An Bord Pleanála

COVID-19 (Coróinvíreas) agus An Bord Pleanála: Eolas

Tá "sainghníomhaíochtaí reachtúla córas pleanála, a mhéad is féidir iad a dhéanamh go cianda" liostaithe mar sheirbhísí riachtanacha faoi alt (x) d'Alt 14 dar teideal "Riarachán poiblí, seirbhísí éigeandála agus cosaint" de Liosta Seirbhísí Riachtanacha an Rialtais (a d'fhoilsigh Roinn an Taoisigh ar an 14 Deireadh Fómhair 2020 agus a tugadh chun dáta den uair dheiridh ar an 20 Deireadh Fómhair, 2020). Tá An Bord Pleanála san áireamh sa chatagóir seo.

Anuas air sin, foráiltear i Rialachán 5(2)(y) de Rialacháin 2020 den Acht Sláinte 1947 (Alt 31A – Srianta Sealadacha) (Covid-19) (Uimh.8) gur leithscéal réasúnta le taisteal a dhéanamh freastal ar an mBord Pleanála chun dul i mbun oibre i bpróiseas pleanala reachtúil lena n-áirítear achomharc nó aighneacht a dhéanamh nó tuairim a thabhairt nó comhad a léamh, i bhfianaise shrianta Leibhéal 5 a bheith i bhfeidhm. Áirítear i gCuid 2 de na Rialacháin Liosta Seirbhísí Riachtanacha an Rialtais. Tháinig na Rialacháin seo i bhfeidhm ar an 22 Deireadh Fómhair 2020.

Ag féachaint do na cinntí seo a rinne an rialtas lárnach, beidh oifigí an Bhoird Pleanála ar oscailt don phobal le linn na ngnáthuaireanta poiblí idir 9.15 ar maidin agus 5.30 tráthnóna, Luan go hAoine (seachas laethanta saoire poiblí).

Beidh réimse fáilteachtais phoiblí an Bhoird Pleanála ag obair de réir na dtreoirlínte agus na comhairle sláinte poiblí a ghabhann le paindéim Covid-19, agus iarrtar ar chuairteoirí cloí leis na riachtanais sin agus iad ag tabhairt cuairt ar an oifig.

Gheofar tuilleadh eolais ar ár leathanach eolais COVID-19 agus An Bord Pleanála.

Eolas ginearálta
Tréimhsí ama chun do mhír a chur isteach
Roghanna ar theacht isteach san oifig seo
Sula dtagann tú isteach san oifig seo
Teacht isteach san oifig seo
Seachadtaí Poist
Éisteachtaí ó bhéal agus cruinnithe eile
Teorainneacha ama do chinntí
Féachaint ar chomhad cás cinnte: Rochtain an phobail
Sonraí teagmhála

Eolas ginearálta

Tá oifig an Bhoird Pleanála ag 64 Sráid Mhaoilbhríde, Baile Átha Cliath 1 ar oscailt óna 9.15 ar maidin - 5.30 tráthnóna, Luan go hAoine.

Cé go bhfuil an oifig anseo ar oscailt do ghlaoiteoirí poiblí, is féidir ábhar a chur isteach chuig an mBord Pleanála i gcónaí leis an bpost nó le cúiréir laistigh d'uaireanta oifige.

Rinneadh roinnt athruithe tábhachtacha ar limistéir phoiblí na hoifige de dheasca COVID-19 (An Coróinvíreas). Is féidir go ndéanfaidh na hathruithe seo difear duit má thagann tú isteach tú isteach san oifig go minic nó má bhí tú ann cheana. Tá díghalráin láimhe ar fáil san oifig fáilte agus sna limistéir phoiblí. Glantar an oifig go rialta i gcaitheamh an lae.

Má tá tú ag smaoineamh ar achomharc, tuairim, aighneacht, iarratas, tarchur a chur chuig an mBord Pleanála, molaimid duit i gcónaí do dhoiciméad nó doiciméid a ullmhú roimh ré. Ansin cuir sa phost iad nó fág isteach inár n-oifig iad le linn uaireanta oifge 9.15 ar maidin go 5.30 tráthnóna a luaithe is féidir leat agus píosa maith roimh an dáta deiridh más féidir.

