Léim go dtí an príomhábhar

Comhlíonadh

Saoráil Faisnéise (SF)

Faoin Acht um Shaoráil Faisnéise is féidir le haon duine iarratas a chur chuig an mBord Pleanála ar fhaisnéis atá ag an mBord Pleanála agus nach bhfuil ar fáil don phobal ar aon slí eile.

Is féidir leat féachaint freisin ar ár scéim foilseacháin SF scéim foilseacháin SF log nochtuithe de na hiarrataí a fhaighimid.

 

Rochtain ar Eolas ar an gComhshaol (REC)

Faoi na rialacháin maidir le Rochtain ar Eolas ar an gComhshaol, is féidir le haon duine iarratas a chur chuig an mBord Pleanála ar fhaisnéis ar an gcomhshaol atá ag an mBord Pleanála nó ag duine eile ar son an Bhoird Pleanála.

Foilsímid log nochtuithe gach ráithe de na hiarrataí a fhaighimid.

Príobháideacht agus Cosaint Sonraí

Ní úsáideann an Bord Pleanála do shonraí pearsanta ach amháin chun ár seirbhísí a sholáthar agus ár ndualgais dhlíthiúla a chomhlíonadh, mar atá leagtha faoin reachtaíocht lena mbaineann.
 

An Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí 2018

Seo ár bhfógra faoin Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí (RGCS) 2018. Is féidir ár ndoiciméad RGCS a léamh, leis.

Ceisteanna Oireachtais

Féadfaidh baill an Oireachtais ceisteanna a chur ar an mBord Pleanála trí chóras speisialta ríomhphoist.

Foilsímid ar bhonn ráithiúil na hiarrataí a fhaighimid

Íoc Pras Cuntas

Is é an tAcht um Íoc Pras Cuntas 1977 a rialaíonn íoc sonrasc de chuid an Bhoird Phleanála.

Foilsímid ar bhonn ráithiúil feidhmíocht an Bhoird Phleanála's maidir le riachtanas íocaíochta 15 lá.

Íocaíochtaí €20,000 nó os a chionn ón mBord Pleanála

Foilsímid ar bhonn ráithiúil íocaíochtaí os cionn €20,000 de chuid an Bhoird Phleanála.

Nochtadh Cosanta

Ghlac Bord an Bhoird Pleanála an Beartas agus Nósanna Imeachta ar Nochtadh Cosanta reatha i Deireadh Fómhair 2023.

Gach bliain foilsíonn an Bord Pleanála tuarascáil bhliantúil faoi alt 22 den Acht um Nochtadh Cosanta 2014.

 

Eolas Earnála Poiblí a Athúsáid

Is féidir eolas earnála poibli a phostáiltear ar shuíomh gréasáin an Bhoird Phleanála a íoslódáil ach coinníollacha ar leith a chomhlíonadh.