An Bord Pleanála

Conas Achomharc Pleanála a Dhéanamh

  Maidir leis an treoir seo

  Gheobhaidh tú eolas sa treoir seo ar an tslí le hachomharc bailí pleanála a dhéanamh. Is féidir leat d’achomharc pleanála a chur chugainn ar an Foirm Achomharc Pleanála. Gheobhaidh tú an fhoirm ar ár suíomh gréasáin www.pleanala.ie nó ó oifig An Bhoird Pleanála. Is féidir achomharc i scríbhinn a chur chugainn i gcónaí.

  Tá ár ndícheall déanta againn chun treoir chruinn chabhrach a chur ar fáil, ach ní treoir dlí é.

  Is féidir an treoirleabhar iomlán a íoslódáil i bhfoirm PDF anseo [PDF, 283KB]

  Clár

  Cad is achomharc ann?
  Cé atá i dteideal achomharc a dhéanamh?
  Conas achomharc a dhéanamh
  Tar éis duit d’achomharc a dhéanamh
  Ceisteanna Coitianta
  Reachtaíocht
  Déan teagmháil linn

  Cad is achomharc ann?

  I gcoitinne, ní mór do dhuine ar bith ar mian léi nó leis forbairt a dhéanamh iarratas a dhéanamh ar chead pleanála chuig a gcomhairle contae, a gcomhairle cathrach nó a gcomhairle cathrach agus contae (an t-údarás pleanála). Déanfaidh an t-údarás pleanála cinneadh ar an iarratas cead pleanála a dheonú nó a dhiúltú. Is féidir an cinneadh seo a achomharc chuig An mBord Pleanála.

  Cé atá i dteideal achomharc a dhéanamh?

  Is féidir leat achomharc a dhéanamh má bhaineann tú le haon cheann den dá ghrúpa thíos:


  1. Rinne tú iarratas chuig an údarás pleanála ar chead d’fhorbairt bheartaithe.
  Tá iarratas chéad pháirtí á dhéanamh agat. Is féidir le céad pháirtí achomharc a dhéanamh:
  • maidir le cinneadh an údaráis pleanála chun cead a dhiúltú;
  • maidir le haon choinníoll a chuir an t-údarás pleanála ag gabháil le deonú ceada;
  • an tslí a gcuireann údarás pleanála téarmaí na Scéime Ranníocaíochta Forbartha nó na Scéime Forlíontaí Ranníocaíochta Forbartha i bhfeidhm ar choinníollacha sa deonú ceada. Is féidir achomharc a dhéanamh maidir leis an tslí ar chuir údarás pleanála coinníoll ranníocaíochta speisialta i bhfeidhm. Achomhairc Alt 48 nó 49 iad seo.
  2. Rinne tú iarratas chuig an údarás pleanála maidir le forbairt bheartaithe.
  Tá iarratas tríú páirtí á dhéanamh agat. Is féidir le tríú páirtí achomharc a dhéanamh:
  • maidir le cinneadh an údaráis pleanála;
  • maidir le haon choinníoll a chuir an t-údarás pleanála ag gabháil le deonú ceada.

  Má mheasann tú nach mbaineann tú le haon cheann den dá ghrúpa seo, tá líon beag cásanna eile inar féidir leat achomharc a dhéanamh. Gheobhaidh tú mionsonraí na gcásanna seo agus eolas ar cé hiad na daoine ar féidir leo achomharc a dhéanamh sa leathanach fíricí "Cén sórt achomhairc is féidir a dhéanamh?" nó trí theagmháil a dhéanamh linn. Is féidir go mbeidh tú in ann bheith páirteach trí bhreathnóireacht a dhéanamh ar achomharc bailí.  

