Léim go dtí an príomhábhar

Feidhmeanna an Bhoird: Toiliú Ionadach

Cásanna ag éirí as an Acht um Pleanáil agus Forbairt (Leasú) 2010

Tugadh feidhmeanna agus freagrachtaí breise don Bhord Pleanála faoi fhorálacha éagsúla san Acht um Pleanáil agus Forbairt (Leasú) 2010. Leasaíodh cuid de na forálacha ábhartha san Acht dá éis leis an Acht Comhshaoil (Forálacha Ilghnéitheacha) 2011, le Rialacháin an Aontais Eorpaigh (MTC agus Gnáthóga) 2011, le Rialacháin an Aontais Eorpaigh (MTC agus Gnáthóga) (Uimh. 2) agus le Rialacháin an Aontais Eorpaigh (Toiliú Ionadach) 2011, Rialacháin an Aontais Eorpaigh (Measúnacht Tionchair Timpeallachta agus Gnáthóga) 2015 (uimh. 1 & 2).

Le hAlt 57 den Acht um Pleanáil agus Forbairt (Leasú) 2010 cuireadh isteach dhá pháirt bhreise san Acht um Pleanáil agus Forbairt 2000 (arna leasú) .i. Páirteanna XA agus XAB. Leathnaíodh feidhmeanna an Bhoird sa dá pháirt. Le hAlt 75 den Acht um Pleanáil agus Forbairt (Leasú) 2011 cuireadh isteach alt nua 261A san Acht um Pleanáil agus Forbairt 2000 (arna leasú). Déileálann an t-alt seo le rialú cairéal agus gheofar ann feidhmeanna breise don Bhord Pleanála.

Déileálann Páirt XA (arna chur isteach le halt 57 den Acht um Pleanáil agus Forbairt (Leasú) 2010) le saincheist an toilithe ionadaigh. Díorthaíonn coincheap an toilithe ionadaigh ó chinneadh ó Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh á chur in iúl nach féidir cead a dheonú chun forbairt a bhfuil tionchar ag Treoir an AE ar Mheasúnú um Thionchar ar an gComhshaol air ach amháin in imthosca eisceachtúla.

Alt 177B

Is ceadmhach d'Údarás Pleanála duine a rinne forbairt a threorú chun iarratas a dhéanamh chuig Údarás Pleanála ar thoiliú ionadach in imthosca ina dtagann sé chun bheith ar an eolas mar gheall ar chinneadh cúirte ina gcuirtear i leataobh cead pleanála a bhí ann cheana i gcás ina bhfuil Measúnú ar an Tionchar ar an gComhshaol bainteach leis, cinneadh mar gheall ar cibé an gá Measúnú ar an Tionchar ar an gComhshaol nó éileamh ar Mheasúnú Cuí faoin Treoir maidir le Gnáthóga ón Aontas Eorpach.

Alt 177C

Féadfaidh duine a bhfuil forbairt déanta aige nó aici nó úinéir nó áititheoir talún mar a rinneadh forbairt in aon chineál cáis dá dtagraítear san alt roimhe seo iarratas a dhéanamh chuig an mBord ar chead chun iarratas a dhéanamh ar thoiliú ionadach i gcás inar dóigh leis an duine go bhféadfadh an cead a bheith lochtach nó inar gcuirfidh cúirt an cead ar leataobh ag cúirt.


Déantar iarratais ar thoiliú ionadach díreach chuig an mBord Pleanála faoi alt 177E den Acht.