad. Is féidir grianghraif a thógáil d'fhormhór na ndoiciméad sa cháschomhad, ach amháin léarscáileanna, pleananna agus míreanna áirithe eile. Ní gá duit ach Foirm Dearbhaithe a líonadh isteach agus é a thabhairt do bhall den fhoireann rochtana poiblí atá ag cabhrú leat. Gheobhaidh tú tuilleadh eolais faoi ghrianghrafadóireacht féinseirbhíse agus faoi conas féachaint ar cháschomhaid cinnte ar ár suíomh gréasáin.

  Is féidir fótachóipeanna a thógáil de dhoiciméid, pleananna agus líníochtaí mar is gnách. Gheobhaidh tú amach costas na bhfótachóipeanna inár dtreoir rochtana poiblí: féachaint ar cháschomhaid cinnte. Tá a lán éileamh ar an tseirbhís fótachóipeála i láthair na huaire mar sin ní mór tamall a chur i leataobh chun fótachóipeáil a dhéanamh. Mura féidir doiciméid a fhótachóipeáil le linn do chuairte, cuirfimid na fótachóipeanna chugat sa phost.

  Ar ais go barr

   

  Déan teagmháil linn  Dáta an leasaithe deireanaigh: 11/01/2021, 12:30