  Conas achomharc a dhéanamh

  Conas a dhéanaim achomharc?
  Ní mór duit d’achomharc a dhéanamh i scríbhinn agus é a chur sa phost nó a thabhairt isteach san oifig chugainn. féidir achomharc a dhéanamh ar líne faoi láthair. Tá Foirm Achomhairc Pleanála ann le líonadh isteach. Is féidir doiciméad a chlóscríobh nó a lámhscríobh. Mar sin féin, gá duit an fhoirm seo a líonadh isteach chun achomharc a dhéanamh. Is féidir an fhoirm a úsáid scríobh chugainn.

  Cá mhéad ama atá agam le hachomharc a dhéanamh?
  Ní mór duit d’achomharc a dhéanamh laistigh de cheithre seachtaine ag tosú ar an dáta ar a ndéanann an t-údarás pleanála a chinneadh. Tá teorainn ama docht ann. Is é dáta an chinnidh an dáta a shíníonn an príomhfheidhmeannach an t-ordú. Is féidir gur cuireadh an doiciméad sin chugat nó beidh sé ar fáil ar shuíomh gréasáin an údaráis pleanála. Ní ghlacfar le hachomhairc tar éis 5.30 tráthnóna ar an lá deireanach chun achomharc a dhéanamh.

  Má tá cead faighte agat ón mBord chun achomharc a dhéanamh, beidh teorainn ama eile ann chun an t-achomharc sin a dhéanamh.

  Sampla
  Déanann an t-údarás pleanála a chinneadh inniu, Dé Céadaoin 2 Márta.
  Ceithre seachtaine a bheidh chun achomharc a dhéanamh roimh an dáta deiridh. calendar2march
  Is é 5.30 tráthnóna Dé Máirt 29 Márta (ceithre seachtaine níos déanaí) an dáta deiridh d’achomharc.

  Tá áiritheoir féilire ar ár suíomh gréasáin a chabhróidh leat an dáta deiridh do d’achomhairc a oibriú amach. Tá rialacha difriúla ann mar gheall teorainneacha ama idir an 24 Nollaig agus 1 Eanáir (agus an dá dháta san áireamh) ar féidir leo difríocht a dhéanamh don dáta deiridh.

  Cá mhéad a chosnaíonn sé achomharc a dhéanamh?
  Tá cineálacha éagsúla táillí ann. Féach ár Treoir do Tháillí agus Muirir go bhfeice tú an táille a ghabhann le d’achomharc, nó cuir ceist orainne. Ní mór duit féachaint chuige go gcuirtear an táille cheart isteach leis an iarratas.

  Conas is féidir liom an táille achomhairc a íoc?
  Tá modhanna éagsúla ann chun táille a íoc leis an mBord Pleanála.

   

  Ag an deasc fáiltithe Leis an bpost

  Airgead tirim

  Glactar leo Ní mholtar duit airgead tirim a chur chugainn riamh leis an bpost.

  Cártaí Dochair agus Creidmheasa

  Glactar leo Ní ghlactar leo

  Seiceanna

  Glactar leo Glactar leo

  Dréachtaí baincéara

  Glactar leo Glactar leo

  Orduithe Poist

  Glactar leo Glactar leo

  Gheofar tuilleadh sonraí sa Treoir do Tháillí agus Muirir agus faoi conas is féidir leat táillí a íoc ar ár suíomh gréasáin.

Cad a chaithfear a chur ar fáil san achomharc?
Ba chóir duit forais d’achomhairc (na cúiseanna agus na hargóintí) agus aon mhír is mian leat a chur ar fáil a ullmhú go cúramach. Ní bheidh cead agat aon rud eile a chur isteach tar éis an t-achomharc a dhéanamh, ach amháin má iarraimid ort. Ní féidir leis an mBord Pleanála aon saincheist a chur san áireamh nach saincheist phleanála í.

Chun achomharc iomlán bailí a dhéanamh:

  Ní mór duit an t-achomharc a dhéanamh i scríbhinn (clóscríofa nó lámhscríofa).
  Ní mór duit d'ainm agus do sheoladh a bheith soiléir. Má tá gníomhaire ag gníomhú ar do shon, ní mór don gníomhaire a (h)ainm agus a s(h)eoladh a thabhairt mar aon le d'ainm agus do sheoladh.

