An Bord Pleanála

7ú Sceideal: Forbairt Bonneagair Straitéisigh - Treoirlínte d’Iarratasóirí.

Clár

1. Réamhra

2. Sainmhíniú ar Fhorbairt Bonneagair Straitéisigh

3. Comhairliúcháin Réamh-Iarratais (Céim 1)

3.1 Ginearálta

3.2 Iarraidh ar Chomhairliúcháin.

3.3 Comhairliúcháin

3.4 Críoch na gComhairliúchán

4. Faisnéis i dtaca leis an Ráiteas Tionchair Timpeallachta (TMTT) (Céim 2).

4.1 Ginearálta

4.2 Iarraidh ar Fhaisnéis

4.3 Táillí

4.4 Tuairim ar Fhaisnéis

5.Iarratas Pleanála (Céim 3)

5.1 Ginearálta

5.2 Fógra Iarratais

5.3 Iarratas a Dhéanamh

5.4 Cóip Leictreonach

5.5 Liostaí Seachtainiúla

5.6 Tuarascáil an Údaráis Phleanála

5.7 Próiseáil an Iarratais

5.8 Nithe a bheidh le Breithniú

5.9 Sárú an Phlean Fhorbartha

5.10 Cinneadh an Bhoird

5.11 Costais an Iarratais

6. Earráid Chléireachais / Soiléiriú an Chinnidh

7. Athrú Cinnidh

8. Forfheidhmiú an Chinnidh

9. Achomharc / Athbhreithniú an Chinnidh

1. Réamhra

Tháinig forálacha bonneagair straitéisigh an Achta um Pleanáil agus Forbairt (Bonneagar Straitéiseach) 2006 (Acht 2006) i bhfeidhm an 31 Eanáir 2007. Foráiltear go ginearálta san Acht, lenar leasaíodh an tAcht um Pleanáil agus Forbairt 2000 (Acht 2000), le haghaidh iarratas ar chead/fhormheas d’fhorbairtí bonneagair straitéisigh sonraithe, idir phríobháideach agus phoiblí, a dhéanamh go díreach chuig an mBord.

Tháinig Cuid 18 de na Rialacháin um Pleanáil agus Forbairt 2006 (I.R. Uimh. 685 de 2006) maidir le gnéithe nósanna imeachta de phróiseáil cásobair maidir le forbairtí bonneagair straitéisigh i bhfeidhm chomh maith an 31 Eanáir 2007. Leasaítear le Rialacháin 2006 na Rialacháin um Pleanáil agus Forbairt 2001.

Is iad na forbairtí bonneagair straitéisigh (forbairtí príobháideacha, den chuid is mó) dá dtagraíonn na treoirlínte na cinn atá liostaithe sa 7ú Sceideal d’Acht 2000 (leasaithe). Baineann siad sin de ghnáth le mórthionscadail fuinnimh, iompair agus bonneagair chomhshaoil agus le bonneagar sláinte.

Le hAilt 37H(2), 182B(5), 182D(5) den Acht um Pleanáil agus Forbairt, 2000 (leasaithe), agus alt 47D den Acht Iompair (Bonneagar Iarnróid) 2001 (leasaithe), ceadaítear don Bhord cinneadh a dhéanamh ar mhéid na gcostas a tabhaíodh le linn comhairliúcháin réamhiarratais agus i ngéilleadh d'iarrataí ar fhaisnéis le cois na gcostas a tabhaíodh le linn próiseáil iarratas ar fhorbairtí 7ú Sceideal, línte tarchuir leictreachais, forbairtí bonneagair straitéisigh gháis, agus orduithe iarnróid.

Is é an Bord a chinnfidh na costais sin an uair a dhéanfar an cinneadh deiridh ar an iarratas (féach Cuid 5.11 thíos, leis).

FORÁILTEAR SNA FORÁLACHA REACHTÚLA DO THRÍ CINN DE CHÉIMEANNA AR A MHÉAD – COMHAIRLIÚCHÁIN RÉAMHIARRATAIS, FAISNÉIS LÁNROGHNACH I dTACA LEIS AN TUAIRISC MEASÚNAITHE THIONCHAR TIMPEALLACHTA, AGUS IARRATAS AR CHEAD.

2. Sainmhíniú ar Fhorbairt Bonneagair Straitéisigh.

Sa 7ú Sceideal d'Acht 2000 (leasaithe) liostaítear na haicmí forbartha bonneagair inar gá iarratas ar chead a dhéanamh go díreach chuig an mBord, má mheasann an Bord gur forbairt bonneagair straitéisigh atá iontu, seachas chuig an údarás pleanála áitiúil. Chun cáiliú mar fhorbairt bonneagair straitéisigh ní mór d'fhorbairt bheartaithe bheith, ar an gcéad dul síos, faoi réim ceann amháin nó níos mó de na haicmí sa 7ú Sceideal agus géilleadh do na tairseacha a gheofar sa Sceideal sin. Lena chois sin, ní mór don Bhord teacht ar an tuairim go mbeadh an fhorbairt bheartaithe, dá ndéanfaí é, laistigh de cheann amháin de na haicmí seo a leanas:

 • go mbeadh tábhacht straitéiseach eacnamaíoch nó sóisialach leis an bhforbairt don Stát nó don réigiún ina mbeadh sí suite,
 • go gcuideodh an fhorbairt go suntasach le comhlíonadh aon cheann de na cuspóirí sa Straitéis Spáis Náisiúnta nó in aon treoirlínte pleanála réigiúnacha atá i bhfeidhm i leith an limistéir ina mbeadh sí suite
 • go mbeadh éifeacht shuntasach ag an bhforbairt ar limistéar níos mó ná údarás pleanála amháin.

Tugann an Bord a thuairim go foirmiúil ag deireadh chéim na gcomhairliúchán réamhiarratais tar éis iarraidh a bheith faighte ón iarratasóir ionchasach chun na comhairliúcháin a scor.

3. Comhairliúcháin Réamh-Iarratais (Céim 1).

3.1 Ginearálta

Is riachtanas é i gcás iarratasóir ionchasach ar chead pleanála chun forbairt a shonraítear sa 7ú Sceideal a dhéanamh dul i mbun comhairliúcháin réamhiarratais leis an mBord agus gheobhaidh sé nó sí fógra ón mBord ina ndéarfar cibé an fhorbairt bonneagair straitéisigh a bheadh san fhorbairt nó nach ea. Déanfaidh iarratasóir ionchasach, chun críocha na gcomhairliúchán sin, dóthain faisnéise a sholáthar don Bhord chun a chumasú don Bhord an fhorbairt bheartaithe a mheasúnú i bhfianaise na gcritéar atá leagtha amach d'fhorbairt bonneagair straitéisigh.

Tá an cuspóir atá le comhairliúcháin réamhiarratais leagtha amach san Acht um Pleanáil agus Forbairt, 2000 (leasaithe) agus sna Rialacháin um Pleanáil agus Forbairt 2001 (leasaithe). I gcomhairliúcháin réamhiarratais féadfaidh an Bord comhairle a chur ar an iarratasóir ionchasach maidir leis an iarratas beartaithe, agus go sonrach, maidir le –

 • Cibé an 'Forbairt Bonneagair Straitéisigh' a bheadh san fhorbairt bheartaithe, ag féachaint d'fhorálacha na reachtaíochta.
 • Na nósanna imeachta a ghabhann le hiarratas a dhéanamh chuig an mBord ar chead agus le hiarratas den sórt sin a bhreithniú.
 • Cad iad na cúinsí a bhaineann le pleanáil chuí agus forbairt inbhuanaithe nó leis an gcomhshaol, a d'fhéadfadh, i dtuairim an Bhoird, baint a bheith acu lena gcinneadh i ndáil leis an iarratas.
 • Liosta de na comhlachtaí/daoine ar cheart don iarratasóir ionchasach dul i gcomhairle leo roimh iarratas a thaisceadh agus roimh TMTT a chur i dtoll a chéile.
 • Na Comhlachtaí Forordaithe (faoi Airt. 213) ar cheart fógra maidir leis an iarratas a chur chucu.

Níor mhór d'iarratasóirí ionchasacha a chur san áireamh nach é cuspóir na gcomhairliúchán réamhiarratais cinneadh a dhéanamh ar fhiúntas cáis. Mar sin féin, féadfaidh an Bord a léiriú cad iad na nithe maidir le pleanáil chuí agus forbairt inbhuanaithe na timpeallachta a bhféadfadh tionchar a bheith acu ar a chinneadh (pléitear é seo tuilleadh i bParagraf 3.3.2 thíos).

