Léim go dtí an príomhábhar

Athbhreithniú Breithiúnach

Fógra faoi Athbhreithniú Breithiúnach

Athbhreithniú breithiúnach ar chinntí an Bhoird Pleanála faoi fhorálacha na nAchtanna um Pleanáil agus Forbairt (arna leasú).

Ní fhéadfaidh duine ar mian leis nó léi agóid a dhéanamh in aghaidh bhailíocht chinneadh de chuid an Bhoird é sin a dhéanamh ach trí athbhreithniú breithiúnach.  Tá forálacha in Alt 50, 50A agus 50B den Acht um Pleanáil agus Forbairt 2000, arna leasú, maidir le dúshláin i leith bhailíocht chinneadh an Bhoird. 

Ní féidir bailíocht cinnidh arna ghlacadh ag an mBord a cheistiú ach amháin trí iarratas a dhéanamh ar athbhreithniú breithiúnach faoi Ordú 84 de Rialacha na nUaschúirteanna (S.I. Uimh. 15 de 1986). Ceanglaíonn fo-alt 50(6) den Acht um Pleanáil agus Forbairt 2000 go gcaithfear aon iarratas ar chead chun iarratas a dhéanamh ar athbhreithniú breithiúnach a dhéanamh laistigh de 8 seachtaine ó dháta chinneadh an Bhoird, seachas cinntí a dhéantar de bhun feidhme aistrithe chuig an mBord faoi Chuid XIV den Acht um Pleanáil agus Forbairt 2000, i gcás nach mór aon iarratas ar chead chun iarratas a dhéanamh ar athbhreithniú breithiúnach, mar atá leagtha amach i bhfo-alt 50(7), a dhéanamh laistigh de 8 seachtaine ag tosú ar an dáta ar ar tugadh fógra faoi chinneadh an Bhoird ar dtús (nó mar a cheanglófar faoin achtú ábhartha, ar aistríodh feidhmeanna faoi chuig an mBord, a foilsíodh den chéad uair). Tá na tréimhsí ama seo faoi réir aon síneadh a fhéadfaidh an Ard-Chúirt a cheadú de réir fho-alt 50(8).

Sonraítear in alt 50A(3) nach ndeonófar cead d’athbhreithniú breithiúnach mura bhfuil an Chúirt sásta (a) go bhfuil forais shubstaintiúla ann chun a áitiú go bhfuil an cinneadh neamhbhailí nó gur chóir é a chur ar neamhní agus (b) go bhfuil leas leordhóthanach ag an iarratasóir san ábhar is ábhar don iarratas nó i gcásanna a bhaineann le measúnú tionchair timpeallachta ar comhlacht é a chomhlíonann critéir shonraithe. 

Tá forálacha in alt 50B maidir le costais imeachtaí athbhreithnithe bhreithiúnaigh áirithe san Ard-Chúirt; de bhun Alt 50B(1), tá feidhm ag alt 50B maidir leis na himeachtaí seo a leanas:
 
(a) imeachtaí san Ard-Chúirt mar athbhreithniú breithiúnach, nó trí chead a lorg chun iarratas a dhéanamh ar athbhreithniú breithiúnach, ar—
(i) aon chinneadh nó cinneadh airbheartaithe a rinneadh nó a airbheartaítear a rinneadh,
(ii) aon ghníomh a rinneadh nó a airbheartaítear a rinneadh,
(iii) aon mhainneachtain aon ghníomh a dhéanamh, de bhun forála reachtúla a thugann éifeacht

  1. d’fhoráil de Threoir EIA 85/337/CEE arna leasú lena mbaineann Airteagal 10a (arna cur isteach le Treoir 2003/35/CE) den Treoir sin,

  2. do Threoir SEA 2001/42/CE, nó

  3. d’fhoráil de Threoir IPPC 2008/1/CE a bhfuil feidhm ag Airteagal 16 den Treoir sin maidir léi, nó

  4. d’Airteagal 6(3) nó 6(4) den Treoir maidir le Gnáthóga; nó 

(b) achomharc (lena n-áirítear achomharc de chás ráite) chun na Cúirte Uachtaraí i gcoinne breithe ón Ard-Chúirt in imeacht dá dtagraítear i mír (a);
 
(c) imeachtaí san Ard-Chúirt nó sa Chúirt Uachtarach le haghaidh faoisimh eatramhach nó idirbhreitheach i ndáil le himeacht dá dtagraítear i mír (a) nó (b).

Is í an fhoráil ghinearálta atá in alt 50B(2) ná go n-íocfaidh gach páirtí in imeachtaí lena mbaineann an t-alt a chostais féin. Féadfaidh an Chúirt, áfach, costais a dhámhachtain in aghaidh aon pháirtí in imthosca sonraithe. Tá foráil ann freisin go ndéanfaidh an Chúirt costais imeachtaí nó cuid de chostais den sórt sin a dhámhachtain d’iarratasóir, a mhéid a éiríonn leis an iarratasóir faoiseamh a fháil, i gcoinne freagróra nó páirtí fógra, nó an dá cheann, a mhéid a chuir an chaingean nó an t-easnamh ar thaobh an fhreagróra nó an pháirtí fógra go páirteach leis an bhfaoiseamh atá á fháil. 

Tá eolas ginearálta ar nósanna imeachta athbhreithnithe bhreithiúnaigh ar fáil anseo a leanas, www.citizensinformation.ie

Séanadh: Mar eolas atá an méid thuas ceaptha. Ní airbheartaíonn sé a bheith ina léirmhíniú ceangailteach ó thaobh dlí ar na forálacha ábhartha agus bheadh ​​sé inmholta do dhaoine atá ag smaoineamh ar chaingean dlí comhairle dlí a lorg.