  Ní mór duit dóthain mionsonraí a thabhairt le gur féidir an t-iarratas is mian leat a achomharc a aithint gan dua. Seo samplaí de na mionsonraí a nglacaimid leo:
  • cóip de chinneadh an údaráis pleanála,
  • ainm an údaráis pleanála agus uimhir thagartha an chláir pleanála (mar shampla: Comhairle Cathrach Bhaile Crainn, 23719/18)

  Ní mór duit na nithe seo a leanas a chur ar fáil dúinn:
  • d’fhorais phleanála leis an achomharc (cúiseanna agus argóintí) as a leanann gur mian leat cinneadh an údaráis pleanála a athrú, agus
  • aon mhír eile is mian leat a chur leis chun tacú le d’fhorais achomhairc.
  Más tríú páirtí thú, ní mór duit admháil scríofa a chur leis, admháil a fuair tú ón údarás pleanála le deimhniú go bhfuarthas d’aighneacht nó do bhreathnóireacht ag céim an iarratais pleanála. Glacfar le cóip den admháil, ina ionad sin.
  Ní mór duit an táille cuí a íoc.
  Ní mór duit d’achomharc a dhéanamh laistigh de cheithre seachtaine ag tosú ar an dáta ar a ndéanann an t-údarás pleanála a chinneadh.

  Gheobhaidh tú seicliosta a chabhróidh leat d’achomharc a dhéanamh ar ár suíomh gréasáin nó trí theagmháil a dhéanamh linn.


  Cad é an seoladh don achomharc?

  Ní mór duit:

  • é a chur leis an bpost chuig: An Rúnaí, An Bord Pleanála, 64 Sráid Mhaoilbhríde, Baile Átha Cliath 1, D01 V902
   nó,

  • é a thabhairt do bhall d’fhoireann An Bhoird Pleanála ag ár n-oifigí i Sráid Mhaoilbhríde (seoladh thuas) le linn uaireanta oifige - Ó Luan go hAoine, ón a 9.15 ar maidin go dtí 5.30 tráthnóna. Ní féidir leis an bhfoireann slándála san oifig glacadh le hachomhairc.

  warning

  Ní féidir an t-achomharc a chur i mbosca litreacha na hoifige ná a sheoladh chugainn le ríomhphost; má dhéanann, achomharc neamhbhailí a bheidh ann. Bíonn an oifig dúnta ag an deireadh seachtaine, ar laethanta saoire phoiblí agus ar laethanta fógartha eile amhail Lá Nollag agus Aoine an Chéasta.

  An bhfaighidh mé admháil má thugaim an t-achomharc do dhuine san oifig?
  Gheobhaidh. Má thugann tú an t-achomharc go dtí an oifig is féidir admháil a iarraidh, a déarfaidh go bhfuarthas d’achomharc san oifig. Nuair a thugann tú d’achomharc do bhall d'fhoireann an Bhoird Pleanála, ní féidir é a thabhairt ar ais duit ná fótachóip a dhéanamh de do dhoiciméid agus stampa dáta orthu.

  An bhfaighidh mé admháil má seolaim an t-achomharc leis an bpost?
  Gheobhaidh tú admháil uainn sa phost.

  Cad is éisteacht ó bhéal ann?
  Tionóltar éisteacht ó bhéal uaireanta mar chabhair dár gcigire chun tuilleadh eolais a bhailiú ó rannpháirtithe. Ní gnách don Bhord éisteacht a thionóil ach amháin mar áis chun tuiscint a fháil ar chás casta má tá saincheisteanna suntasacha náisiúnta nó áitiúla i gceist iontu. Tá an cumhacht ag an mBord éisteacht ó bhéal a thionól ar iarratas nó in éagmais iarratais.