3.2 Iarraidh ar Chomhairliúcháin.

3.2.1 Sula ndéantar iarraidh ar chomhairliúcháin réamhiarratais, ba cheart d’iarratasóir ionchasach a sheiceáil cibé an bhfuil an fhorbairt bheartaithe in aicme atá sonraithe sa 7ú Sceideal d’Acht 2000 (leasaithe). Mura bhfuil, ní féidir a mheas gur forbairt bonneagair straitéisigh í agus ba cheart an t-iarratas a dhéanamh chuig an údarás pleanála cuí don cheantar.

3.2.2 Ba cheart iarratas ar chomhairliúcháin réamhiarratais a dhéanamh i scríbhinn chuig An Rúnaí, An Bord Pleanála, 64, Sráid Mhaoilbhríde, Baile Átha Cliath 1.

3.2.3 De ghnáth ba cheart an t-eolas seo a leanas a bheith in iarratas ar chomhairliúcháin réamhiarratais:

 • ainm agus seoladh an iarratasóra ionchasaigh, uimhreacha teileafóin teagmhála agus seoladh ríomhphoist, más ann dó,
 • ainm agus seoladh phríomhghníomhaire an iarratasóra ionchasaigh, más ann, uimhreacha teileafóin teagmhála agus seoladh ríomhphoist, más ann dó,
 • tuairisc ghinearálta ar nádúr agus ar scála na forbartha beartaithe, mar aon le líníochtaí má tá siad ar fáil,
 • seoladh na forbartha beartaithe agus tuairisc ghairid ar an láithreán agus ar an gceantar máguaird,
 • léarscáil(eanna) de shuíomh an láithreáin agus léarscáil(eanna) den láithreán a thaispeánann teorainneacha an láithreáin,
 • i gcás inar gá, ráiteas de leas dlíthiúil an iarratasóra ionchasaigh a chumasódh dó nó di an fhorbairt bheartaithe a dhéanamh dá gceadófaí í,
 • an aicme forbartha laistigh den 7ú Sceideal lena mbaineann an fhorbairt bheartaithe,
 • ainm an údaráis nó na n-údarás pleanála, má tá níos mó ná ceann amháin i gceist, ar laistigh dá limistéar/limistéir feidhme atá an láithreán suite,
 • ráiteas ar an gcúis ar dóigh nó nach dóigh leis an iarratasóir ionchasach gur cheart féachaint ar an fhorbairt bheartaithe mar fhorbairt bonneagair straitéisigh, ag féachaint do na critéir atá leagtha amach in alt 37A(2) d'Acht 2000 (leasaithe) – féachtar cuid 2 de na treoirlínte seo.

Nóta: níor cheart eolas atá íogair ó thaobh na tráchtála de a chur isteach le linn chomhairliúcháin réamhiarratais toisc go gcuirfear gach eolas ar comhad ar fáil d'iniúchadh an phobail ag críoch chéim an chomhairliúcháin. Níor mhór d'iarratasóirí ionchasacha a chur san áireamh, leis, gur chóir don fhorbairt bheartaithe a bheith ag céim aibíochta a chiallódh go bhfuil sé oiriúnach le dul isteach i gcéim na gcomhairliúchán réamhiarratais. Is féidir le hiarratais chuig an mBord maidir le forbairt bheartaithe nach bhfuil sainithe nó bunaithe i gceart moill mhíchuí a chur ar an bpróiseas. (Féachtar 3.3.1 thíos, leis).

3.2.4 Táillí De réir fhorálacha alt 144 den Acht um Pleanáil agus Forbairt 2000 (leasaithe) tá cinneadh déanta ag an mBord go ngearrfar táille ar aon iarraidh ar chomhairliúcháin réamhiarratais a gheofar ar an 5ú lá Meán Fómhair 2011 nó dá éis. Caithfidh an táille a bheith in éineacht le gach iarraidh ar chomhairliúcháin réamhiarratais. Chun breis eolais maidir le táillí reatha a fháil féachtar an “Eolaí ar na Táillí is iníoctha leis an mBord Pleanála”.

3.2.5 Ar iarraidh ar chomhairliúcháin réamhiarratais a bheith faighte, ní mór don Bhord fógra maidir leis an iarraidh a chur chuig an údarás pleanála cuí (nó na húdaráis phleanála i gcás ina dtrasnaíonn an láithreán is ábhar limistéir éagsúla údaráis phleanála). Is éard a bheidh san fhógra litir ina mbeidh tuairisc ar nádúr na forbartha beartaithe agus léarscáil(eanna) de shuíomh an láithreáin.

3.2.6 Taifeadfar gach iarraidh ar chomhairliúcháin réamhiarratais ar liosta reachtúil seachtainiúil an Bhoird d'iarratais nua faighte agus postálfar é ar láithreán Gréasáin an Bhoird (www.pleanala.ie).

3.3 Comhairliúcháin

3.3.1 Ginearálta

D’fhéadfadh nádúr na gcomhairliúchán réamhiarratais a bheith éagsúil ó chás go cás agus d’fhéadfadh breis is cruinniú amháin a bheith de dhíth. Beidh ionadaithe ar leibhéal oifigigh ag an mBord (cigire amháin agus riarthóir amháin ar a laghad). Ní bheidh baill den Bhord i láthair ag an gcruinniú. D’fhéadfadh an Bord iarraidh ar an iarratasóir ionchasach eolas breise a sholáthar chun a chumasú don Bhord a thuairim a thabhairt. In oifigí an Bhoird de ghnáth a thionólfar pléití/cruinnithe a bheidh mar chuid de chomhairliúcháin réamhiarratais. Meastar go dtionólfar cruinniú

laistigh de 4 seachtaine den iarraidh fhoirmiúil a bheith déanta agus d'eolas sásúil a bheith curtha ar aghaidh chuig an mBord. Braithfidh amú agus minicíocht aon chruinnithe eile ar nádúr, scála agus ar a chastaí atá an fhorbairt bheartaithe, ar a aibí atá an tionscadal agus ar riachtanais an iarratasóra ionchasaigh.

Cé nach bhfuil aon spriocthréimhsí reachtúla ann maidir le comhairliúcháin réamhiarratais, níor mhór d'iarratasóirí a bheith feasach ar oibleagáid an Bhoird faoi alt 3.7J den Acht chun comhairliúcháin réamhiarratais a sheoladh go gasta agus aon mhoill neamhriachtanach a sheachaint. Chun gur féidir comhairliúcháin a sheoladh go gasta, ba chóir iarrataí ar chomhairliúcháin réamhiarratais a dhéanamh nuair a bhíonn an tionscadal sainithe ag an iarratasóir agus níor chóir iarrataí ginearálta a dhéanamh ar réamhchéim de thionscadal.

3.3.2 Saincheisteanna

Le linn na gcomhairliúchán réamhiarratais, féadfaidh an Bord a thabhairt le fios cad iad na cúinsí a bhaineann le pleanáil chuí agus forbairt inbhuanaithe an cheantair a bhféadfadh baint a bheith acu lena chinneadh i ndáil leis an iarratas. Chun treoir ghinearálta ar na cúinsí sin agus ar na nithe a mbeifí ag súil go ndíreodh iarratasóir ionchasach orthu i gcomhairliúcháin réamhiarratais, féachtar paragraf 5.6 seo a leanas maidir le tuarascáil an údaráis phleanála. Beidh baint ag formhór na míreanna a luaitear le hiarratasóirí ionchasacha, leis.

Féadfaidh an Bord dul i gcomhairle leis an údarás áitiúil/leis na húdaráis áitiúla ar laistigh dá limistéar feidhme atá an láithreán suite, nó le haon cheann de na comhlachtaí forordaithe iomchuí. An aidhm a bheidh le comhairliúcháin dá sórt ná aon srian a mbeadh tionchar aige ar an láithreán a shainaithint agus a fháil amach cibé an bhfuil plean nó clár á bheartú nó á chur i gcrích a bhainfeadh leis an iarratas. Féadfaidh an Bord dul i gcomhairle le haon duine eile a bhféadfadh eolas a bheith acu atá bainteach le críocha comhairliúchán.

Moltar go láidir d’iarratasóirí ionchasacha teagmháil dhíreach chuimsitheach a dhéanamh leis an údarás áitiúil ar laistigh dá limistéar feidhme atá an láithreán suite agus le haon chomhlacht ábhartha náisiúnta, réigiúnach nó forordaithe agus leis an bpobal ag an gcéim is luaithe is féidir de cheapadh na dtograí.

