An Bord Pleanála

Rochtain Phoiblí ar Chomhaid faoin Acht um Pleanáil agus Forbairt, 2000, arna leasú. Treoir na nósanna imeachta

1. Ginearálta

De réir fhorálacha an Achta um Pleanáil agus Forbairt, 2000, féadfaidh duine ar bith comhaid a iniúchadh a bhaineann le hachomhairc agus cásanna áirithe ina bhfuil cinntí déanta ag an mBord. Faoi réir an Achta um Chóipcheart agus Cearta Gaolmhara 2000, is féidir cóipeanna de cháipéisí sna comhaid a cheannach freisin. Is féidir eolas a fháil ón treoir seo ar cheisteanna a chuirtear go minic maidir le cead rochtana ar na comhaid seo.

2. Cé na comhaid is féidir liom a iniúchadh?

Is féidir comhad a bhaineann le hachomharc nó le cás eile lena bhfuil baint ag an mBord a iniúchadh saor ó tháille tar éis don chás a bheith cinnte. Is féidir gach ceann de na comhaid seo a iniúchadh i rith tréimhse nach lú ná cúig bliana ón tríú lá oibre tar éis an lae ar socraíodh an t-achomharc nó an cás eile.

3. Cén uair is féidir na comhaid a iniúchadh?

Is féidir na comhaid a iniúchadh in oifigí an Bhoird ó Luan go hAoine idir 9.15 r.n. – 5.30 i.n. ach amháin i rith laethanta saoire phoiblí agus laethanta eile a mbíonn na hoifigí dúnta.

4. An bhféadfar comhad ar bith a iniúchadh ach é a éileamh?

De ghnáth, beidh na comhaid le fáil an tríú lá oibre i ndiaidh an lae ar cinneadh an t-achomharc nó an cás eile. Go hiondúil bíonn comhaid atá chomh sean le dhá bhliain le fáil ar éileamh, ach ní i gcónaí é. Mar shampla, b’fhéidir go dtógfadh Cigire an Bhoird comhad amach as an oifig leis ar feadh cúpla lá mar gheall ar achomharc reatha. De ghnáth taisctear comhaid atá níos sine ná 2 bhliain lasmuigh d’áitreabh an Bhoird agus b’fhéidir nár mhór cúpla lá le hiad a fháil ar ais. Cuir glaoch gutháin ar (01) 858 8100 nó Lóghlao 1890 275 175 má theastaíonn uait a chinntiú an féidir comhad áirithe a iniúchadh gan mhoill nó cóipeanna de cháipéisí a cheannach.

5. An féidir cóipeanna de cháipéisí na gcomhad a cheannach?

Faoi réir an Achta um Chóipcheart agus Cearta Gaolmhara 2000 (féach leat ceist 6 anseo thíos), is féidir cóipeanna de cháipéis ar bith sna comhaid (lena n-áirítear tuarascáil chigire an Bhoird, treoir an Bhoird agus ordú an Bhoird) a cheannach i rith na n-uaireanta dá dtagraítear faoi 3 thuas. Mar sin féin, má bhíonn méid mór cóipeála i gceist agus/nó riaráiste iarratas cóipeála ann, seans nach bhféadfar i gcónaí cóipeanna a sholáthar san uair a dhéantar an t-iarratas. Más amhlaidh atá an scéal, cuirfear na cóipeanna ar aghaidh chugat a luaithe agus is féidir gan aon chostas breise.

Tá sceideal na dtáillí cóipeála arna leagan amach sa tábla leis seo. Ní fhéadfar iad a bhailiú nó iad a phostáil chugat gan na táillí cóipeála a bheith íoctha, agus, más cuí, tar éis don ráiteas dá dtagraítear i gceist 6 a bheith déanta. Is féidir tuarascáil an chigire, treoir an Bhoird agus ordú an Bhoird a léamh agus a íoslódáil ó shuíomh gréasáin an Bhoird ag www.pleanala.ie saor in aisce. Tá an áis (féinseirbhíse) seo le fáil inár limistéar Fáiltithe freisin, saor in aisce chomh maith.

