An Bord Pleanála

Conas Éisteacht ó Bhéal a Iarraidh maidir le hAchomharc Pleanála

  Maidir leis an treoir seo

  Gheofar sa treoir seo eolas ar conas iarratas ar éisteacht ó bhéal a dhéanamh ar chás achomhairc pleanála.

  Tá ár ndícheall déanta againn chun treoir chruinn chabhrach a chur ar fáil, ach ní treoir dlí é.

  Is féidir an treoirleabhar iomlán a íoslódáil i bhfoirm PDF anseo [PDF, 254KB]

  Clár

  Sula n-iarrann tú éisteacht ó bhéal
  Iarratas a dhéanamh
  Tar éis d'iarratas a dhéanamh
  Ceisteanna Coitianta
  Reachtaíocht
  Déan teagmháil linn

   

  Sula n-iarrann tú éisteacht ó bhéal

  Cad is éisteacht ó bhéal ann?
  Cruinniú poiblí chun gur féidir gach saincheist a bhaineann leis an iarratas a phlé agus a scrúdú. Is féidir le duine ar bith freastal ar éisteacht, ach ní féidir ach leis na daoine atá páirteach sa chás páirt a ghlacadh sa díospóireacht. Uaireanta tionólann an Bord Pleanála éisteacht ó bhéal chun cabhrú lenár gcigire eolas breise a bhailiú ó rannpháirtithe ar chás achomhairc pleanála. Ní seisiún foirmiúil nó dlíthiúil í ó thaobh dearaidh nó cleachtaidh.

  Cathain a thionólann an Bord Pleanála éisteacht ó bhéal?
  Is gnách don Bhord éisteacht ó bhéal a thionól má chreideann sé go dtabharfadh sé tuiscint ar chás casta. Is féidir éisteachtaí ó bhéal a thionól i gcás ina measann an Bord go bhfuil saincheist náisiúnta, réigiúnach nó áitiúil shuntasach ann. Tá an chumhacht ag an mBord éisteacht ó bhéal a thionól ar iarratas nó in éagmais iarratais.

  Cé ar féidir leo éisteacht ó bhéal a iarraidh?
  Ní féidir ach leis an iarratasóir, an t-achomharcóir nó an t-údarás pleanála atá páirteach san achomharc éisteacht ó bhéal a iarraidh.

  Cá mhéad ama atá agam le héisteacht ó bhéal a iarraidh?
  teorainneacha dochta ama ann maidir le héisteacht ó bhéal a iarraidh.

  Má tá tuairim á tabhairt agat agus éisteacht ó bhéal a iarraidh agat, leis,
  ní mór an t-iarratas ar éisteacht ó bhéal a dhéanamh laistigh de cheithre seachtain ag tosú ar dháta an chinnidh ón údarás pleanála.
  Sampla

  Má dhéanann an t-údarás pleanála cinneadh ar an Déardaoin, 11 Aibreán, ,
  ansin ní mór dúinn d'iarratas ar éisteacht ó bhéal a fháil Dé Céadaoin 8 Bealtaine ar a dhéanaí.

  Apr11


  Má fuair tú cóip d’achomharc nó d’achomhairc agus más mian leat éisteacht ó bhéal a iarraidh,
  is féidir leat éisteacht ó bhéal a iarraidh laistigh de cheithre seachtain ón dáta ar a gcuirimid cóip den achomharc deireanach chugat.
  Sampla

  Má scríobhaimid chugat le cóip den achomharc deireanach Dé Céadaoin 2 Lúnasa, ansin ní mór d’iarratas ar éisteacht ó bhéal a bheith faighte againn Dé Máirt 29 Lúnasa ar a dhéanaí.