  Conas a iarraim éisteacht ó bhéal?
  Chun éisteacht ó bhéal a iarraidh, ní mór iarratas ar éisteacht ó bhéal a dhéanamh? Chun iarratas a dhéanamh, ní mór duit:

  • ticeáil an bosca "Tá, is mian liom éisteacht ó bhéal a iarraidh" ar an bhFoirm Achomhairc Pleanála,
  • scríobh chugainn agus iarr éisteacht.

  Beidh ort táille bhreise neamh-in-aisíoctha de €50 a íoc. Gheobhaidh tú eolas breise ar an tslí leis an iarratas a dhéanamh ar ár suíomh gréasáin nó trí theagmháil a dhéanamh linn.


  Tar éis duit d’achomharc a dhéanamh

  An bhfuil m’achomharc bailí nó neamhbhailí?
  Tar éis d’achomharc a fháil, seiceálfaimid é féachaint an gcomhlíonann na riachtanais reachtúla chun achomharc bailí a dhéanamh. Mura gcomhlíonann, beidh sé neamhbhailí. An chéad rud eile ná go bhfaighidh tú litir uainn le rá leat:

  • go bhfuaireamar d’achomharc, agus
  • cibé an bhfuil d’achomharc bailí neamhbhailí.

  Céard é an chéad rud eile a dhéanaim más achomharc bailí é?
  Más achomharc bailí é, ní gá duit aon rud eile a dhéanamh ag an bpointe seo. Le linn an phróisis achomhairc, is féidir go bhfaighidh tú litir uainn mar gheall ar:

  • tuairimí nó tráchtanna a iarrfar ort a thabhairt, b’fhéidir, ar rud éigin atá faighte againn,
  • cinneadh an Bhoird éisteacht ó bhéal a thionól,
  • mionsonraí éisteachta ó bhéal,
  • cathain is dóigh leis an mBord go ndéanfar a chinneadh nuair nach féidir é a dhéanamh laistigh den tréimhse 18 seachtaine.

  Má scríobhaimid chugat, iarrtar ort déanamh de réir na dtreoracha nó na comhairle sa litir. Má bhíonn cabhair uait chun déanamh de réir na dtreoracha nó na comhairle, is féidir leat teagmháil a dhéanamh linn. Tabhair uimhir thagartha an cháis achomhairc sa litir, ionas gur féidir linn do chás a aithint.

  Cad a tharlaíonn i gcás achomharc neamhbhailí?
  Más achomharc neamhbhailí é, cuirfimid na doiciméid agus an táille ar ais chugat. Aisíocfaimid do tháille i bhfoirm seic. Ní féidir an t-achomharc a chur isteach arís ach amháin má chomhlíonann tú gach ceann de na riachtanais reachtúla.

  Cén fáth gur achomharc neamhbhailí é m’achomharc?
  Seo cuid de na cúiseanna a mbíonn achomhairc neamhbhailí:

  • ní chomhlíonann an t-achomharc gach ceann de na riachtanais reachtúla a ndéantar cur síos orthu sa treoir seo,
  • má cuireadh an t-achomharc sa bhosca litreacha san oifig nó má cuireadh chugainn i ríomhphost é,
  • baineann an t-achomharc le rud éigin nach bhfuil faoinár gcúram.

  Gheofar mionsonraí eile mar gheall ar achomhairc neamhbhailí ar ár suíomh gréasáin.

  Cad é an chéad rud eile a dhéanann an Bord Pleanála?
  Seolann an Bord Pleanála cóip de d’achomharc chuig:

  • an údarás pleanála,
  • an iarratasóir, agus
  • chuig aon achomharcóir eile atá bainteach leis an achomharc.

  Bíonn 4 seachtaine ag rannpháirtithe ón dáta ar a scríobhaimid an litir chun a gcuid tuairimí a chur in iúl, más mian leo. Ní féidir linn aird a thabhairt ar thuairimí a fhaigheann tar éis an dáta deiridh. Is féidir go scríobhfaimid chuig rannpháirtithe ag iarraidh aighneachtaí nó tuilleadh eolais orthu.

