Léim go dtí an príomhábhar

Cásanna Eile

Chomh maith le hachomhairc phleanála, cásanna FTS agus FBS, déileálann an Bord Pleanála le cásobair eile

Tarchuir

Baineann an príomhchineál tarchuir le ceisteanna, in aon chás ar leith, maidir le cad is forbairt ann nó cibé an bhfuil nó nach bhfuil sé díolmhaithe mar fhorbairt de réir bhrí na nAchtanna um Pleanáil agus Forbairt.

Tá tarchuir difriúil ó chineálacha cásanna eile a chuirtear faoi bhráid an Bhoird sa mhéid is go socraíonn cinntí sna cásanna seo fasaigh a bhfuil tionchar díreach acu ar chásanna ina dhiaidh sin. Is díol suntais iad don phobal, d’fhorbróirí agus dá ngníomhairí atá ag smaoineamh ar fhorbairt a dhéanamh ar gá nó nach gá cead pleanála ina leith.

Is féidir féachaint ar na cineálacha tarchuir a dhéantar chuig An mBord Pleanála.

Acomhairc agus cásanna eile faoin Acht um Pleanáil agus Forbairt.

Chomh maith le hachomhairc faoi alt 37 den Acht Pleanála agus Forbartha, déileálann an Bord Pleanála le hachomhairc agus cásanna eile faoin Acht Pleanála agus Forbartha

Achomhairc in aghaidh an Tobhaigh Láithreán Folamh

Pléimid le hachomhairc ar ghnéithe den tobhach láithreán folamh faoin Acht um Athghiniúint Uirbeach agus Tithíochta 2015.

Achomhairc ar Cheadúnais Truaillithe Uisce

Pléann An Bord Pleanála le hachomhairc ar cheadúnais truaillithe uisce faoi na hAchtanna um Thruailliú Uisce 1977 agus 1990 agus faoin Acht um Sheirbhísí Uisce 2007.

Cásanna ina gceannaítear Talamh go hÉigeantach

Déileálann an Bord Pleanála le cásanna údaráis áitiúil agus údaráis stáit a bhaineann le talamh a cheannach go héigeantach. Ina measc seo tá Orduithe Ceannaigh Éigeantaigh (OCÉ) agus éadáil éigeantach faoin Acht um Láithreáin Tréigthe 1990.

Measúnú Oiriúnachta Údaráis Áitiúil

Féadfaidh údaráis áitiúla iarratas a dhéanamh chuig an mBord Pleanála ar mheasúnú oiriúnachta.

treoirlínte d’iarratais ar fhorbairtí údaráis áitiúil ar gá ceadú faoi Alt 177AE maidir leo curtha ar fáil ag an mBord Pleanála.

Toiliú Ionaid

Déantar iarratas ar thoiliú ionaid go díreach chuig an mBord Pleanála ag iarraidh ceada maidir le forbairt a rinneadh cheana féin nuair ba chóir Measúnú Tionchair Timpeallachta, Cinneadh maidir le Measúnú Tionchair Timpeallachta agus / nó Measúnú Oiriúnachta a dhéanamh, measúnú nó measúnuithe nach ndearnadh.

Cairéil

Tá feidhmeanna áirithe ag an mBord Pleanála maidir le cairéil

Tionscadail Leasa Choitinn

Is é an Bord Pleanála an t-údarás inniúil maidir le Tionscadail Leasa Choitinn (TLC) faoi Rialachán 374/2013 na hEorpa ar Threoirlínte maidir le bonneagar fuinnimh tras-Eorpach.

D'ullmhaigh an Bord Pleanála Lámhleabhar um Nósanna Imeachta Próisis Deonaithe Ceadanna faoi airteagal 9 de Rialachán 347/2013 ar Threoirlínte maidir le Bonneagar Fuinnimh Tras-Eorpach.  

Féadfaidh tú féachaint ar thionscadail reatha agus iar-thionscadail sa phróiseas toilithe.