An Bord Pleanála

Baill an Bhoird

Forálann an An tAcht um Pleanáil agus Forbairt, 2000, go gceapfar Cathaoirleach agus baill eile ar an mBord. Comhlíonann Baill an Bhoird a gcuid dualgas ar bhonn lánaimseartha feidhmiúcháin.

Mar a cheaptar Baill an Bhoird.

Is é an Rialtas a cheapann an Cathaoirleach as liosta iarrthóirí a roghnaíonn coiste neamhspleách, arb é Uachtarán na hArdchúirte a chathaoirleach, de réir Alt 105 d'Acht na bliana 2000. De ghnáth caithfidh an Rialtas duine a cheapadh as grúpa iarrthóirí, nach mó ná triúr, a roghnóidh an coiste, toisc iad a bheith oiriúnach don cheapachán, dar leis. Go hiondúil bíonn Cathaoirleach an Bhoird i seilbh oifige ar feadh seacht mbliana agus is féidir é a athcheapadh in oifig téarma eile ar chuntar gurb é an Cathaoirleach é (nó í) nuair a dhéantar an t-athcheapadh. Faoi láthair tá deichniúr ball ar an mBord. 

Forálann an tAcht um Pleanáil agus Forbairt 2000, arna leasú, go gceapfar naonúr ball eile ar an mBord. Is é an tAire Tithíochta, Pleanála, Pobail agus Rialtais Áitiúil a cheapann ochtar de na baill, as measc daoine a bheidh arna roghnú as na ceithre ghrúpa eagraíochtaí a fhorordaítear sna rialacháin, a bheidh ina n-ionadaithe ar:

  • Gairmeacha nó slite beatha a bhaineann leis an bpleanáil fhisiceach, an innealtóireacht agus an ailtireacht. 

  • Eagraíochtaí a bhaineann leis an bhforbairt eacnamaíochta, leis an bhforbairt a chur chun cinn agus a chur i gcrích, le hinfreastruchtúr a sholáthar nó talamh a fhorbairt, nó a bhaineann ar bhealach eile le tionscal na tógála.

  • Eagraíochtaí a sheasann don rialtas áitiúil, do na feirmeoirí agus do na ceardchumainn. 

  • Eagraíochtaí a sheasann do dhaoine ar cás leo cosaint agus caomhnú an chomhshaoil agus na gconláistí/do chomhlachtaí deonacha agus do chomhlachtaí ag a bhfuil aidhmeanna carthannacha/d'fhorbairt comhphobail na tuaithe nó na háite, d'fhorás na teanga Gaeilge nó cur chun cinn na hoidhreachta, na n-ealaíon agus an chultúir/comhlachtaí a sheasann do dhaoine faoi mhíchumas/comhlachtaí a sheasann do dhaoine óga. 

Beidh an ball eile ceapaithe ag an Aire ó dhaoine ina bhfuil an tAire den tuairim go bhfuil taithí, inniúlacht nó cáilíochtaí sásúla léirithe aige/aici maidir le cúrsaí a bhaineann leis an gcomhshaol agus inbhuanaitheacht. De ghnáth bíonn na baill seo I seilbh oifige ar feadh cúig bliana agus is féidir iad a athcheapadh téarma amháin eile nó téarma eile fós ar chuntar gur ball ceanntéarma an duine áirithe nuair an dhéantar an  t-áthcheapachán. Naonúr ball atá ann faoi láthair.

 

Baill an Bhoird

 
 