Ní cheadaíonn an dlí dúinn aon eisceacht a dhéanamh ar riail na teorann ama ná ar aon rialacha reachtúla eile fiú i gcás eisceachtúil COVID-19.

Molaimid duit an post, an ríomhphost agus an teileafón a úsáid, más féidir, in ionad teach isteach go dtí an oifig. An fáth leis sin ná daoine a choimeád scartha amach ó chéile chomh fada agus is féidir, nuair nach gá teagmháil duine le duine.

Tá líon mór ríomhphost agus glaonna fóin á bhfáil againn gach lá. Iarraimid ort a bheith tuisceanach mura bhfaigheann tú freagra go luath ar do ríomhphost nó ar do ghlao fóin. Freagróimid thú a luaithe is féidir.

 • Seoladh poist: 64 Sráid Mhaoilbhríde, Baile Átha Cliath 1, D01 V902
 • Seoltaí ríomhphoist:
  • Gnáthachomhairc Phleanála, agus gach achomharc eile: seol ríomhphost chuig appeals@pleanala.ie.
  • I gcás iarratais nó réamhiarratais ar Fhorbairt Tithíochta Straitéisí, seol ríomhphost chuig strategichousing@pleanala.ie.
  • I gcás iarratais nó réamhiarratais ar Fhorbairt Bonneagair Straitéisigh, seol ríomhphost chuig sids@pleanala.ie.
  • Féachaint ar cháschomhaid chinnte nó cóipeanna de dhoiciméid ar cháschomhaid chinnte publicaccess@pleanala.ie.
  • Ceisteanna ginearálta, seol ríomhphost chuig bord@pleanala.ie.
 • Fón:(01) 858 8100 nó Glao Áitiúil: 1890 275 175

Ar ais go barr

 

Tréimhsí ama chun do mhír a chur isteach

Faoi láthair tá na gnáth-theorainneacha ama i bhfeidhm chun na nithe seo a leanas a chur isteach:

 • achomharc a dhéanamh, nó
 • tarchur a dhéanamh, nó
 • aighneacht nó tuairim a chur isteach ar achomharc nó tarchur, nó
 • aighneacht nó tuairim a chur isteach ar fhorbairt tithíochta straitéisí, nó
 • aighneacht nó tuairim a chur isteach ar fhorbairt bonneagair straitéisigh, nó
 • aighneacht nó tuairim a chur isteach mar fhreagairt ar iarratas reatha ón mBord Pleanala chun eolas breise a fháil ar chás, nó
 • aighneacht nó tuairim a chur isteach ar chuireadh reatha ar aighneachtaí breise ar chás reatha.

Ar ais go barr

 

Roghanna ar theacht isteach san oifig

Doiciméid a sheoladh chugainn

Má tá dóthain ama ann, smaoinigh ar do dhoiciméid a sheoladh chugainn leis an bpost nó le cúiréir seachas teacht isteach san oifig. Más mian leat achomharc a dhéanamh, féach an suíomh gréasáin go bhfeice tú na dátaí deireanacha le hachomharc a dhéanamh. Más mian leat tuairim a thabhairt ar iarratas ar fhorbairt tithíochta straitéisí, is féidir an dáta deireanach chuige sin a sheiceáil ar an gcuid den suíomh gréasáin a bhaineann le forbairtí tithíochta straitéisí. Más mian leat rud ar bith eile a dhéanamh déan teagmháil linn.

Ortsa atá an fhreagracht a chinntiú go bhfaighimid do dhoiciméid laistigh den tréimhse ama i dtrácht. Ní mór do mhíreanna a bheith faighte againn roimh 5.30 tráthnóna ar an lá deireanach den tréimhse shonraithe ama fiú más dáta roimh an dáta deireanach atá ar an bpostmharc. Ní cheadaíonn an dlí dúinn doiciméid dhéanach a ghlacadh amhail is gur doiciméid bhailí iad. Má tá aon údar imní agat nach sroichfidh do dhoiciméid an oifig in am leis an bpost nó le cúiréir, ionas gur fearr leat iad a thabhairt go dtí an oifig de láimh, léigh an t-eolas thíos sula mbeartaíonn tú teacht isteach san oifig seo.

