Léim go dtí an príomhábhar

COVID-19

Mar gheall ar an méadú ar bhaol Covid-19 beidh srian ar rochtain an phobail ar oifig An Bhoird Phleanála. Níor chóir don phobal teacht isteach san oifig ag an am seo, mura bhfuil sé riachtanach.

ABP-311199-21 Cinneadh

Cinneadh eisithe ar iarratas ar Fhorbairt Tithíochta Straitéisí maidir le 132 uimh. aonad cónaithe (60 uimh. teach, 72 uimh. árasán), creis agus oibreacha láithreáin gaolmhara. Bóthar Bhaile Átha Troim, Seanbhaile Réisc, An Uaimh, Co na Mí. Cástagairt: ABP-311199-21

ABP-311199-21 Cinneadh

15 / 12 / 2021

Dhiúltaigh an Bord Pleanála cead don chuid sin den fhorbairt a bheartaítear ar an gcuid sin den láithreán atá suite ar thailte atá faoi réir an chuspóra criosaithe úsáide talún ‘A2 Céimniú – Talamh Chónaithe nach bhfuil ar fáil le haghaidh forbartha go dtí tar éis 2027’ léirithe ar léarscáil 28(A) Léarscáil Chriosaithe um Úsáid Talún na hUaimhe de Phlean Forbartha Contae na Mí 2021-2027 don fhorbairt atá beartaithe agus thug sé cead don chuid eile den fhorbairt.
 
Cuireadh an t-iarratas faoi bhráid an Bhoird Phleanála ar an 23 Lúnasa 2021 agus cinneadh é ar an  13 Nollaig 2021.         
 
San áireamh sa phróiseas iarratais bhí tréimhse chomhairliúcháin phoiblí a lean comhairliúchán réamhiarratais a rinneadh i gcomhar leis an mBord Pleanála agus leis an údarás áitiúil lena mbaineann. 
 
Tá na príomhdhoiciméid a bhaineann le cinneadh an Bhoird (Tuairisc an Chigire, Ordú an Bhoird, Treoir an Bhoird) ar fáil mar seo a leanas:
   
Gheofar treoir mhionsonraithe maidir le Forbairtí Tithíochta Straitéisí d’iarratasóirí, d’údaráis áitiúla agus don phobal i gcoitinne ag www.pleanala.ie. Gheofar faisnéis bhreise ag bord@pleanala.ie.
                                                                                                                   
Féadfaidh duine ar bith ceist a chur faoina bhailí atá cinneadh de chuid an Bhoird i bhfoirm athbhreithniú breithiúnach, faoi Ordú 84 de Rialacha na Cúirte Uachtaraí (I.R. Uimh. 15 de 1986), de réir alt 50 den Acht um Pleanáil agus Forbairt, 2000 (leasaithe). Gheofar eolas praiticiúil ar an modh athbhreithnithe ag https://www.pleanala.ie/ga-ie/judicial-review-notice nó ar láithreán gréasáin na Seirbhíse Eolais do Shaoránaigh www.citizensinformation.ie.