Ceapadh Daithí Breathnach mar Chathaoirleach an Bhoird Pleanála go ceann seacht mbliana i mí Dheireadh Fómhair 2018. Bhí sé ina Rúnaí Cúnta sa Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil roimhe sin, agus bhí sé freagrach as beartas pleanála (agus forbairt agus soláthar an Chreata Náisiúnta Pleanála san áireamh), agus beartas tithíochta agus cíosa. Maidir leis na beartais sin, bhí sé ag díriú ar chur chun feidhme comhordaithe Phlean Gníomhaíochta an rialtais maidir le Tithíocht agus Easpa Dídine 'Atógáil Éireann.' Bhí Daithí i gceannas ar fho-roinne Chomhshaol agus Athrú Aeráide na Roinne roimhe sin, agus bhí sé ag stiúradh idirbheartaíocht Éireann agus an Aontais Eorpaigh maidir le hathrú aeráide le linn na tréimhse a bhí Uachtaránacht an AE ag Éirinn in 2013, agus glacadh leis an gComhaontú Pháras maidir le hAthrú Aeráide in 2015 dá bharr. Ina ghairm sa státseirbhís inar chaith sé 23 bliana i dTeach an Chustaim bhí freagrachtaí aige chomh maith ar réimse leathan beartas, beartas náisiúnta dramhaíola, reachtaíocht chomhshaoil agus comhlíonadh dlí chomhshaol an AE, beartas phleanáil spásúlachta, toghchóras agus rialtas áitiúil san áireamh. Is iarmhac léinn de chuid Choláiste na Tríonóide é Daithí, agus tá BA onóra aonábhair sa Léann Clasaiceach aige (an tSean-Ghréigis agus Laidin). Tá Ard-Dioplóma Oideachais (Coláiste na Tríonóide) agus MSc i mBeartas Eacnamaíoch (Coláiste na Tríonóide/An Foras Riaracháin).

 

 

Ceapadh Paul Hyde (Baitsiléir Eolaíochta san Ailtireacht, MA, MPlan, MRIAI) chun an Bhoird i Mí na Bealtaine 2014. Ceapadh mar Leaschathaoirleach an Bhoird Pleanála é i Mí Eanáir 2019 ar feadh téarma eile. Bhí sé ina pháirtí bainisteoireachta ar an Hyde Partnership cheana, cleachtas dearaidh agus pleanála ildisciplíneach. Bhí sé mar bhall de Bhord Fhoras na Mara chomh maith. Tá taithí fhairsing ag Paul ar riarachán agus ar bhainisteoireacht chomh maith le taithí sa tionscal pleanála. Mar chuid dá obair bhí Paul ag cur máistirphleananna agus tionscadail dearaidh casta i bhfeidhm, agus bhí sé ag bainistiú tionscadail príobháideacha agus poiblí in earnáil tógála agus pleanála an RA agus na hÉireann. Tá níos mó ná 20 bliain taithí proifisiúnta aige i bpoist éagsúla, bainisteoir cleachtais, ailtire, pleanálaí, comhairleoir forbartha, bainisteoir tionscadail agus comhairleoir san áireamh. Is ball é de na hinstitiúidí proifisiúnta RIAI agus IPI. Tá céim aige san ailtireacht ó Choláiste na Tríonóide, Céim Máistreachta i bPleanáil ó Choláiste na hOllscoile Corcaigh agus Dioplóma Iarchéime i bPleanáil Spásúlachta Muirí ó Ollscoil Ulaidh. D'fhreastail Paul ar Scoil Ghnó Harvard agus rinne sé staidéar ar rialachas corparáideach éifeachtach. Chríochnaigh sé clár ceannasaíochta san Fhoras Riaracháin chomh maith.


 

Ceapadh Philip Jones ina chomhalta den Bhord i mBealtaine 2014, go ceann cúig bliana. Chuir an tAire 18 mí le fad na tréimhse seo go dtí 31 Deireadh Fómhair 2020. Pleanálaí gairmiúil baile/spásúil is ea é. Tá Máistreacht i bPleanáil Uirbeach agus Réigiúnach ón gColáiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, aige mar aon le Dioplóma i Staidéar Dlí ó Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath. Comhalta is ea é d'Institiúid Pleanála na hÉireann, agus tá sé tar éis níos mó ná 22 bhliain a chaitheamh ar Chomhairle náisiúnta na hInstitiúide, agus chomh maith le bheith ina uachtarán air ar feadh dhá théarma i 1999-2001. Sular ceapadh ina chomhalta den Bhord é, bhí 34 bliain de thaithí mar phleanálaí ag Philip, i raon leathan eagraíochtaí earnála poiblí. Bhí sé ina Phleanálaí Cúnta agus ansin ina Phleanálaí Cathrach ar Chomhairle Cathrach Phort Láirge ar feadh 6 bliana (1980 – 1986), agus ina Phleanálaí Contae ar Chomhairle Contae Chill Dara ar feadh 13 bliana (1986 – 1999). Tá sé ag obair leis an mBord Pleanála ó 1999 ar aghaidh, mar Chigire Sinsearach Pleanála ar dtús, agus mar Stiúrthóir Cúnta Pleanála ó 2007 go 2014.