Is féidir táillí a íoc le seic, dréacht baincéara nó le hordú poist. Ní mholaimid duit airgead tirim a chur sa phost. Ní ghlacaimid le híocaíochtaí cárta dochair nó cárta creidmheasa ná le ríomhaistrithe cistí leis an bpost.

Molaimid go láidir duit gan aon rud a chur inár mbosca litreach nó d'fhéadfadh do mhír a bheith neamhbhailí.

Eolas ar chomhaid cás cinnte

Gheobhaidh tú buneolas ar chásanna ach féachaint ar an suíomh gréasáin agus an fheidhm chuardaigh a úsáid. Chun cás a aimsiú:

 • clóscríobh uimhir sé dhigit tagartha cáis an Bhoird Pleanála. Uimhreacha ar nós 300000 atá ar chásanna reatha, agus uimhreacha mar 234567, RL2000, PA4000 atá ar sheanchásannsa. Nó
 • clóscríobh suíomh tíreolaíochta nó eochairfhocail sa chur síos ar an bhforbairt bheartaithe.

Ar leathanach gréasáin gach cáis chinnte, gheofar:

 • Tuarascáil an Chigire
 • Treoir an Bhoird
 • Ordú an Bhoird

Má tá eolas eile uait, nó chun féachaint ar cháschomhad cinnte iomlán, seol ríomhphost chuig ár roinn rochtana poiblí ag publicaccess@pleanala.ie agus tabhairt sonraí an cháschomhaid chinnte ar mian leat féachaint air. Gheobhaidh tú glao ónár bhfoireann rochtana poiblí ina dtabharfar eolas breise duit. Is féidir gur mhaith leat an t-eolas thíos a léamh sula mbeartaíonn tú teacht chun na hoifige chun féachaint ar an gcomhad iomlán.

Ar ais go barr

 

Sula dtagann tú isteach san oifig

Eolas ginearálta

Bíonn an oifig ar oscailt idir a 9.15 ar maidin agus a 5.30 tráthnóna. Gheobhaidh tú bealaí taistil chun na hoifige ar ár suíomh gréasáin agus ar phleanálaí turas Transport for Ireland . Níl páirceáil ghinearálta ceadaithe ar an tsráid lasmuigh den oifig. Tá spás páirceála amháin do dhaoine faoi mhíchumas os comhair na hoifige. Tá carrchlóis phoiblí in aice láimhe.

Rinneamar roinnt athruithe ar limistéir phoiblí na hoifige i bhfianaise threoir an Rialtais maidir le bheith scartha amach.

Lean treoracha na foirne agus na ngardaí slándála. Beidh póstaeir eolais ar fáil chun cabhrú leat.

Ba chóir bheith ag súil le dul i scuaine agus bheith scartha 2 mhéadar (6.5 troigh) ó chéile ann. Déanaimid iarracht slí a dhéanamh don scuaine san oifig ach uaireanta is féidir go mbeidh sé riachtanach scuaine a dhéanamh ar Shráid Mhaoilbhríde. Déanfaimid ár ndícheall scuainí a choimeád chomh gearr agus is féidir ach is iad sláinte agus sábháilteacht na foirne agus an phobail an rud is tábhachtaí.

Agus tú san oifig, iarraimid ort:

 • déanamh de réir chomhairle FSS ar bheith scartha amach agus faoin tslí le casachtach agus nó sraoth a ligean.
 • do lámha a ní le díghlrán láimhe sula dtagann tú isteach san fhoirgneamh agus arís agus tú ag fágáil.
 • cloí leis an gcóras aon treo san áit fáiltithe.
 • lean treoracha fhoireann na hoifige agus na foirne slándála.
 • gan lámha a chroitheadh.

Acomhairc phleanála

Le bheith cinnte go ndearna tú gach beart is gá chun achomharc a dhéanamh, iarraimid ort an seicliosta achomhairc phleanála a úsáid, a chabhróidh leat achomharc bailí a dhéanamh. Iarrtar ort d'achomharc a dhéanamh roimh an dáta deireanach, más féidir. Ar ár suíomh gréasáin, beidh seans agat féachaint cad é an dáta deireanach chun achomharc pleanála a dhéanamh, bunaithe ar an dáta chinneadh an údaráis pleanála (Ordú an Phríomhfheidhmeannaigh) ar an iarratas pleanála i dtrácht.

