Léim go dtí an príomhábhar

COVID-19

Mar gheall ar an méadú ar bhaol Covid-19 beidh srian ar rochtain an phobail ar oifig An Bhoird Phleanála. Níor chóir don phobal teacht isteach san oifig ag an am seo, mura bhfuil sé riachtanach.

ABP-309907-21 Cinneadh

ABP-309907-21 Cinneadh

05 / 08 / 2021

Cinneadh eisithe ar iarratas ar Fhorbairt Tithíochta Straitéisí maidir le scartáil 'Little Auburn' agus tithe lasmuigh gaolmhara, 411 uimh. aonad cónaithe (102 uimh. teach lena n-áirítear caomhnú Theach Auburn agus 309 uimh. árasán), áiseanna cúram leanaí agus gach obair láithreáin ghaolmhar eile a thógáil. Teach Auburn (struchtúr cosanta), Little Auburn agus Streamstown amach ó Bhóthar Mhullach Íde R107 / Bóthar Bhaile Átha Cliath agus Lána Uí Chiara (bealaí isteach trí Lána Bhaile an tSrutháin), Mullach Íde, Co. Bhaile Átha Cliath. Cástagairt: ABP-309907-21

Tá cead diúltaithe ag an mBord Pleanála le haghaidh na forbartha beartaithe.
 
Cuireadh an t-iarratas faoi bhráid an Bhoird Phleanála ar an 8 Aibreán 2021 agus cinneadh é ar an 15 Iúil 2021.      
 
San áireamh sa phróiseas iarratais bhí tréimhse chomhairliúcháin phoiblí a lean comhairliúchán réamhiarratais a rinneadh i gcomhar leis an mBord Pleanála agus leis an údarás áitiúil lena mbaineann. 
 
Tá na príomhdhoiciméid a bhaineann le cinneadh an Bhoird (Tuairisc an Chigire, Ordú an Bhoird, Treoir an Bhoird) ar fáil mar seo a leanas:
   
Gheofar treoir mhionsonraithe maidir le Forbairtí Tithíochta Straitéisí d’iarratasóirí, d’údaráis áitiúla agus don phobal i gcoitinne ag www.pleanala.ie. Gheofar faisnéis bhreise ag bord@pleanala.ie.
                                                                                                                   
Féadfaidh duine ar bith ceist a chur faoina bhailí atá cinneadh de chuid an Bhoird i bhfoirm athbhreithniú breithiúnach, faoi Ordú 84 de Rialacha na Cúirte Uachtaraí (I.R. Uimh. 15 de 1986), de réir alt 50 den Acht um Pleanáil agus Forbairt, 2000 (leasaithe). Gheofar eolas praiticiúil ar an modh athbhreithnithe ag https://www.pleanala.ie/ga-ie/judicial-review-notice nó ar láithreán gréasáin na Seirbhíse Eolais do Shaoránaigh www.citizensinformation.ie.