3.3.3 Taifead Comhairliúchán

Tiomsóidh an Bord taifead d’aon chruinniú a bheidh ann. Cuirfidh sé cóip den taifead chuig an iarratasóir ionchasach a luaithe is féidir tar éis an chruinnithe/gach cruinnithe. Taifid faoi rún a bheidh iontu i gcónaí go dtí go mbeidh deireadh le céim an chomhairliúcháin – féachtar 4 thíos.

I gcás ina dtéann an Bord i gcomhairle leis an údarás áitiúil ar laistigh dá limistéar feidhme atá an láithreán suite, nó le haon chomhlacht forordaithe nó le duine ar bith eile, déanfar taifid de na comhairliúcháin sin agus seolfar cóip den taifead/de na taifid sin chuig an iarratasóir ionchasach ag an gcéad chruinniú eile. Cuirfear taifead d'aon chomhairliúcháin dá shórt ar fáil d’iniúchadh an phobail nuair a bheidh deireadh le céim an chomhairliúcháin réamhiarratais.

3.4 Críoch na gComhairliúchán

3.4.1 Fógra

Ar iarraidh scríofa a bheith faighte ón iarratasóir ionchasach ag iarraidh deireadh a chur leis na comhairliúcháin réamhiarratais, déanfaidh an Bord fógra dá chinneadh a sheirbheáil ar an iarratasóir ionchasach agus ar an údarás pleanála/na húdaráis phleanála iomchuí agus ar aon pháirtí eile a ndeachthas i gcomhairle leo

3.4.2 Forbairt ar cinneadh nach FBS é

I gcás ina n-eisíonn an Bord fógra nach bhféachtar ar an fhorbairt bheartaithe mar fhorbairt bonneagair straitéisigh, is chuig an údarás pleanála/na húdaráis phleanála iomchuí, a chaithfear aon iarratas a dhéanamh. Beidh gnáthcheart achomhairc chuig an mBord ag duine ar bith in aghaidh chinneadh aon údaráis phleanála dá shórt i dtaca leis an iarratas.

3.4.3 Forbairt ar cinneadh gur FBS é

I gcás ina n-eisíonn an Bord fógra go bhféachtar ar an fhorbairt bheartaithe mar fhorbairt bonneagair straitéisigh, is go díreach chuig an a chaithfeariarratas a dhéanamh. Agus an fógra á eisiúint, féadfaidh an Bord an méid seo a leanas a chur in iúl don iarratasóir ionchasach:

 • cé na comhlachtaí, arna bhforordú faoi airteagal 213 de na Rialacháin, ar chóir don iarratasóir ionchasach fógra maidir leis an iarratas a chur chucu,
 • cé na comhlachtaí i cé acu Stát, ar cheart scéala a chur chucu i gcás inarb é tuairim an Bhoird go mbeadh éifeacht shuntasach ar an timpeallacht i Stát Trasteorann, agus cá mhéad cóip den iarratas agus den TMTT ar cheart a bheith in éineacht leis an bhfógra,
 • aon riachtanas ar leith maidir le ceantair Ghaeltachta,
 • na pleananna, na sonraí agus aon eolas eile ar cheart a chur isteach le go bhféadfaí an t-iarratas a bhreithniú,
 • na tréimhsí ama agus seicheamhú an phróisis iarratais,
 • aon cheist eile a bhaineann leis an bpróiseas iarratais lena n-áirítear eolas i dtaobh nádúr na gcostas a d'fhéadfaí a dhámhachtain in aghaidh an iarratasóra faoi alt 37H(2)(c) d'Acht 2000 (leasaithe) agus aon táille a bheidh iníoctha, agus an fhoirm inar cheart an t-iarratas a chur isteach,
 • foirm agus ábhar an fhógra nuachtáin a chaithfear a fhoilsiú sula ndéantar iarratas pleanála chuig an mBord,
 • i gcás ina n-iarrann an Bord fógra láithreáin a bheith curtha in airde, suíomh/áit agus/nó láithreán Gréasáin a shonrú chun an t-iarratas, an TMTT, san RTN agus aon doiciméad iomchuí eile a chur ar fáil ann lena iniúchadh nó lena ceannach ar tháille réasúnta (gheofar an t-eolas sin san fhógra poiblí),
 • úsáid na meán áitiúil nó náisiúnta, agus/nó cruinnithe a bheith tionólta le duine nó le comhlacht ar bith nó leis an bpobal.

Ba cheart a chur san áireamh gurb é an t-iarratasóir ionchasach amháin atá freagrach as cruinneas na tuairisce a dhéantar ar an fhorbairt agus ar a shuíomh sna fógraí poiblí, ar an láithreán Gréasáin agus sna doiciméid iarratais.

3.4.4 Nithe Eile

Ar na comhairliúcháin réamhiarratais a bheith tugtha chun críche:

 • déanfar cinneadh an Bhoird ar stádas na forbartha beartaithe a thaifeadadh ar liosta seachtainiúil reachtúil an Bhoird de chásanna cinnte agus a phostáil ar láithreán gréasáin an Bhoird (www.pleanala.ie).
 • cuirfear cóip de chomhad an Bhoird, lena n-áirítear taifead aon chruinnithe, ar fáil don phobal.

3.4.5 Cruinnithe gan dochar don Bhord

Ní dhéanann comhairliúcháin dochar do chinneadh an Bhoird in aon iarratas dá éis ar shlí ar bith agus ní féidir brath air sa phróiseas pleanála foirmiúil ná in imeachtaí dlí.

4. Faisnéis i dtaca lena mbeadh sa Tuairisc Measúnaithe Thionchar Timpeallachta (TMTT (Céim 2).

4.1 Ginearálta

Ar fhógra a bheith faighte gur cheart an t-iarratas a dhéanamh go díreach chuig an mBord, féadfaidh an t-iarratasóir ionchasach iarraidh ar an mBord tuairim i scríbhinn a thabhairt dó nó di maidir leis an bhfaisnéis a bheadh sa Tuairisc Measúnaithe Thionchar Timpeallachta (TMTT) a chuirfí isteach leis an iarratas. Ní céim éigeantach é an chéim sin. Sula gcuirtear an tuairim sin ar fáil, ní mór don Bhord dul i gcomhairle leis na comhlachtaí atá forordaithe ag an Aire faoi airteagal 211 de na Rialacháin lena n-áirítear an t-údarás pleanála iomchuí. Féadfaidh sé, leis, aighneachtaí nó tuairimí a iarraidh ar raon leathan comhlachtaí eile atá forordaithe faoi airteagal 213 de na Rialacháin.

I gcás fhorbairtí 7ú Sceidil, ní mór na comhairliúcháin réamhiarratais a bheith tugtha chun críche sula ndéantar iarraidh ar fhaisnéis.

4.2 Iarraidh ar Fhaisnéis

Ba cheart iarraidh ar fhaisnéis maidir lena mbeadh sa Tuairisc Measúnaithe Thionchar Timpeallachta (TMTT) a chur i scríbhinn chuig An Rúnaí, An Bord Pleanála, 64 Sráid Mhaoilbhríde, Baile Átha Cliath 1.Ní mór don iarratasóir ionchasach dóthain faisnéise a sholáthar don Bhord maidir leis an fhorbairt bheartaithe chun a chumasú do chomhlachtaí forordaithe aighneachtaí eolacha a dhéanamh agus tuairim a thabhairt don Bhord i dtaca leis an iarraidh. Go háirithe, ní mór tuairisc chruinn a dhéanamh ar an fhorbairt bheartaithe agus é a bheith marcáilte go soiléir ar líníochtaí a bheidh ar scála oiriúnach.

Féadfaidh an Bord iarraidh ar an iarratasóir ionchasach dóthain cóipeanna crua nó leictreonacha a sholáthar den iarraidh ar fhaisnéis le gur féidir é a scaipeadh ar na comhlachtaí forordaithe cuí.

Tá an Bord faoi cheangal géilleadh d'iarraidh ar fhaisnéis a luaithe is féidir.

4.3 Táillí

De réir fhorálacha alt 144 den Acht um Pleanáil agus Forbairt 2000 (leasaithe), tá cinnte ag an mBord go ngearrfar táille ar son aon iarraidh ar thuairim scríofa i dtaca leis an bhfaisnéis a bheadh i ráiteas tionchair timpeallachta a gheofar an 5ú Meán Fómhair 2011 nó dá éis. €5,000 de tháille a bheidh ann. Gheofar breis eolais ar na táillí reatha ach féachaint ar “Eolaí ar na Táillí is iníoctha leis an mBord Pleanála".