  Breithneoidh cigire d’achomharc agus na doiciméid ar fad. De ghnáth, tugann siad cuairt ar an láithreán chun tuilleadh eolais a bhailiú agus grianghraif a ghlacadh dá dtuarascáil. Is féidir go mbeimid i dteagmháil leat chun am a shocrú do chuairt an chigire ar an láithreán, ach is féidir go rachaidh cigire go dtí an láithreán gan choinne má bhíonn siad in aice láimhe.

  Tar éis an éisteacht ó bhéal a chríochnú, ullmhaíonn an cigire tuarascáil agus moladh don Bhord. Ansin déanfaidh an Bord cinneadh bunaithe ar na doiciméid uile sa chás.

  Cad é an teorainn ama chun achomharc a dhéanamh?
  Tá cuspóir reachtúil ag an mBord cásanna a chinneadh, más féidir, laistigh de 18 seachtaine. Áirítear sa tréimhse 18 seachtaine aon tréimhsí iarratais a luadh cheana. Mar shampla, má iarraimid ort tuairim a thabhairt ar aighneacht laistigh de cheithre seachtaine, beidh na ceithre seachtaine sin ina gcuid den tréimhse achomhairc iomlán 18 seachtaine.

  Mura féidir leis an mBord cinneadh a dhéanamh laistigh de 18 seachtaine, scríobhfaimid chuig na rannpháirtithe san achomharc chun é sin a chur in iúl dóibh. Nuair a dhéanann an Bord cinneadh, seolfaimid litir agus cóip d’Ordú an Bhoird chugat chun an cinneadh a chur in iúl duit. Gheofar tuilleadh eolais ar chinneadh an Bhoird ar ár suíomh gréasáin.

  An féidir liom m’achomharc a aistarraingt?
  Is féidir achomharc a aistarraingt uair ar bith sula ndéantar an cinneadh. Ní mór duit scríobh chugainn á rá gur mian leat an t-achomharc a aistarraingt. Ní féidir an táille a aisíoc, faraor.

  Tá an t-iarratas aistarraingthe ag an iarratasóir. An nglacfaidh an Bord le m’achomharc?
  Ní ghlacfaidh. Ní féidir achomharc bailí a dhéanamh i gcás ina bhfuil iarratas aistarraingthe ag an iarratasóir.

  An féidir leis an mBord achomharc a chaitheamh amach?
  Is féidir, má tá sé sásta:

  • gur achomharc cráiteach é, atá ceaptha chun cur isteach ar dhuine éigin eile nó iad a chiapadh,
  • gur achomharc fánach é, nach bhfuil aon bhunús leis,
  • gur achomharc gan bunús ná substaint é,
  • gur achomharc é a rinneadh d’aonturas le moill a chur ar an bhforbairt,
  • gur achomharc é a rinneadh chun íocaíocht airgid, bronntanais nó cúiteamh a fháil ó duine ar bith, nó
  • gur achomharc é a rinne duine nach féidir a shainaithint (i dtuairim an Bhoird).

   

  Ceisteanna Coitianta

  An féidir an t-achomharc a chur isteach ar líne?
  Ní féidir i láthair na huaire.

  An féidir an táille a íoc ar an teileafón le cárta creidmheasa nó dochair?
  Ní féidir linn glacadh le híocaíochtaí táille ar an teileafón.

  An féidir an t-achomharc a chur isteach i bhfoirm facs agus an táille a sheoladh leis an bpost?
  Ní féidir. Chun achomharc bailí a dhéanamh, ní mór na doiciméid riachtanacha ar fad maille leis an táille cheart a chur isteach. Ní mór dóibh teacht isteach le chéile roimh dheireadh na tréimhse ceithre seachtaine.

  An féidir liom achomharc gan ainm a dhéanamh?
  Ní féidir. Ní mór ainm agus seoladh iomlán a chur ar fáil le hachomharc.

  An féidir achomharc déanach a dhéanamh?
  Ní féidir. Tá toirmeasc dlí ar an mBord Pleanála glacadh le hachomharc déanach ar chúis ar bith.