6. Cén éifeacht atá ag an Acht um Chóipcheart agus Cearta Gaolmhara ar cheannach na gcáipéisí?

Forálann an tAcht um Chóipcheart agus Cearta Gaolmhara 2000, maidir le hábhar is féidir leis an bpobal a iniúchadh de bhun riachtanais reachtúil nó atá ar chlár reachtúil, nach sáraítear an cóipcheart nuair a dhéantar cóip den ábhar sin nó nuair a chuirtear ar fáil don phobal é d’fhonn go bhféadfar é a iniúchadh am eile nó in áit eile. Ar a shon sin, forálann an tAcht um Chóipcheart freisin, nuair a dhéantar cóip d’ábhar sna tosca sin, go gcinnteoidh an duine atá ag ceadú na rochtana ar an ábhar seo go bhfuil marc soiléir air a thugann le fios gur le haghaidh an iniúchta amháin atá sé á cur ar fáil agus nach féidir aon úsáid eile a bhaint as gan cead shealbhóir an chóipchirt a fháil. Éilíonn an tAcht freisin go síneoidh an duine atá ag iarraidh a leithéid d’ábhar ráiteas a shonraíonn gur le haghaidh an iniúchta amháin atá an t-ábhar ag teastáil. Ní féidir cáipéisí i gcomhaid atá faoi réir an Achta a fhuascailt gan an ráiteas sínithe seo. I measc cáipéisí den sórt seo, áirítear léaráidí, pleananna agus léarscáileanna. Ní áirítear cinneadh ná treoir an Bhoird ná tuarascáil an chigire ná ordú an Bhoird.

7. An bhfuil cinneadh an Bhoird críochnaitheach?

Nuair is mian le duine agóid dhlíthiúil a chur in aghaidh cinnidh an Bhoird caithfear é sin a dhéanamh trí athbhreithniú breithiúnach amháin. Tá na forálacha chun agóid dhlíthiúil a chur in aghaidh cinnidh an Bhoird le fáil in ailt 50, 50A agus 50B san Acht um Pleanáil agus Forbairt, 2000 (arna ionadú le halt 13 den Acht um Pleanáil agus Forbairt (Bonneagar Straitéiseach) 2006, le hailt 32 agus 33 den Acht um Pleanáil agus Forbairt (leasú), 2010 agus le hailt 20 agus 21 den Acht Comhshaoil (Forálacha Ilghnéitheacha), 2011.)

Ní féidir ceistiú a dhéanamh in aghaidh cinnidh an Bhoird ach amháin trí iarratas ar athbhreithniú breithiúnach faoi Ordú 84 de Rialacha na nUaschúirteanna (I.R. Uimhir 15 de 1986). Faoi réir fho-alt 50(6) den Acht um Pleanáil agus Forbairt, 2000 déanfar iarratas ar chead chun iarratas a dhéanamh ar athbhreithniú breithiúnach laistigh den tréimhse 8 seachtain den dáta a rinne an Bord an cinneadh nó laistigh d’aon síneadh ama a cheadaíonn an Ard-Chúirt faoi fho-alt 50(8). Tabhair faoi deara nuair atá athbhreithniú breithiúnach i gceist faoi alt 50 nach féidir ach bailíocht an chinnidh a cheistiú agus ní thugann an Chúirt aon chinneadh faoi fhiúntas na forbartha ó thaobh prionsabail pleanála cuí nó forbairt inchothaithe na háite nó éifeachtaí ar an timpeallacht. Tá sé leagtha síos in alt 50 nach ndeonófar cead d’athbhreithniú breithiúnach muna bhfuil an Chúirt sásta go bhfuil forais shubstaintiúla ann chun argóint a dhéanamh go bhfuil an cinneadh neamhbhailí nó gur ceart é a neamhniú agus go bhfuil suim shásúil ag an iarratasóir leis an ábhar i gceist san iarratas nó i gcásanna a bhaineann le measúnacht tionchair timpeallachta gur eagraíocht í an t-iarratasóir a chomhlíonann coinníollacha áirithe.