4.4 Tuairim ar Fhaisnéis

4.4.1 Féadfar tuairim ar fhaisnéis a shainmhíniú mar nádúr agus sonraí na faisnéise a bheadh in TMTT a chinneadh roimh ré. Féachann sé leis na réimsí ina bhféadfadh tionchar a bheith ag an fhorbairt agus na modhanna cuí lena measúnú a shainaithint sula gcuirtear tús le mionsonraí a bhailiú nó a mheasúnú. Gheofar an fhaisnéis a bheadh san TMTT leagtha amach in airteagal 94 agus i Sceideal 6 de na Rialacháin um Pleanáil agus Forbairt 2001 (leasaithe) agus gheofar na critéir le cinneadh cibé an mbeadh tionchar suntasach ag forbairt ar an timpeallacht nó nach mbeadh leagtha amach i Sceideal 7 de na Rialacháin sin. Is nithe iad sin a fhéachfaidh an Bord dóibh agus tuairim ar fhaisnéis á tabhairt agus beidh ar iarratasóir ionchasach dóthain faisnéise a chur faoi bhráid an Bhoird lena chumasú dó tuairim dá sórt a thabhairt. Ba cheart na Guidelines on the Information to be contained in Environmental Impact Statements de chuid na Gníomhaireachta um Chosaint Comhshaoil (Márta 2002) a cheadú chun tuilleadh eolais a fháil ar an gceist. Ar deireadh, gnó é don iarratasóir TMTT a ullmhú de réir na riachtanas reachtúil agus iarratas á dhéanamh faoi Chéim 3 thíos.

4.4.22 Féadfaidh an Bord cruinniú a thionól (ar leibhéal oifigigh) leis an iarratasóir ionchasach chun ní a shoiléiriú nó faisnéis bhreise a fháil.Cuirfear tuairim ar fhaisnéis ón mBord chuig an iarratasóir ionchasach agus ceanglófar í, leis, do dhoiciméid an iarratais phleanála ar an iarratas a bheith déanta

4.4.3 Cuirfear comhad an Bhoird i dtaca leis an bhfaisnéis a bheadh san TMTT ar fáil d'iniúchadh an phobail ag oifigí an Bhoird tar éis na tuairime scríofa a bheith tugtha. Liostófar an cás ar liosta seachtainiúil an Bhoird de chásanna cinnte agus postálfar an tuairim ar láithreán Gréasáin an Bhoird.

4.4.4 Aon tuairim a thugtar, is gan dochar don Bhord a thugtar í agus ní féidir brath uirthi sa phróiseas pleanála foirmiúil ná in imeachtaí dlí.

5. Iarratas Pleanála (Céim 3).

5.1 Ginearálta

I gcás ina n-eisíonn an Bord fógra d'iarratasóir ionchasach go meastar gur forbairt bonneagair straitéisigh a bheadh i bhforbairt bheartaithe (cinneadh Chéim 1 thuas), is chuig an mBord amháin is ceadmhach iarratas i scríbhinn ar chead chun an fhorbairt bheartaithe sin a dhéanamh agus ní mór TMTT a bheith in éineacht leis. Tá foirm iarratais ar fáil a chaithfear a chomhlánú agus a chur isteach in éineacht leis na doiciméid iarratais. (Ní ghlactar le hiarratais leictreonacha i láthair na huaire). Má mheasann an Bord nach leor an t-iarratas nó an TMTT nó go bhfuil siad neamhiomlán féadfaidh sé diúltú déileáil leis an iarratas nó eolas breise a iarraidh

5.2 Fógra Iarratais

Ní ceadmhach iarratas a dhéanamh chuig an mBord sula mbíonn an fhaisnéis seo a leanas foilsithe ag an iarratasóir ionchasach i nuachtán amháin nó níos mó atá i gcúrsaíocht i gceantar an láithreáin is ábhar:-

 • nádúr agus suíomh na forbartha beartaithe,
 • go bhfuil cead á lorg ón mBord agus gur ullmhaíodh Tuairisc Measúnaithe Thionchar Timpeallachta (TMTT) agus Ráiteas Tionchair Natura (RTN) i gcás inar cuí,
 • an t-am agus na háiteanna agus an tréimhse (nach lú ná 6 seachtaine) ar féidir an t-iarratas agus an TMTT/RTN a iniúchadh nó a cheannach lena linn (ba cheart go dtosódh an tréimhse ama sin cúig lá oibre ar a laghad tar éis an t-iarratas a bheith seolta chuig an mBord),
 • gur féidir aighneachtaí agus tuairimí a chur chuig an mBord maidir le himpleachtaí na forbartha beartaithe do phleanáil chuí agus d'fhorbairt inbhuanaithe an cheantair agus leis na héifeachtaí is dócha a bheadh aici ar an timpeallacht nó ar aon suíomh Eorpach, dá ndéanfaí an fhorbairt,
 • go gceanglaíonn na Rialacháin, i gcás aon aighneacht nó tuairim dá sórt, go luafar ina n-iomláine ábhar na haighneachta nó na tuairime, mar aon leis na cúiseanna, na dálaí agus na hargóintí ar a bhfuil sí bunaithe. (Tagraíonn Airteagal 217 de na Rialacháin Phleanála agus Forbartha),
 • go gceanglaíonn na Rialacháin, i gcás aon aighneacht nó tuairim dá sórt, go luafar ina n-iomláine ábhar na haighneachta nó na tuairime, mar aon leis na cúiseanna, na dálaí agus na hargóintí ar a bhfuil sí bunaithe. (Tagraíonn Airteagal 217 de na Rialacháin Phleanála agus Forbartha),
 • léiriú ar na cineálacha cinntí is ceadmhach don Bhord a thabhairt i dtaca leis an iarratas,
 • i gcás ina mbeidh ceadúnas comhtháite um chosc agus rialú ar thruailliú (CCRT) nó ceadúnas dramhaíola nó Rialacháin Mórthionóiscí de dhíth, léiriú air sin – féach, leis, 5.7.4 thíos,
 • ainm/seoladh an láithreáin Ghréasáin neamhspleáiche, agus
 • an tslí is féidir le duine ceist a chur mar gheall ar bhailíocht aon chinnidh de chuid an Bhoird agus an áit is féidir eolas praiticiúil a fháil ar an meicníocht athbhreithnithe.

Lena chois sin, d'fhéadfadh fógraí láithreáin, úsáid na meán áitiúil nó náisiúnta nó cruinnithe poiblí i dtaobh an iarratais bheartaithe a bheith riachtanach. Sonróidh an Bord aon riachtanas dá shórt ag an gcéim réamhiarratais.

Gheofar sampla d'fhógra poiblí ón mBord.

5.3 Iarratas a Dhéanamh

5.3.1 Na Doiciméid a bheidh le Soláthar

Agus iarratas ar chead á dhéanamh, ní mór don iarratasóir na nithe seo a leanas a sholáthar i scríbhinn don Bhord:-

 • Foirm iarratais chomhlánaithe,
 • Cóipeanna de phleananna agus de shonraí na forbartha beartaithe, lena n-áirítear an TMTT, agus aon phlean, sonra nó eolas eile a bheidh de dhíth ar an mBord (soiléireofar líon na gcóipeanna agus a leagan amach le linn chéim an chomhairliúcháin réamhiarratais),
 • Scagadh tuairime i dtaca le hairteagal 6 den Treoir maidir le Gnáthóga agus den Ráiteas Tionchair Natura i gcásanna ábhartha. (Soiléireofar líon na gcóipeanna agus a leagan amach le linn chéim an chomhairliúcháin réamhiarratais).
 • Cóip den fhógra / de na fógraí foilsithe lena n-áirítear aon fhógra láithreáin (más gá),
 • Liosta de na comhlachtaí ar cuireadh an t-iarratas in iúl dóibh agus léiriú ar an dáta ar cuireadh an fógra sin chugaibh,
 • Liosta de na fógraí poiblí eile nó de na comhairliúcháin phoiblí eile, agus léiriú de dháta(í) an fhógra/na bhfógraí nó na gcomhairliúchán (lena n-áirítear aon fhógra nó aon chomhairliúcháin a d'iarr an Bord agus a cuireadh in iúl don iarratasóir ionchasach i bpléití réamhiarratais),
 • Táille iarratais a bheidh iníoctha nuair a thaiscfear an t-iarratas

Ní mór doiciméid iarratais, lena n-áirítear an TMTT agus an RTN i gcás inar cuí, a bheith comhlánaithe ina n-iomláine ar an iarratas a bheith taiscthe, agus níor cheart féachaint ar sheoladh éisteacht ó bhéal mar ghné éigeantach de gach cás ná mar chéim sa phróiseas mar ar féidir easpa a chúiteamh. Dírítear aird ar chumhacht an Bhoird faoi a.37E(2) chun diúltú déileáil le haon iarratas mar a measann an Bord nach leor an t-iarratas nó an TMTT nó go bhfuil siad neamhiomlán, agus ar lánrogha an Bhoird maidir le cibé ar cheart éisteacht ó bhéal a reáchtáil in aon chás ar leith. I gcoitinne níor cheart eolas breise nár lorgaíodh i bhfoirm ábhair shuirbhé nó tuarascála a chur isteach tar éis an t-iarratas a bheith taiscthe agus d'fhéadfaí iad a chur ar ais chuig an Iarratasóir. Níor cheart a chur isteach i bhfoirm eolais gan iarraidh ach nithe neamhchonspóideacha amhail soiléiriú ar shonraí a cuireadh isteach cheana (faoi mar a mhínítear sna Treoirlínte Bainistíochta Forbartha 2007). Beidh feidhm aige sin, freisin, i gcás ina n-iarrtar ar iarratasóir roimh an éisteacht ó bhéal freagra a thabhairt ar thuairimí a cuireadh chuig an mBord.