 

Ceapadh Dr. Maria FitzGerald ar an mBord i Iúil 2017 go ceann téarma cúig bliana. Is gairmiúil sinsearach í, chuir sí a saineolas sa bhainistiú agus comheagar ar ionchuir comhshaoil agus oidhreacht do réimse leathan tionscadail bonneagair náisiúnta. Bhí sí ina Comhordaitheoir den Ord Iarnróid le Bonneagar Iompair Éireann don Tionscadal Meitreo Thuaidh Nua sular ceapadh í. Rinne Maria staidéar ar an seandálaíocht agus an stair agus bhronnadh Céim Baitsiléir (1989) agus Céim Máistreachta sa seandálaíocht (1991) uirthi. Choinnigh sí ar a staidéar seandálaíochta san Ollscoil Manchain agus Ollscoil Ceannchathartha Manchain, áit ina rinne sí Céim MA speisialta (1994) agus PhD sa seandálaíocht (2000). Níos deireanaí, bhain sí amach Dioplóma Gairmiúil i mBainistíocht EIA agus SEA in UCD (2010) agus BSc i mBainistíocht Chomhshaoil in IT Sligeach (2004).

 

Ceapadh Terry Prendergast ar an mBord i Lúnasa 2017 go ceann cúig bliana. Is Pleanálaí gairmiúil í le comhaltas corparáideach don Institiúid Pleanála na hÉireann. Tá réimse leathan taithí ghairmiúil agus acadúil aici in Éirinn agus thar lear. Is é Príomh-Pleanálaí le Ghníomhaireacht Forbartha Ghráinseach Ghormáin, in éineacht le léachtóir le hInstitiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath an ról níos deireanaí a bhí aici. Sular ceapadh í, bhí sí fostaithe mar chigire in An Bord Pleanála agus d'oibrigh sí le Dugthailte Bhaile Átha Cliath agus i raon leathan údaráis pleanála. Bhronnadh BSc san Eacnamaíocht Chomhshaoil uirthi ó Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath, MPhil sa Dearadh Uirbeach agus Réigiúnach ón Ollscoil Dún Éidinn agus MSc san Fhorbairt Inbhuanaithe ó Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath.

 

John Connolly Tá Céim Bhaitsiléara san Innealtóireacht Shibhialta ón Choláiste na hOllscoile, Corcaigh, ag John Connolly mar aon le Máistreacht i Riarachán Gnó ó Ollscoil Éireann, Gaillimh. Is innealtóir chairte é agus is comhalta é d'Institiúid Innealtóirí na hÉireann. Bhí sé ina stiúrthóir ar feadh ceithre bliana déag ar Chumann Bainistíochta Dramhaíola na hÉireann. Is ball é, leis, de Choiste Beartais Comhshaoil IBEC agus bhí sé ina chathaoirleach tráth ar an nGrúpa Oibre um Éifeachtúlacht Acmhainní. D'oibrigh sé ar feadh 30 bliain i bpoist bhainistíochta sinsearaí i mBord na Móna, i réimsí na forbartha bonneagair agus gnóthaí rialála/beartais le déanaí.

 

Ceapadh Terry O'Niadh ar an mBord Pleanála le héifeacht ón 4 Meán Fómhair 2017. Bhí sé ina bhainisteoir contae ar Thiobraid Árann Thuaidh ar feadh deich mbliana (Bealtaine 2000-Aibreán 2010), ina bhainisteoir contae cúnta ar Chill Dara ar feadh sé bliana (Aibreán 1994 - Aibreán 2000) agus ina rúnaí contae ar Chill Mhantáin ar feadh ocht mbliana (Meitheamh 1986 - Aibreán 1994). Bhí sé ina stiúrthóir neamhfheidhmiúcháin ar an VHI, ar Chomhlacht Leader Thiobraid Árann Thuaidh agus ina bhall de Choiste Iniúchóireachta na Roinne Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil. Tá Máistreacht aige i nGnóthaí Poiblí agus Cumarsáid Pholaitiúil (Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath), céim BA i mBainistíocht Phoiblí (An Foras Riaracháin), teastas agus dioplóma i dTreorú Cuideachtaí (Institiúid na Stiúrthóirí) agus d'fhreastail sé ar Chlár Ceannaireachta ag an Kennedy School of Government, Ollscoil Harvard.