Más mian leat tuairim a chur isteach, is féidir leat an seicliosta do thuairim a úsáid, féachaint an ndearna tú gach beart is gá chun tuairim a chur isteach. Iarrtar ort do thuairim a chur isteach roimh an dáta deireanach, más féidir.

Má thagann tú isteach san oifig, iarraimid ort táillí a íoc áit is féidir le cárta dochair nó creidmheasa, seic, ordú poist nó dréacht baincéara. Gheofar tuilleadh eolais ar ár suíomh gréasáin faoi tháillí agus conas iad a íoc.

Forbairtí Tithíochta Straitéisí

Sula dtagann tú isteach san oifig, is féidir leat na dátaí deireanacha le tuairim a chur isteach ar iarratas reatha a sheiceáil ar ár suíomh gréasáin ag www.pleanala.ie/shd/applications/index_ga.htm.

Más mian leat tuairim ar iarratas a chur isteach, is féidir leat an seicliosta do thuairim a úsáid, féachaint an ndearna tú gach beart is gá chun tuairim a chur isteach. Iarrtar ort do thuairim a chur isteach roimh an dáta deireanach, más féidir.

Má thagann tú isteach san oifig, iarraimid ort táillí a íoc áit is féidir le cárta dochair nó creidmheasa, seic, ordú poist nó dréacht baincéara. Gheofar tuilleadh eolais ar ár suíomh gréasáin faoi tháillí agus conas iad a íoc.

Forbairtí Bonneagair Straitéisigh

Sula dtagann tú isteach san oifig, is féidir leat na dátaí deireanacha le tuairim a chur isteach ar iarratas reatha a sheiceáil trí theagmháil a dhéanamh linn ag sids@pleanala.ie.

Más mian leat tuairim ar iarratas a chur isteach, is féidir leat an seicliosta do thuairim a úsáid, féachaint an ndearna tú gach beart is gá chun tuairim a chur isteach. Iarrtar ort do thuairim a chur isteach roimh an dáta deireanach, más féidir.

Má thagann tú isteach san oifig, iarraimid ort táillí a íoc áit is féidir le cárta dochair nó creidmheasa, seic, ordú poist nó dréacht baincéara. Gheofar tuilleadh eolais ar ár suíomh gréasáin faoi tháillí agus conas iad a íoc.

Ar ais go barr

 

Ag teacht isteach san oifig

Níor chóir duit teacht isteach san oifig más amhlaidh:
 • nach mothaíonn tú go maith nó má tá:
 • fiabhras ort (teocht ard - 38 céim Celsius nó níos airde),
 • casacht de chineál ar bith ort, ní casacht thirim amháin atá i gceist,
 • gearranáil (deacracht anála) ort
 • cailleadh an bholaidh nó an bhlais, nó athrú ar aon cheann díobh
 • nár chóir duit dul rófhada ó bhaile.

 • Gheofar tuilleadh eolais ar chomharthaí agus ar shrianta ar www.gov.ie/covid-19www.hse.ie.

  Nuair a thagann tú isteach san oifig lean treoracha na foirne agus na ngardaí slándála.

  Má tá duine éigin ag an gcuntar seirbhíse, is féidir go n-iarrfar ort dul isteach i scuaine. Tóg an chéad áit atá ar fáil agus bog ar aghaidh dhá mhéadar (6.5 throigh) go dtí an chéad spota eile nuair a bhíonn sé ar fáil. Nuair a bhíonn spás saor ag an gcuntar seirbhíse, iarrfaidh ball foirne ort dul chun tosaigh.

  Ar mhaithe le sláinte agus sábháilteacht an phobail agus na foirne, tá scáileán peirspéacs feistithe den chuntar.

  Má bhíonn cabhair uait ag am ar bith, iarr é ar bhall foirne.
  Ar ais go barr

   

  Seachadtaí Poist

  Tabhair ar aird go mbeidh an Bord Pleanála ag glacadh i gcónaí le hábhar leis an bpost sa tréimhse seo mar is gnách, mar sin déanfar aon doiciméid a chuirtear isteach leis an bpost a ghlacadh agus a phróiseáil sa tréimhse seo.