5.3.2 Cóipeanna chuig an Údarás Pleanála

Sula ndéantar iarratas ar chead chuig an mBord, ní mór don iarratasóir líon forordaithe cóipeanna den iarratas agus den TMTT/RTN a chur chuig an údarás pleanála ar laistigh dá limistéar feidhme a bheadh an fhorbairt bheartaithe suite.

5.3.3 Cóip chuig Comhlachtaí Forordaithe

Beidh ar an iarratasóir cóip den iarratas agus den TMTT/RTN a chur chuig aon chomhlacht forordaithe (arna sonrú in airteagal 213) a d'aithin an Bord chun na críocha sin ag céim an chomhairliúcháin réamhiarratais. (Féadfaidh an Bord a iarraidh go gcuirfí breis is cóip amháin). Beidh ráiteas in éineacht leis an iarratas agus an TMTT/RTN ag iarraidh ar na comhlachtaí forordaithe aighneachtaí nó tuairimí a dhéanamh chuig an mBord i dtaca le haon impleachtaí a ghabhfadh leis an fhorbairt bheartaithe do phleanáil chuí agus d'fhorbairt inbhuanaithe an cheantair, na héifeachtaí is dócha a bheadh aici ar an timpeallacht agus na héifeachtaí is dócha a bheadh aici ar aon láithreán Eorpach, dá ndéanfaí an fhorbairt bheartaithe. Gheofar fógra samplach chuig comhlachtaí forordaithe ón mBord.

5.4 Cóip Leictreonach

Le cois an mhéid thuas, féadfaidh an Bord a iarraidh aon cheann nó de gach ceann de na doiciméid iarratais a chuirtear isteach chuige agus chuig an údarás pleanála a bheith i bhfoirm leictreonach. Féadfaidh an Bord iarraidh ar an iarratasóir láithreán Gréasáin ar leith a chruthú ina mbeadh gach ceann de na doiciméid iarratais. I gcásanna dá sórt, sonróidh an Bord an tréimhse ama ar lena linn a bheidh teacht ag an bpobal ar an láithreán Gréasáin agus iarrfaidh sé ar an iarratasóir a dheimhniú gurb ionann na doiciméid ar an láithreán Gréasáin agus na doiciméid iarratais a taisceadh leis an mBord.

5.5 Liostaí Seachtainiúla

Foilseoidh an Bord liosta seachtainiúil de na hiarratais a fuarthas ar chead chun forbairt bonneagair straitéisigh a dhéanamh agus beidh sé ar fáil d'iniúchadh an phobail ag oifigí an Bhoird agus ar láithreán Gréasáin an Bhoird (www.pleanala.ie).

5.6 Tuarascáil an Údaráis Phleanála

Ceanglaítear ar an údarás pleanála don cheantar tuarascáil a ullmhú agus a chur faoi bhráid an Bhoird laistigh de dheich seachtaine ón iarratas a bheith faighte ag an mBord. Baineann an fhoráil seo le hiarratais a dhéantar faoi Alt 37E den Acht um Pleanáil agus Forbairt, 2000. Leagfar amach sa tuarascáil tuairimí an údaráis ar éifeachtaí na forbartha beartaithe ar an timpeallacht agus/nó ar phleanáil chuí agus ar fhorbairt inbhuanaithe limistéar an údaráis ag féachaint do na gnáthchúinsí faoi mar atá leagtha amach in alt 34(2) d'Acht 2000 (leasaithe). Ní mór an tuarascáil a chur faoi bhráid chomhaltaí tofa an údaráis ar an gcéad dul síos agus ní mór aon leasú a dhéanann siad siúd i bhfoirm rúin a bheith curtha i gceangal leis an tuarascáil sula gcuirtear chuig an mBord í in éineacht le taifead riaracháin an chruinnithe. Chun údaráis phleanála a éascú maidir leis seo, moltar d'iarratasóirí ionchasacha dul i gcomhairle le húdaráis áitiúla phleanála tamall maith sula ndéantar an t-iarratas ar chead.

Beidh éagsúlacht ó chás go cás idir na saincheisteanna ar gá díriú orthu in aighneachtaí agus i dtuairimí an údaráis phleanála ag brath ar nádúr na forbartha beartaithe agus ar an timpeallacht ghlactha. Seo a leanas liosta de thopaicí mar threoir ghinearálta d'údaráis phleanála – ní bheidh gach ceann díobh bainteach le gach cás.

 • Príomhfhorálacha an Phlean Fhorbartha maidir leis an suíomh i dtrácht agus leis an gceantar máguaird lena n-áirítear aon fhoráil ábhartha den Chroí-Straitéis; Ba cheart stádas reatha an Phlean Fhorbartha agus aon Dréachtphlean iomchuí a léiriú go soiléir, mar aon le haon saincheist ag éirí as.
 • Sonraí aon fhorálacha eile ábhartha den Phlean (m.sh. Pleananna Limistéir Áitiúil) agus ráiteas maidir le stádas na bPleananna sin (glactha nó i bhfoirm dhréachta).
 • Stair iomchuí phleanála an láithreáin is ábhar agus an cheantair máguaird.
 • Eolas forfheidhmiúcháin iomchuí i dtaobh an láithreáin is ábhar.
 • Beartais ábhartha náisiúnta, réigiúnacha agus áitiúla.
 • Aon Ordú um Limistéar Taitneamhachta Speisialta (OLTS) a bhféadfadh an fhorbairt bheartaithe tionchar a bheith aici air.
 • Ainmníochtaí Eorpacha, Limistéir Oidhreachta Natura, a bhféadfadh an fhorbairt bheartaithe tionchar a bheith aici orthu (cibé laistigh den chéanna nó gar dó).
 • Tuairimí maidir le hairteagal 6 den Treoir maidir le Gnáthóga i dtaca le Measúnú Iomchuí i gcásanna ábhartha.
 • Struchtúir faoi Chosaint, Limistéar Caomhantais Ailtireachta (LCA) srl.
 • •Beartas dramhaíola, a bhféadfadh baint a bheith aige leis an fhorbairt bheartaithe.
 • Aon tuairim ar a leordhóthanaí atá an soláthar poiblí uisce (ag cur san áireamh go bhféadfadh Uisce Éireann a bheith ina Chomhlacht Forordaithe).
 • Aon tuairim maidir le saoráidí séarachais poiblí agus an acmhainn chun an fhorbairt bheartaithe a éascú (ag cur san áireamh go bhféadfadh Uisce Éireann a bheith ina Chomhlacht Forordaithe).
 • Infhaighteacht agus acmhainn na saoráidí draenála poiblí d'uisce dromchla.
 • Measúnú riosca tuilte de réir The Planning System and Flood Risk Management – Guidelines for Planning Authorities (Samhain 2009).
 • Measúnú faoin gCreat-Treoir Uisce agus faoi rialacháin ghaolmhara.
 • Measúnú ar stádas an tírdhreacha agus an éifeacht ó thaobh amhairc, mar is cuí.
 • Acmhainn iompair agus sábháilteacht líonra na mbóithre ag freastal ar an fhorbairt bheartaithe.
 • Acmhainn iompair chomhshaoil an láithreáin is ábhar agus an cheantair máguaird, agus an éifeacht shuntasach is dócha a bheadh ag an fhorbairt bheartaithe, dá ndéanfaí é.
 • Tuairisc ar aon úsáid phoiblí de thailte tadhlacha nó teorantacha nó comharsanacha faoi úinéireacht an iarratasóra, agus tuairim an údaráis phleanála ar aon choinníoll a d'fhéadfadh a bheith iomchuí chun críocha taitneamhacht phoiblí a chaomhnú ar na tailte sin.
 • Tuairim an údaráis phleanála i dtaca leis an gcinneadh a bheidh le déanamh ag an mBord.
 • Tuairim an údaráis phleanála ar choinníollacha is ceart a bheith ag gabháil leis an gcead, má chinneann an Bord ar chead a dheonú. (I gcás inar gá ceadúnas CCRT nó ceadúnas dramhaíola, ní ceadmhach don Bhord coinníollacha a fhorchur maidir le rialú astaíochtaí ón ngníomhaíocht a dteastaíonn ceadúnas lena haghaidh).
 • Tuairim an údaráis phleanála ar choinníollacha maidir le tairbhe don phobal a d'fhéadfadh a bheith cuí.
 • Cuid V (tithíocht shóisialta agus inacmhainne) (ní dócha go mbeidh siad infheidhme ach go hócáideach).
 • Sonraí aon scéime do ranníocaíocht forbartha ábhartha faoi alt 48/49 is ceart a chur ag gabháil leis i gcás deonú.
 • Sonraí aon choinníollacha 'speisialta' ranníocaíochta is ceart a chur ag gabháil leis i gcás deonú mar aon le ríomhaireachtaí mionsonraithe agus bonn cirt leis na coinníollacha.