Tá forálacha in alt 50B mar gheall ar chostais maidir le himeachtaí san Ard-Chúirt i dtaobh athbhreithniú breithiúnach i gcásanna áirithe (lena n-áirítear imeachtaí faoi chinntí nó gníomhartha de bhun dlí de chuid an Stáit lena dtugtar éifeacht do na forálacha faoi rannpháirtíocht an phobail agus rochtain ar an gceartas atá leagtha amach i dTreoir 85/337/CEE i.e. an Treoir faoi mheasúnacht tionchair timpeallachta agus na forálacha í dTreoir 2001/42/CE maidir le héifeachtaí pleananna agus clár áirithe ar an timpeallacht a mheasúnú). Is í an fhoráil ghinearálta in imeachtaí lena mbaineann alt 50B ná go n-íocfaidh gach páirtí a chostais féin. Is féidir leis an gCúirt costais a bhronnadh i gcoinne aon pháirtí i gcásanna áirithe. Chomh maith le sin tá forálacha i bhfeidhm ionas gur féidir leis an gCúirt iomlán a chostas nó cuid díobh a bhronnadh ar an iarratasóir, in aghaidh fhreagróra nó fhógrapháirtí i gcásanna ina bhfaightear faoiseamh mar gheall ar gníomhú nó neamhfheidhm an fhreagróra nó an fhógrapháirtí.

Tá eolas ginearálta faoi athbhreithniú breithiúnach le fáil ar

www.citizensinformation.ie.

Séanadh: Tá an t-eolas thuas tugtha mar threoirlíne. Ní éilítear gur léirmhíniú dlí faoi na forálacha ábhartha atá ann agus dá mbeadh sé ar intinn ag éinne cás dlí a thógáil in aghaidh an Bhoird bheadh sé inmholta comhairle dlí a fháil ar dtús.

8. An féidir liom comhairle a iarraidh ar an mBord?

Tá na modhanna a bhaineann le cáipéisí achomhairc a iniúchadh agus a cheannach leagtha amach d’fhonn rochtain an phobail ar an bhfaisnéis ar bunaíodh an cinneadh a fheabhsú. Ní cuid de chleachtas fhoireann an Bhoird é ceisteanna nó modhanna pleanála a phlé má bhaineann siad seo le cinneadh atá déanta ar achomharc cheana féin, mar nach bhfuil aon chumhacht ag an mBord na ceisteanna seo a athoscailt. Níor chuí don Bhord ach an oiread comhairle a thabhairt faoi na gnáthaimh dhlíthiúla a bhaineann le hiarratas ar athbhreithniú breithiúnach. Cé gur féidir le baill foirne atá ainmnithe déileáil le fiosruithe ginearálta, níor cheart dul i dteagmháil le baill ná le cigirí an Bhoird faoi ghnó ar bith.

9. Cé a chuireann an cinneadh i bhfeidhm?

Is é an t-údarás pleanála áitiúil atá freagrach go príomhúil as forfheidhmiú na gcinntí pleanála, cuma na gcinntí de chuid an Bhoird iad nó de chuid údaráis phleanála, agus as léirmhíniú na gcoinníollacha a chuirfear leis na cinntí. De réir na bhforálacha forfheidhmithe i gCuid VIII d’Acht Pleanála na bliana 2000, caithfidh údarás pleanála gníomh a dhéanamh i gcás gearán macánta a dhéanann baill den phobal leis faoi fhorbairtí neamhúdaraithe, lena n-áirítear gan cinntí pleanála a chomhlíonadh. Níl aon chumhacht forfheidhmithe ag an mBord. Féadfaidh duine ar bith iarratas a dhéanamh urghaire a fháil ón Ard-Chúirt nó ón gCúirt Chuarda a iarraidh maidir le forbairt neamhúdaraithe in imthosca áirithe.

An Bord Pleanála,

64 Sráid Mhaoilbhríde,

Baile Átha Cliath 1.

Teil (01) 858 8100 Suíomh Gréasáin: www.pleanala.ie

Lóghlao 1890 275 175 Ríomhphost: publicaccess@pleanala.ie

Facs (01) 872 2684

Nóta. Mar eolaí a ceapadh an doiciméad seo. Ná ceaptar gur léirmhíniú ar an dlí é.

Meitheamh, 2012.

Eolas ar na Rátaí le híoc maidir le Rochtain Phoiblí

Cineál Cóipe

Costas leathanaigh

A4 Dubh

€0.20

A4 Dath

€1.25

A3 Dubh

€0.40

A3 Dath

€1.75

A2 Dubh

€2.25

A2 Dath

€2.75

A0/A1 Dubh

€3.00

A0/A1 Dath

€3.50

CD

€6.00 an diosca

Last modified: 20/09/2012