Léim go dtí an príomhábhar

ABP-311699-21 Cinneadh

Cinneadh eisithe ar iarratas ar Fhorbairt Tithíochta Straitéisí maidir le struchtúir ar an láithreán a scartáil, 233 uimh. aonad cónaithe (53 uimh. teach agus 180 uimh. árasán/teach dhá stór), creis agus oibreacha láithreáin gaolmhara a thógáil. Tailte suite soir ó Dhroichead Carley, Inis Córthaidh, Co. Loch Garman. Cástagairt: ABP-311699-21

ABP-311699-21 Cinneadh

21 / 03 / 2022

Tá cead diúltaithe ag an mBord Pleanála le haghaidh na forbartha beartaithe.
 
Cuireadh an t-iarratas faoi bhráid an Bhoird Pleanála ar an 19ú Deireadh Fómhair 2021 agus cinneadh é ar 16ú Feabhra 2022.         
 
San áireamh sa phróiseas iarratais bhí tréimhse chomhairliúcháin phoiblí a lean comhairliúchán réamhiarratais a rinneadh i gcomhar leis an mBord Pleanála agus leis an údarás áitiúil lena mbaineann. 
 
Tá na príomhdhoiciméid a bhaineann le cinneadh an Bhoird (Tuairisc an Chigire, Ordú an Bhoird, Treoir an Bhoird) ar fáil mar seo a leanas:
   
Gheofar treoir mhionsonraithe maidir le Forbairtí Tithíochta Straitéisí d’iarratasóirí, d’údaráis áitiúla agus don phobal i gcoitinne ag www.pleanala.ie. Gheofar faisnéis bhreise ag bord@pleanala.ie.
                                                                                                                   
Féadfaidh duine ar bith ceist a chur faoina bhailí atá cinneadh de chuid an Bhoird i bhfoirm athbhreithniú breithiúnach, faoi Ordú 84 de Rialacha na Cúirte Uachtaraí (I.R. Uimh. 15 de 1986), de réir alt 50 den Acht um Pleanáil agus Forbairt, 2000 (leasaithe). Gheofar eolas praiticiúil ar an modh athbhreithnithe ag https://www.pleanala.ie/ga-ie/judicial-review-notice nó ar láithreán gréasáin na Seirbhíse Eolais do Shaoránaigh www.citizensinformation.ie.