5.7 Próiseáil an Iarratais

5.7.1 Aighneachtaí agus Tuairimí

Is ceadmhach do dhuine ar bith aighneacht nó tuairim a dhéanamh chuig an mBord i ndáil leis an fhorbairt bheartaithe. Ní mór aon aighneacht dá sórt a bheith faighte ag an mBord laistigh den tréimhse a shonraítear san fhógra poiblí agus an táille riachtanach a bheith in éineacht leis. Ní fhoráiltear sa reachtaíocht d’aighneachtaí scríofa leantacha ach sa chás go n-iarrann an Bord iad go sonrach. D’fhéadfadh deis a bheith ann ag éisteacht ó bhéal, má thionóltar ceann, faoi réir rogha an chigire, aighneacht a shaothrú tuilleadh. Féachfaidh an Bord do gach aighneacht nó tuairim a dhéantar de réir Acht agus Rialacháin 2000 agus a chinneadh á dhéanamh aige

5.7.2 Eolas breise

Faoi lánrogha an Bhoird atá sé a iarraidh ar iarratasóir eolas breise a chur ar fáil, lena n-áirítear TMTT/RTN athcheartaithe. I bhfoirm fhógra don iarratasóir a dhéanfar iarraidh mar sin agus d'fhéadfadh fógraí poiblí nua a bheith de dhíth Tá sé de chumhacht ag an mBord iarraidh ar dhuine ar bith (cibé an duine é nó í a rinne aighneacht nó tuairim ar an iarratas nó nach ea) a mbeadh, i dtuairim an Bhoird, eolas aige nó aici a bheadh ábhartha do chinneadh an iarratais aighneachtaí nó tuairimí (breise) a dhéanamh chuige. Féadfaidh an Bord aon eolas i dtaobh an iarrata a chur ar fáil lena iniúchadh, fógra a chur chuig duine ar bith nó chuig an bpobal go bhfuil eolas ar fáil amhlaidh agus aighneachtaí nó tuairimí breise a iarraidh, más cuí, laistigh de thréimhse shonraithe.

Meabhraítear d'iarratasóirí nach gá go mbainfeadh an Bord leas as a lánrogha chun faisnéis/aighneachtaí breise a lorg chun easnaimh in aighneachtaí an iarratais bhunaidh a chúiteamh. Is féidir go gcuirfeadh úsáid na gcumhachtaí seo moill ar chás-obair ionas nach láimhseálfaí go gasta é.

Féadfaidh an Bord iarraidh ar iarratasóir Ráiteas Tionchair Natura (RTN) a chur isteach de réir alt 177T(5) den Acht um Pleanáil agus Forbairt 2000 (leasaithe). I gcás ina n-iarrtar ráiteas dá shórt ní mór don iarratasóir fógra a fhoilsiú tráth nach déanaí ná dhá sheachtain sula gcuirtear an RTN isteach. Leagtar amach in Airteagal 214B de na Rialacháin um Pleanáil agus Forbairt mionsonraí an eolais a bheidh san fhógra poiblí. D'fhéadfaí aighneachtaí nó tuairimí a dhéanamh dá éis chuig an mBord maidir le héifeachtaí na forbartha beartaithe ar aon láithreán Eorpach. I gcás ina gcuirtear RTN faoi bhráid an Bhoird sna himthosca seo beidh táille iníoctha. I gcás nach gcuireann iarratasóir Ráiteas Tionchair Natura isteach ar a iarraidh sin laistigh den tréimhse shonraithe measfar an t-iarratas a bheith aistarraingthe.

5.7.3 Éisteachtaí ó Bhéal agus Cruinnithe

Is é beartas an Bhoird seoladh éisteacht ó bhéal a ordú i gcoitinne i gcásanna dá sórt, ach is féidir nach ndéanfaí é sin i ngach cás, go háirithe i gcás ina measann an Bord go bhféadfaí nádúr na saincheisteanna atá ag teacht chun cinn a mheasúnú go leordhóthanach agus go cuí i bhfoirm aighneachtaí scríofa. I gcás ina seoltar éisteacht ó bhéal, faoi lánrogha an chigire atá sé an tslí ina reáchtálfar é a shocrú. Lena chois sin, faoi lánrogha an Bhoird atá sé, ag brath ar nádúr na forbartha beartaithe agus na saincheisteanna a thagann chun cinn, agus tar éis mholadh an chigire, breithniú a dhéanamh cibé ar chóir clár oibre teoranta a chur i bhfeidhm maidir leis an éisteacht ó bhéal. Cuirfidh an Bord gach páirtí ar an eolas i scríbhinn má dhéantar cinneadh dá shórt.

Féadfaidh an Bord cruinniú nó cruinnithe a thionól i gcás gur dóigh go réiteodh an cruinniú nó na cruinnithe sin aon saincheist leis an iarratasóir nó aon easaontas idir an t-iarratasóir agus aon pháirtí eile nó i gcás ina d'éascódh an cruinniú éisteacht ó bhéal a bheith tionólta go héifeachtach. Féadfaidh cruinniú a bheith ann roimh an éisteacht ó bhéal, le linn éisteacht ó bhéal a bheith ar athló nó tar éis éisteacht ó bhéal. Déanfar taifead scríofa d’aon chruinniú agus cuirfidh an Bord é ar fáil do na rannpháirtithe ar fad.

bheidh an cigire nó foireann na cigireachta a bheidh ag déileáil leis an iarratas ar fáil leis an iarratas a phlé leis an iarratasóir ná le haon pháirtí eile ach amháin trí bhíthin cruinnithe foirmiúla nó éisteachtaí ó bhéal.

I gcás ina n-ordaítear éisteacht ó bhéal, tionólfar an éisteacht ó bhéal de réir “Treoirlínte faoi Nósanna Imeachta ag Éisteachtaí ó Bhéalde chuid an Bhoird."

5.7.4 Ceisteanna Comhshaoil agus Sábháilteachta

I gcás ina mbeadh ceadúnas CCRT nó ceadúnas dramhaíola de dhíth maidir le togra forbartha, de ghnáth iarrfaidh an Bord ar an nGníomhaireacht um Chosaint Comhshaoil (EPA) tuairimí a dhéanamh laistigh den tréimhse shonraithe agus ní mór dó féachaint d'aon tuairim mar sin a fhaightear. Aon tuairim a fhaightear ón EPA, déanfar é gan dochar d’aon fheidhm eile de chuid na Gníomhaireachta. I gcás ina mbeadh ceadúnas CCRT nó ceadúnas dramhaíola de dhíth maidir le togra forbartha, ní mór é sin a bheith ráite in aon fhógra poiblí maidir leis an iarratas beartaithe. Beidh feidhm ag forálacha Rialachán an Aontais Eorpaigh (RTT (CCRT) 2012 agus Rialacháin an Aontais Eorpaigh (RTT) (Dramhaíl) maidir le cásanna den sórt sin.