  Aug2

  Is féidir leat teagmháil a dhéanamh linn má bhíonn cabhair uait chun an lá deiridh chun d’iarratas a dhéanamh a oibriú amach. Tá rialacha difriúla ann mar gheall teorainneacha ama idir an 24 Nollaig agus 1 Eanáir (agus an dá dháta san áireamh) ar féidir leo difríocht a dhéanamh don dáta deiridh.

  warning

  Ní ghlacann an Bord Pleanála le hiarratais dhéanacha.
  Ortsa atá an fhreagracht a chinntiú go bhfaighimid d'iarratas ar éisteacht ó bhéal laistigh de na teorainneacha ama atá leagtha síos.

  An féidir liom éisteacht ó bhéal a iarraidh tar éis dom m’achomharc a dhéanamh?
  Is féidir. Chun iarratas a dhéanamh, ní mór achomharc bailí a bheidh déanta agat agus gach riachtanas le haghaidh iarratas bailí a chomhlíonadh. ní mór an t-iarratas ar éisteacht ó bhéal a dhéanamh laistigh de cheithre seachtain ag tosú ar dháta an chinnidh ón údarás pleanála.

   

  Iarratas a dhéanamh

  Conas a iarraim éisteacht ó bhéal?
  Braitheann an tslí le hiarratas a dhéanamh ar do chás:

  Más achomharcóir thú agus achomharc á dhéanamh agat,
  is féidir éisteacht ó bhéal a iarraidh trí:
  • tic a chur sa bhosca “Tá, is mian liom éisteacht ó bhéal a iarraidh” ar an bhFoirm Achomhairc Pleanála, (cuid 9),
  • iarratas i scríbhinn a dhéanamh ar éisteacht ó bhéal in éineacht le d’achomharc.
  Más achomharcóir thú a bhfuil achomharc bailí curtha isteach agat cheana féin
  is féidir iarratas ar éisteacht ó bhéal i scríbhinn a chur chugainn.
  Má tá tú ag tabhairt freagra ar achomharc a sheolamar chugat,
  is féidir iarratas ar éisteacht ó bhéal i scríbhinn a chur chugainn.

  Cé mhéad a chosnaíonn iarratas ar éisteacht ó bhéal?
  Caoga euro (€50) a chosnaíonn iarratas ar éisteacht ó bhéal. Ní aisíoctar an táille seo.


  Conas is féidir liom an táille ar éisteacht ó bhéal a íoc?
  Tá modhanna éagsúla ann chun táille a íoc leis an mBord Pleanála.

  Modh íocaíochta

  Ag an deasc fáiltithe Leis an bpost

  Airgead tirim

  Glactar leo Ní mholtar duit airgead tirim a chur chugainn riamh leis an bpost.

  Cártaí Dochair agus Creidmheasa

  Glactar leo Ní ghlactar leo

  Seiceanna

  Glactar leo Glactar leo

  Dréachtaí baincéara

  Glactar leo Glactar leo

  Orduithe Poist

  Glactar leo Glactar leo

  Cad é an seoladh don iarratas ar éisteacht ó bhéal?

  Ní mór duit:

  • é a chur leis an bpost chuig: An Rúnaí, An Bord Pleanála, 64 Sráid Mhaoilbhríde, Baile Átha Cliath 1, D01 V902,  • é a thabhairt do bhall d’fhoireann An Bhoird Pleanála ag ár n-oifigí i Sráid Mhaoilbhríde (seoladh thuas) le linn uaireanta oifige - Ó Luan go hAoine, óna 9.15 ar maidin go dtí 5.30 tráthnóna. Ní féidir leis an bhfoireann slándála san oifig glacadh le hiarratas ar éisteacht ó bhéal.
  warning

  Ná dearmad nach féidir d’iarratas ar éisteacht ó bhéal a chur i mbosca litreacha na hoifige ná a sheoladh chugainn le ríomhphost; má dhéanann, iarratas neamhbhailí a bheidh ann. Bíonn an oifig dúnta ag an deireadh seachtaine, ar laethanta saoire phoiblí agus ar laethanta fógartha eile amhail Lá Nollag agus Aoine an Chéasta.

