Léim go dtí an príomhábhar

Ár misean, ár sainordú agus ár luachanna

Ár misean, ár sainordú agus ár luachanna

 

Ár Misean

Ár gcion a dhéanamh mar fhoras náisiúnta neamhspleách ar bhealach éifeachtach neamhchlaonta oscailte le cinntiú go luífeadh forbairt fhisiciúil agus tionscnaimh mhóra bhonneagair in Éirinn le prionsabail na forbartha inbhuanaithe, lena n-áirítear cosaint an chomhshaoil.

 

Ár Sainordú

Bunaíodh an Bord Pleanála sa bhliain 1977 faoin Acht Rialtais Áitiúil (Pleanáil agus Forbairt) 1976. Is iad príomhchúraimí an bhoird achomhairc agus iarratais ar  Bhonneagar Straitéiseach agus ar Fhorbairtí Tithíochta a chinneadh. Tá an cúram air chomh maith déileáil le tograí ó údaráis áitiúla agus ó ghrúpaí eile maidir le talamh a cheannach go héigeantach faoi achtacháin éagsúla. Feidhmeanna eile dá chuid is ea achomhairc a chinneadh faoi na hAchtanna um Thruailliú Uisce agus faoi na hAchtanna um Rialú Foirgníochta.

 

Ár Luachanna

Beidh an Bord Pleanála faoi threoir na gcroíluachanna eagraíochtúla seo a leanas i dtaca lena mhisean agus a shainordú a chomhlíonadh:

  • Neamhspleáchas agus Neamhchlaontacht
  • Gairmiúlacht agus Ionracas
  • Rannpháirtíocht agus Trédhearcacht
  • Meas, Dínit, Comhionannas agus Cothromaíocht
  • Sársheirbhís do Chustaiméirí agus Nuálaíocht