I gcás ina bhfuil feidhm ag Rialacháin an Achta Ceimiceán, cuirfidh an Bord fógra chuig an Údarás Sláinte agus Sábháilteachta agus féadfaidh sé comhairle theicniúil ábhartha a iarraidh ar an riosca nó ar iarmhairtí mórthionóisce ag éirí as an fhorbairt bheartaithe dá ndéanfaí é. I gcás ina mbaineann an togra le forbairt a bhfuil feidhm ag Rialacháin an Achta Ceimiceán maidir leo, ní mór é sin a bheith ráite in aon fhógra poiblí maidir leis an iarratas beartaithe.

5.7.5 Bheith ag Smaoineamh ar Chead a Dheonú

Faoi lánrogha an Bhoird atá sé a léiriú go bhfuil sé ag smaoineamh ar chead a dheonú faoi réir sonraí, pleananna nó líníochtaí leasaithe a bheith curtha isteach. I bhfoirm fhógra don iarratasóir, don údarás pleanála, do chomhlachtaí forordaithe agus do bhreathnóirí i dtaca leis an iarratas a thabharfaí faisnéis dá sórt, agus d'fhéadfadh fógra poiblí a bheith i gceist, leis.

5.8 Nithe a bheidh le Breithniú

Ar bhonn phleanáil chuí agus forbairt inbhuanaithe an cheantair a dhéanfar cinneadh an Bhoird, agus ar na héifeachtaí is dócha a bheadh ag an fhorbairt ar an timpeallacht. Agus é ag teacht ar chinneadh, féachfaidh an Bord do na nithe seo a leanas:

 • Aon aighneacht nó tuairim a dhéantar chuig an mBord de réir na bhforálacha reachtúla,
 • Measúnú ar na héifeachtaí suntasacha a bheadh ag an fhorbairt bheartaithe ar an timpeallacht,
 • Tuarascáil an údaráis phleanála agus aon mholadh a dhéanann na comhaltaí tofa i bhfoirm rúin agus taifead an riarthóra den chruinniú inar cuireadh i gceangal iad.
 • Aon fhaisnéis bhreise a cuireadh isteach mar fhreagairt ar iarraidh ón mBord,
 • Taifead scríofa d'aon chruinniú a tionóladh i dtaca leis an iarratas,
 • Forálacha an phlean fhorbartha/pleananna forbartha agus/nó Phlean(anna) Limistéir Áitiúil don cheantar, lena n-áirítear aon tionchar ar struchtúir faoi chosaint.
 • Forálacha aon Ordú um Limistéar Taitneamhachta Speisialta a bhaineann leis an gceantar,
 • Aon láithreán Eorpach nó ainmníocht mar Limistéar Oidhreachta Natura a bhaineann leis an láithreán nó aon tionchar ar láithreán éiceolaíoch ainmnithe dá shórt, lena n-áirítear Ráiteas Tionchair Natura agus Measúnú Iomchuí i gcás inar cuí,
 • Cóngaracht aon láithreáin SEVESO,
 • Aon éifeacht thrasteorann,
 • Aon bheartas ábhartha de chuid an Rialtais, Údaráis Stáit, an Aire nó aon Aire Rialtais,
 • Aon fhoráil ábhartha d'Acht 2000 (leasaithe) nó aon fhoráil de Rialacháin ghaolmhara,
 • An leas náisiúnta agus aon éifeacht a d'fhéadfadh a bheith ag feidhmiú fheidhmeanna an Bhoird ar cheisteanna a bhfuil tábhacht straitéiseach gheilleagrach nó sóisialta leo don Stát,
 • An Straitéis Spáis Náisiúnta agus aon treoirlíne réigiúnach pleanála atá i bhfeidhm ag an am sin, agus
 • Tuarascáil agus moladh an Chigire a sannadh don chás, lena n-áirítear tuarascáil ó aon éisteacht ó bhéal a tionóladh.

5.9 Sárú an Phlean Fhorbartha

Cé go bhféadfadh an Bord cead a dheonú d’fhorbairt bheartaithe a sháródh go hábhartha an Plean Forbartha don cheantar, tosaíocht is ea é don Bhord an tionscadal beartaithe a shuí i gcomhthéacs a phlean agus a bheartais, go háirithe in ordlathas na bpleananna, .i. an Straitéis Spáis Náisiúnta, Treoirlínte Réigiúnacha Pleanála agus Plean Forbartha Contae, Cathrach nó Limistéir Áitiúil. Ina theannta sin, féadfaidh an Bord féachaint d'aon stádas nó d'aon ainmniúchán idirnáisiúnta a bhféadfadh an fhorbairt bheartaithe a bheith faoina réir – dála ainmniú mar Thionscadal Leasa Choitinn.

5.10 Cinneadh an Bhoird

5.10.1 Tráthúlacht

Tá sé de dhualgas ar an mBord a gcinneadh a dhéanamh a luaithe is féidir i gcomhréir le pleanáil chuí agus forbairt inbhuanaithe, agus moill a sheachaint. Cuspóir reachtúil is ea é cinneadh a dhéanamh laistigh de 18 seachtaine ag tosú ar an lá deireanach ar a nglactar le haighneacht nó le tuairim ón bpobal tar éis fógra rúin an iarratasóra i dtaca le hiarratas a dhéanamh ar chead a bheith foilsithe i nuachtán. I gcás nach féidir leis an mBord cloí le tréimhse an chuspóra reachtúil, ní mór dó fógra a sheirbheáil i scríbhinn ar an iarratasóir, ar an údarás pleanála iomchuí agus ar dhuine ar bith a rinne aighneacht nó tuairim agus an chúis nach gcinnfear an cás laistigh den tréimhse sin a bheith tugtha ann. Ní mór dáta nua a bheith tugtha air do dhéanamh an chinnidh.

5.10.2 Na Cineálacha Cinnidh

Féadfaidh an Bord a chinneadh:-

 • Cead a dheonú le coinníollacha nó gan choinníollacha,
 • Cead a dheonú le mionathruithe sonraithe, coinníollacha nó gan choinníollacha,
 • Cead a dheonú go páirteach, le coinníollacha nó gan choinníollacha, nó
 • Cead a dhiúltú.

5.10.3 A mBeidh sa Chinneadh

Agus é ag teacht ar chinneadh, ní mór don Bhord an méid seo a leanas a rá:

 • na príomhchúiseanna leis an gcinneadh agus na gnéithe a raibh tionchar acu ar an gcinneadh,
 • an phríomhchúis le haon choinníoll a fhorchuireadh,
 • gur fhéach an Bord d’aon aighneacht nó d'aon tuairim a fuarthas de réir an Achta agus na Rialachán,
 • an tsuim airgid is iníoctha:
 • leis an mBord
 • le haon údarás pleanála agus,
 • le haon duine eile – (féachtar 5.11 thíos, leis).

I gcás nach nglacann an Bord le moladh an chigire i dtaca le ceadú nó diúltú, is é cleachtas an Bhoird an chúis/na cúiseanna leis sin a thabhairt.

5.10. 4 Dáta Éifeachtach an Cheada

Ní thiocfaidh deonú ceada i bhfeidhm go dtí go mbeidh costais arna gcinneadh ag an mBord íoctha

5.10.5 Fógairt an Chinnidh

Ní mór don Bhord cóip dá chinneadh a chur chuig an iarratasóir, chuig an údarás pleanála don cheantar sin agus chuig aon duine eile a rinne aighneacht nó tuairim maidir leis an bhforbairt bheartaithe. Cuireann an Bord páirtithe ar an eolas, leis, i dtaca le nósanna imeachta d’athbhreithniú breithiúnach.

De réir alt 37H (1A) den Acht um Pleanáil agus Forbairt 2000 (leasaithe) ceanglaítear ar an mBord fógra dá chinneadh a fhoilsiú faoi alt 37G i nuachtán amháin nó níos mó atá i gcúrsaíocht sa cheantar. Ní mór é a bheith ráite san fhógra gur féidir le duine bailíocht an chinnidh a cheistiú de réir alt 50 den Acht. Ní mór é a bheith ráite san fhógra, leis, an áit is féidir faisnéis phraiticiúil a fháil ar an modh achomhairc.

5.10.6 Coinníollacha

Agus cinneadh á dhéanamh chun cead a dheonú le haghaidh forbairt bonneagair straitéisigh, féadfaidh an Bord coinníollacha a chur ag gabháil leis sa ghnáthshlí, mar shampla faoi mar atá sonraithe i roinn 34(4) d’Acht 2000.