   

  Tar éis d'iarratas a dhéanamh

  Cad a tharlaíonn tar éis dom m’iarratas a dhéanamh?
  Tar éis iarratas ar éisteacht ó bhéal a fháil, cuirimid comhad an cháis chuig duine dár gcigirí. Athbhreithneoidh an cigire an cás agus déanfaidh siad moladh don Bhord cibé ar chóir éisteacht ó bhéal a thionól. Scrúdóidh an Bord comhad an cháis, an t-iarratas agus moladh an chigire. Úsáidfidh an Bord an chumhacht atá aige chun an t-iarratas ar éisteacht ó bhéal a cheadú nó a dhiúltú. Ní bhíonn dul thar chinneadh an Bhoird maidir leis an iarratas ar éisteacht ó bhéal. Ina dhiaidh sin, cuirfimid an cinneadh in iúl i scríbhinn duitse agus do na rannpháirtithe ar fad san achomharc.

  Tá cinneadh déanta ag an mBord éisteacht ó bhéal a thionól. Cad is gá dom a dhéanamh?
  Scríobhfaimid chugat le sonraí na héisteachta ó bhéal agus gheobhaidh tú cuireadh a bheith i láthair. Léigh an litir sin go cúramach. Seolfar an litir chugat cúig lá ar a laghad sula dtosóidh an éisteacht ó bhéala. Nuair a bheidh an éisteacht ó bhéal socraithe, foilseofar na mionsonraí ar ár suíomh gréasáin. Gheofar tuilleadh eolais i dtaobh éisteachtaí ó bhéal inár dtreoir d’éisteachtaí ó bhéal.

  Tá cinneadh déanta ag an mBord gan éisteacht ó bhéal a thionól Cad a tharlaíonn anois?
  Má shocraíonn an Bord gan éisteacht ó bhéal a tionól, seolfar an t-achomharc chuig duine dár gcigirí. Scrúdóidh an cigire gach doiciméad sa chás agus de ghnáth tabharfaidh sé/sí cuairt ar an láithreán. Tar éis an éisteacht ó bhéal a chríochnú, ullmhaíonn an cigire tuarascáil agus moladh don Bhord. Ansin déanfaidh an Bord cinneadh bunaithe ar na doiciméid uile sa chás.

   

  Ceisteanna Coitianta

  An féidir liom iarratas ar éisteacht ó bhéal a dhéanamh ar líne?
  Ní féidir faoi láthair.

  An féidir an táille a íoc ar an teileafón le cárta creidmheasa nó dochair?
  Ní féidir linn glacadh le híocaíochtaí táille ar an teileafón.

  An féidir an t-iarratas ar éisteacht ó bhéal a chur isteach i bhfoirm facs agus an táille a sheoladh leis an bpost?
  Ní féidir. Chun achomharc bailí a dhéanamh, ní mór na doiciméid riachtanacha ar fad maille leis an táille cheart a chur isteach. Ní mór dóibh teacht isteach le chéile roimh dheireadh na tréimhse cheithre seachtaine.

  An nglacann an Bord le hiarratais dhéanacha ar éisteacht ó bhéal?
  Ní féidir. Tá toirmeasc dlí ar an mBord Pleanála glacadh le hachomharc déanach ar chúis ar bith.

  Agus má bhíonn oifig an Bhoird Pleanála dúnta ar an lá deireanach den tréimhse achomhairc?
  Más deireadh seachtaine, lá saoire phoiblí nó lá eile ar a mbíonn an oifig dúnta lá deireanach na tréimhse achomhairc, glacfar le d'iarratas suas go dtí a 5.30 tráthnóna ar an gcéad lá eile a mbíonn an oifig ar oscailt. Gheofar tuilleadh sonraí ar ár suíomh gréasáin.

   

  Reachtaíocht

  Seo iad na dlíthe agus na rialacháin dár tagraíodh sa doiciméad seo:

   

  Déan teagmháil linn

  Má tá an doiciméad seo uait i bhformáid eile nó má tá eolas eile uait, déan teagmháil leis an mBord Pleanála.

Dáta an leasaithe deireanaigh: 01/08/2019