  Agus má bhíonn oifig an Bhoird Pleanála dúnta ar an lá deireanach den tréimhse achomhairc?
  Más deireadh seachtaine, lá saoire phoiblí nó lá eile ar a mbíonn an oifig dúnta lá deireanach na tréimhse achomhairc, glacfar le d'iarratas suas go dtí a 5.30 tráthnóna ar an gcéad lá eile a mbíonn an oifig ar oscailt. Gheofar tuilleadh sonraí ar ár suíomh gréasáin.

  An féidir liom cruthúnas a fháil ar m’achomharc?
  Is féidir. Má thagann tú chun na hoifige chun an t-achomharc a thabhairt dúinn, tabharfaimid admháil duit go bhfuarthas d’achomharc. deimhniú é an admháil seo gur achomharc bailí é. Is dona linn nach féidir fótachóip a thabhairt duit de do dhoiciméid achomhairc agus ár stampa dáta air.

  Cén fáth ar achomharc neamhbhailí a bhí ann cé gur cuireadh sa phost in am é?
  Is achomharc neamhbhailí é de bhrí nach bhfuarthas é laistigh de cheithre seachtaine ó dháta chinneadh an údaráis rialaithe tógála cé gur féidir gur chuir tú sa phost in am é.

  Cad a tharlaíonn i gcás achomharc neamhbhailí?
  Más achomharc neamhbhailí é, cuirfimid na doiciméid agus an taille ar ais chugat.

  Tá an Bord Pleanála tar éis m’achomharc neamhbhailí a chur ar ais chugam. An féidir liom an t-achomharc a chur isteach in athuair?
  Is féidir, ach na riachtanais uile atá luaite sa treoir seo a bheith comhlíonta.

  An féidir liom tuairim a thabhairt gan achomharc a dhéanamh?
  Is féidir, má tá sé Is féidir leat bheith i do bhreathnóir i gcás ina ndearnadh achomharc bailí cheana féin in aghaidh chinneadh údaráis pleanála. Gheobhar tuilleadh mionsonraí inár treoir maidir le tuairim a thabhairt ar an tslí le tuairim a chur in iúl.

  An féidir an dlí a chur orm as rud a scríobhaim i m’achomharc?
  Is féidir. Níor cheart duit tagairt a dhéanamh ach do shaincheisteanna pleanála a bhaineann le hábhar. Gheofar tuilleadh eolais inár bhfógra maidir le haithisiú. Is ionann aithisiú agus ráiteas bréagach a dhéanamh mar gheall ar dhuine éigin eile a mhilleann a dhea-cháil nó a dea-cháil.

  An féidir liom eolas breise a chur ar fáil tar éis m’achomharc a dhéanamh?
  Ní féidir aon eolas breise a thabhairt dúinn tar éis an t-achomharc a dhéanamh. Uaireanta iarraimid ar dhaoine tuilleadh eolais a chur ar fáil nó freagairt a thabhairt ar aighneacht a rinneadh. Sa chás sin, ba chóir duit an freagra a chur isteach chugainn laistigh den tréimhse a shonróimid.

  Conas is féidir liom a fháil amach má tá achomharc déanta maidir le cinneadh?
  Is féidir an áis chuardaigh ar an suíomh gréasáin a úsáid le féachaint an bhfuarthas achomharc ar chinneadh ina bhfuil leas agat. Cuirimid achomhairc nua leis an suíomh gréasáin gach Céadaoin. Tógann sé lá nó dhó breise um Nollaig agus ar laethanta saoire phoiblí.


  Reachtaíocht

  Seo iad na dlíthe agus na rialacháin dár tagraíodh sa doiciméad seo:

   

  Déan teagmháil linn

  Má tá an doiciméad seo uait i bhformáid eile nó má tá eolas eile uait, déan teagmháil leis an mBord Pleanála.

   

Dáta an leasaithe deireanaigh: 01/08/2019