Féadfaidh na coinníollacha seo a leanas a bheith ar áireamh iontu:

 • Coinníoll ina bhforáiltear do ‘thairbhe an phobail’. D’fhéadfadh coinníoll dá shórt a iarraidh go ndéanfaí saoráid a thógáil nó a mhaoiniú, go hiomlán nó go páirteach, nó seirbhís a sholáthar sa cheantar ina mbeadh an fhorbairt bheartaithe suite agus ar dóigh leis an mBord a bheadh ina thairbhe don phobal.
 • Coinníoll a rialódh úsáid tailte tadhlacha, teorantacha nó comharsanacha faoi rialú an iarratasóra, mar a mbeadh sé caoithiúil chun críocha na forbartha nó i dtaca leis an bhforbairt nó iomchuí chun taitneamhacht phoiblí a chaomhnú ar na tailte tadhlacha nó teorantacha nó comharsanacha.
 • Coinníoll ina bhforáiltear go bhféadfar mionsonraí ar leith i dtaca le ceist ar leith a aontú idir an t-údarás pleanála agus an té a bheadh ag déanamh na forbartha. Ní mór aon chomhaontú dá shórt a theorannú do na pointí a shonraíonn an Bord. Ceal comhaontú, d’fhéadfaí an cheist a tharchur chuig an mBord dá gcinneadh.
 • Coinníoll ina n-iarrtar ranníocaíochtaí airgeadais faoi scéimeanna nó scéimeanna forlíontacha do ranníocaíocht forbartha arna ndéanamh ag údaráis phleanála faoi ailt 48 agus/nó 49 d’Acht 2000 (leasaithe) agus ar a n-áirítear aon ranníocaíocht speisialta faoi a.48(2)(c).

5.10.7 CCRT / Cúrsaí Dramhaíola

I gcás inar gá ceadúnas CCRT nó ceadúnas dramhaíola, ní ceadmhach don Bhord coinníoll a fhorchur maidir le rialú astaíochtaí ó oibriú na gníomhaíochta nó chun astaíochtaí a rialú maidir le scor na hoibríochta nó na gníomhaíochta nó dá éis.

5.11 Costais an Iarratais

Riachtanas is ea é go luafaí i gcinneadh an Bhoird na costais a bheidh le híoc ag an iarratasóir:  -

(a) Leis an mBord as na costais a thabhaigh sé i seoladh aon chomhairliúcháin réamhiarratais agus i ngéilleadh d'aon iarraidh ar fhaisnéis,
(b) Leis an mBord as na costais a thabhaigh sé agus an t-iarratas á chinneadh,
(c) Leis an údarás pleanála as costais réasúnta a tabhaíodh le linn bhreithniú an iarratais,
(d) Le haon duine eile mar ranníocaíocht i leith chostais réasúnta a thabhaigh an duine sin le linn bhreithniú an iarratais.

Faoi lánrogha an Bhoirdatá sé costais réasúnta a chinneadh agus ní mór na costais a bheith íoctha sula dtagann cead an Bhoird i bhfeidhm. I gcás ina loictear costais a íoc, féadfaidh an Bord agus duine ar bith ar dámhadh costais ina leith an tsuim a aisghabháil mar fhiach conartha shimplí i gcúirt dlínse inniúla.

Déanfar aon táillí a íocann an t-iarratasóir leis an mBord a fhritháireamh in aghaidh chostais an Bhoird.

Ní mór na costais atá ann a íoc beag beann ar cibé ar cinneadh cead a dheonú nó a dhiúltú.

6 Earráidí Cléireachais/Soiléiriú an Chinnidh.

I gcás ina dtarlaíonn earráid chléireachais i gcinneadh an Bhoird nó ina measann an Bord gur gá a bhfuil i gceist aige a éascú leis an gcead nó leis an gcinneadh a shoiléiriú, féadfaidh an Bord a chinneadh a leasú. Féadfaidh an Bord aighneachtaí a iarraidh sula gcinneann sé cibé an bhfeidhmeoidh sé a chumhachtaí chun leasú a dhéanamh. Ní ceadmhach athrú ábhartha ar théarma na forbartha is ábhar don chinneadh bheith mar thoradh ar leasú.

7 Athrú Ceada.

Faoi alt 146B d'Acht 2000, féadfaidh an Bord téarmaí ceada chun forbairt bonneagair straitéisigh a athrú ar iarraidh ó dhuine ar bith atá á cur i gcrích nó a bhfuil sé d'intinn aige nó aici í a chur i gcrích. Ní mór don Bhord a chinneadh ar an gcéad dul síos an athrú ábhartha a bheadh san athrú iarrtha agus féadfaidh sé aighneachtaí a iarraidh i dtaca leis an gceist ó dhaoine iomchuí, lena n-áirítear an t-údarás pleanála. Féachfaidh an Bord d'aon aighneacht a dhéantar de bhua an chuiridh seo agus an cheist á cinneadh. Is éagsúil na nósanna imeachta a chuirfear i bhfeidhm, ag brath ar nádúr an athraithe atá beartaithe, mar seo a leanas;

Athrú nach athrú ábhartha a bheadh ann.

Má chinneann an Bord nach athrú ábhartha a bheadh ann, féadfaidh sé an cead a éagsúlú agus an t-athrú a chur in iúl don iarrthóir agus d'údarás pleanála an cheantair. I gcásanna áirithe féadfaidh RTN a bheith de dhíth maidir leis an athrú/na hathruithe molta.

Athrú ábhartha nach mbeadh TMTT de dhíth maidir leis. .

I gcás ina gcinneann an Bord gur athrú ábhartha a bheadh ann ach nach dócha go mbeadh éifeacht shuntasach aige ar an timpeallacht, féadfaidh sé an t-athrú a dhéanamh, athrú eile a dhéanamh nó diúltú an t-athrú a dhéanamh, tar éis a iarraidh ar an iarrthóir eolas ar an athrú a chur ar fáil d'iniúchadh an phobail ar feadh tréimhse shonraithe agus tar éis aighneachtaí a iarraidh.

Athrú ábhartha a dteastódh TMTT maidir leis.

I gcás ina gcinneann an bord gur athrú ábhartha a bheadh ann agus gur dócha go mbeadh éifeacht shuntasach aige ar an timpeallacht, iarrfaidh sé ar an iarratasóir TMTT a ullmhú maidir leis an athrú beartaithe nó aon athrú eile arna bheartú ag an mBord. I gcás ina n-ullmhaítear TMTT ní mór don iarratasóir fógra a fhoilsiú ar an ngnáthshlí agus aighneachtaí nó tuairimí chuig an mBord a iarraidh roimh dháta sonraithe (tráth nach lú ná 4 seachtaine tar éis an fógra a bheith foilsithe). Ní mór don iarratasóir cóip den TMTT, mar aon le fógra san fhoirm fhorordaithe, a chur chuig an údarás áitiúil iomchuí, ag iarraidh aighneachtaí nó tuairimí i scríbhinn chuig an mBord laistigh de thréimhse shonraithe maidir leis na héifeachtaí is dócha a bheadh ag an athrú beartaithe ar an timpeallacht. Ní mór don Bhord féachaint d'aon aighneacht nó tuairim dá sórt agus a chinneadh á dhéanamh aige. Ní mór don Bhord fógra poiblí a fhoilsiú dá chinneadh agus cóip de a chur chuig an údarás áitiúil iomchuí.

8 Forfheidhmiú Cinnidh agus Coinníollacha

Gnó don údarás pleanála áitiúil is ea forfheidhmiú cinntí maidir le forbairt bonneagair straitéisigh 7ú Sceideal, lena n-áirítear aon choinníoll ag gabháil leo. Beidh feidhm ag na forálacha forfheidhmithe i gCuid VIII d’Acht 2000 (leasaithe).

9 Achomharc / Athbhreithniú Cinnidh.

Níl aon achomharc in aghaidh chinneadh an Bhoird ar iarratas chun forbairt bonneagair straitéisigh a dhéanamh. Ní féidir dúshlán a chur faoi bhailíocht an chinnidh ach i bhfoirm athbhreithniú breithiúnachta san Ard-Chúirt laistigh de 8 seachtaine. Ní athosclóidh an Chúirt fiúntas pleanála an cháis agus ní ceadmhach di ach cead a thabhairt chun coinneáil leis an bpróiseas athbhreithnithe i gcás go bhfuil sí sásta go bhfuil forais shubstaintiúla ann le maíomh gur cinneadh neamhbhailí é cinneadh an Bhoird nó gur cheart é a chur ar neamhní agus go bhfuil dóthain leasa san ábhar ag an té atá ag lorg an athbhreithnithe bhreithiúnaigh. Agus a chinneadh á eisiúint aige, soláthraíonn an Bord eolas i dtaobh nósanna imeachta an athbhreithnithe bhreithiúnaigh.

An mionathrú is déanaí: Bealtaine 2018