  Ar ais go barr

   

  Éisteachtaí ó bhéal agus cruinnithe eile

  Má tá éisteacht ó bhéal nó cruinniú sceidealta, cuirfidh ball foirne dár gcuid an scéala is déanaí in iúl duit faoi shocruithe don éisteacht ó bhéal nó don chruinniú sin.

  Ar ais go barr

   

  Teorainneacha ama do chinntí

  Is féidir go mbeidh cinntí áirithe mall de bharr orduithe an Rialtais a chuir síneadh le tréimhsí ama do chúrsaí pleanála sa tréimhse idir 29 Márta 2020 agus 23 Bealtaine 2020. Bhí an tréimhse sin le fágáil as an áireamh agus teorainneacha ama éagsúla á ríomh faoin Acht um Pleanáil agus Forbairt agus faoi achtanna gaolmhara eile.

  Beidh tréimhsí éagsúla de shíneadh i gceist. An prionsabail ginearálta ná go gcuirfear tréimhse is ionann le líon na laethanta sa teorainn ama bunaidh a bhí laistigh den tréimhse idir 29 Márta 2020 agus 23 Bealtaine 2020 le haon teorainn ama ag tosú ar an 23 Bealtaine 2020.

  Ar ais go barr

   

  Féachaint ar Chomhad Cáis atá Socraithe (Rochtain Poibli)

  Sula dtagann tú isteach san oifig seo

  Más mian leat féachaint ar chomhad cás cinnte, déan teagmháil linn ag publicaccess@pleanala.ie chun am a shocrú le féachaint ar an gcomhad nó ar na comhaid. Tabharfaidh sé sin deis don fhoireann an comhad nó an bosca a ullmhú ionas go mbeidh sé ar fáil duit nuair a thagann tú isteach san oifig.

  I ngeall ar an riachtanas a bheith scartha amach ó chéile, is féidir go mbeidh orainn teorainn a chur le líon na ndaoine a úsáidfidh na háiseanna léitheoireachta rochtana poiblí san oifig seo. Iarraimid ort teagmháil a dhéanamh linn sula dtagann tú isteach chun comhaid a fheiceáil.

  Má thagann tú isteach san oifig, iarraimid ort táillí a íoc áit is féidir le cárta dochair nó creidmheasa, seic, ordú poist nó dréacht baincéara. Gheofar tuilleadh eolais ar ár suíomh gréasáin faoi tháillí agus conas iad a íoc.

  Nuair a thagann tú isteach san oifig seo

  Má tá fút teacht isteach san oifig chun comhad cinnte a fheiceáil, abair é sin le ball foirne nó le garda slándála agus lean a gcuid treoracha. Treorófar thú chuig an áit ar féidir leat féachaint ar an gomhad.

  Is féidir gur mhaith leat úsáid a bhaint as tseirbhís grianghrafadóireachta féinseirbhíse agus tú ag féachaint ar an gcomhad. Is féidir grianghraif a thógáil d'fhormhór na ndoiciméad sa cháschomhad, ach amháin léarscáileanna, pleananna agus míreanna áirithe eile. Ní gá duit ach Foirm Dearbhaithe a líonadh isteach agus é a thabhairt do bhall den fhoireann rochtana poiblí atá ag cabhrú leat. Gheobhaidh tú tuilleadh eolais faoi ghrianghrafadóireacht féinseirbhíse agus faoi conas féachaint ar cháschomhaid cinnte ar ár suíomh gréasáin.

  Is féidir fótachóipeanna a thógáil de dhoiciméid, pleananna agus líníochtaí mar is gnách. Gheobhaidh tú amach costas na bhfótachóipeanna inár dtreoir rochtana poiblí: féachaint ar cháschomhaid cinnte. Tá a lán éileamh ar an tseirbhís fótachóipeála i láthair na huaire mar sin ní mór tamall a chur i leataobh chun fótachóipeáil a dhéanamh. Mura féidir doiciméid a fhótachóipeáil le linn do chuairte, cuirfimid na fótachóipeanna chugat sa phost.

  Ar ais go barr

   

  Déan teagmháil linn

  Dáta an Leasaithe Deireanaigh: 23 Deireadh Fómhair 2020, 15.30.