 

Ceapadh Michelle Fagan Dip Arch, B Arch Sc, MRIAI, ina ball an bhoird i bhFeabhra 2018. Tá Michelle ina hAiltire cláraithe le creidiúnú caomhantais Grád 3. Roimh a ceapachán, bhí sí ina stiúrthóir bunaidh do FKL Architects ó 1998, comhlacht ailtireachta a bhfuil duaiseanna buaite acu, agus tá Michelle ag obair i réimse na hailtireachta sa Ghearmáin agus in Éirinn ó gur bhain sí céim amach san ailtireacht san Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath i 1990. Le linn a gairme, bhí sí páirteach i dtaighde ailtireachta, taispeántais agus tá léachtaí tugtha aici go náisiúnta agus idirnáisiúnta. Mhúin Michelle san ailtireacht san Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath agus i gCÓBÁC. D'fhóin sí ar choiste an RIAI le haghaidh deich mbliana, le dhá bhliain san áireamh mar uachtarán an RIAI.

 

Ceapadh Stephen Bohan ina bhall ar Bhord an Bhoird Pleanála ón 11 Meitheamh 2018. Ina phost is déanaí, bhí Stephen ina hInnealtóir Sinsearach le Roughan & O'Donovan Consulting Engineers. D'oibrigh sé mar Innealtóir Sinsearach/Cónaitheach ar an iomaí scéim tógála innealtóireachta sibhialta le luach na milliúin euro ar fun na hÉireann, le tionscadail ar phríomhbhóithre agus ar dhroichid a chuireadh i bhfeidhm ag Bonneagar Iompair Éireann (BIÉ) agus Údaráis Áitiúla eile ina measc. D'oibrigh sé chomh maith ar thionscadail innealtóireachta sibhialta sa Ríocht Aontaithe, san Astráil agus sa Mheánoirthear. Tá Baitsiléir Eolaíochta (Ardchéim) i Suirbhéireacht Chainníochta ó Ollscoil Lár-Shasana agus Baitsiléir Innealtóireachta (Ardchéim) san Innealtóireacht Shibhialta ó Ollscoil Ulaidh aige. Tá dioplóma iarchéime aige san Innealtóireacht Timpeallachta agus i Ríomhairí d'Innealtóirí ó Choláiste na Tríonóide, BÁC, agus is ball é d'Institiúid Innealtóirí na hÉireann.

 

Ceapadh Chris McGarry ina chomhalta den Bhord i Mí Feabhra 2019. Is ball é d'Institiúid Pleanála na hÉireann agus den Institiúid Pleanáil Bhaile Ríoga, áit ina raibh sé ina Chathaoirleach chomh maith. Tá Baitsiléir Eolaíochta (Onór.) i bPleanáil Comhshaoil, Dioplóma Iarchéime i bPleanáil Baile agus Tuaithe aige agus Dioplóma aige i mBainistíocht ar Mheasúnacht Tionchair Timpeallachta aige, chomh maith le níos mó ná 28 mbliana taithí mar phleanadóir proifisiúnta in Éirinn. Tá taithí eile aige sna poist seo a leanas: Ceannasaí Pleanála sa Ghníomhaireacht Náisiúnta um Bhainistíocht Sócmhainní, Ceannasaí Pleanála ag Glenveagh Properties Plc, chomh maith le poist i sainchomhairleoireacht phleanála. Tá Chris tar éis leachtanna maidir le dlí pleanála a thabhairt ó am go ham don Teastas OÉ i gCleachtas Gairmiúil agus Taithí Phraiticiúil san Ailtireacht. Bhí sé mar bhall agus mar Leaschathaoirleach den Bhord de Clúid Housing Association.Dáta an Leasaithe Deireanaigh: 09/04/2019