Léim go dtí an príomhábhar

Réamhiarratas Mara

Pleanáil Limistéir Mhuirí: Comhairliúcháin réamhiarratais

Pleanáil agus Forbairt Muirí

Baineann pleanáil agus forbairt muirí le forbairt laistigh den limistéar muirí ar próiseas dhá chéim é ina gceanglaítear ar an iarratasóir toiliú limistéir mhuirí nó ceadúnas urthrá a bheith aici nó aige agus, ina dhiaidh sin, inar féidir iarratas díreach ar chead a dhéanamh chuig an mBord Pleanála.

 
09-Coastal-area-with-hills-in-background1-(2).jpg

sea02.png

Eolas ar chomhairliúcháin réamhiarratais

 
Sula ndéanann sé iarratas pleanála limistéir mhuirí chuig an mBord ní mór don iarratasóir ionchasach dul i gcomhairle leis an mBord Pleanála mar a cheanglaítear faoi alt 287 den Acht um Pleanáil agus Forbairt 2000 arna leasú.
 
Ceanglaítear ar an iarratasóir ionchasach toiliú limistéir mhuirí a bheith ina sheilbh chun suíomh muirí a áitiú chun críocha na forbartha beartaithe nó ceadúnas a bheith faighte aige faoin Acht Urthrá 1933. 
 
Mar chuid de na comhairliúcháin, tá cead ag an iarratasóir ionchasach cruinniú a iarraidh leis an mBord chun a thuairim a fháil ar roghanna dearaidh maidir leis an iarratas. Tá sé seo leagtha amach in ailt 287A agus 287B den Acht.

Ceanglaíonn an Bord go gcuirfí an fhaisnéis seo a leanas isteach leis an iarratas ar chomhairliúchán réamhiarratais:

 
 1. Sonraí an Iarratasóra ionchasaigh/Ginearálta tionscadail lena n-áirítear:
  1. 1.  Sonraí MAC.
  2. 2.  An fhoireann deartha atá molta nó Gníomhaire a bheidh ag gníomhú thar ceann an iarratasóra.
  3. 3. Tuairim cibé an meastar go mbeidh gá le comhairliúcháin hAlt 287B ar leithligh maidir leis an bhforbairt atá beartaithe.
  4. 4.  Amlínte réamh-mheasta. 
 
 1. Cur síos gairid ar an suíomh agus ar an bhforbairt  atá beartaithe.
  1. 1.  Cur síos gairid ar an suíomh agus ar an gceantar máguaird.
  2. 2.  Na hÚdaráis Cósta (nó Pleanála) lena mbaineann. 
  3. 3. Líon na dtuirbíní molta (mura bhfuil an líon sonrach ar eolas fós is féidir  raon a sholáthar).
  4. 4.  Aschur (MW) (is féidir raon a sholáthar mura bhfuil sé ar eolas go fóill).
  5. 5.  Airde na dtuirbíní agus aon phríomh-bhonneagair eile.
  6. 6. Suíomh na dtuirbíní agus aon phríomh-bhonneagar eile.
 
 1. Líníochtaí ar scálaí cuí (A1 agus A3):
  1. 1. Léarscáil de shuíomh an láithreáin atá leordhóthanach chun an limistéar  muirí ina suífear an fhorbairt atá beartaithe a aithint.
  2. 2. Leagan Amach an tSuímh le teorainn MAC, láithreacha tuirbíní, fo-stáisiún amach ón gcósta san áireamh láithreacha, bealach/bealaí cábla/pointe(pointí) teacht i dtír agus príomhbhonneagar eile mar is cuí. (Fad an phríomh-bhonneagair ón gcósta san áireamh).
  3. 3.  Fótamontáisí – íomhánna ionadaíocha ó phríomhamhairc feadh an chósta (nóta samplach chun críocha PAC amháin).
  4. 4. Léarscáileanna den chósta agus de Limistéir Ainmnithe.
 
 1. Forbairt ar an gcladach (má bhaineann/más eol ag an gcéim seo):
  1. 1. Sonraí agus líníochtaí den fhorbairt atá beartaithe ar an gcladach lena n-áirítear ceangal leis an ngreille, leagan amach cáblaí, uasghrádú fo-stáisiúin, oibriú agus cothabháil foirgneamh agus aon bhonneagar iomchuí eile
  2. 2. Sonraí faoi chomhairliúcháin réamhiarratais a reáchtáladh nó iarratais phleanála (más ann dó), agus/nó cur chuige toilithe/fráma molta.
 
 1. Gearrchomhthéacs Beartais don fhorbairt bheartaithe.
 
 1. Sonraí na gcomhairliúchán a reáchtáladh go dtí seo nó atá sceidealta leis an bpobal, comhlachtaí forordaithe agus aon chomhlachtaí nó eagraíochtaí ábhartha eile. Áireofar ar shonraí na gcomhairliúchán naisc chuig aon láithreán Gréasáin tiomnaithe tionscadail agus/nó tairseach faisnéise tionscadail atá i bhfeidhm agus atá ar fáil don phobal mar aon le dátaí ar ar bunaíodh láithreáin dá leithéid.
 
 1. Príomhcheisteanna comhshaoil ​​lena n-áirítear Sceideal 7A de na Rialacháin Pleanála agus Forbartha 2001 (arna leasú) ceanglais faisnéise. (Moltar d’Iarratasóir ionchasach gur cheart go n-áireofaí san fhaisnéis a chuirtear ar fáil ina leith seo sceideal staidé ar nó measúnuithe a rinneadh nó a bheartaítear a dhéanamh agus aon fhrámaí ama gaolmhara).
 
 1. Príomhghníomhaíochtaí réamh-mheasta/iarmhairtí i gcomhar le húsáideoirí eile an limistéir mhuirí anois agus amach anseo.
 
 1. Sonraí an chalafoirt/na gcalafort atá beartaithe a úsáid le haghaidh gníomhaíochtaí iompair agus/nó tógála (más eol).
Ba chóir na sonraí go léir a chuirtear ar fáil don Bhord a chur isteach i gcóip dhigiteach agus i gcóip chrua.
 

Is é is aidhm do chomhairliúcháin réamhiarratais iarracht a dhéanamh a chinntiú go bhfuil iarratas ar chead ar ardchaighdeán. Is féidir go ndéanfadh an t-iarratasóir mar seo a leanas roimh an iarratas a dhéanamh:

 • fios a fháil ar na nósanna imeachta cearta atá le leanúint,
 • machnamh a dhéanamh ar phleanáil chuí agus ar fhorbairt inbhuanaithe,
 • díriú ar éifeachtaí na forbartha atá beartaithe ar an gcomhshaol agus ar ghnáthóga agus iad a mheas.
sea01-(2).png

Ligeann comhairliúcháin réamhiarratais don Bhord Pleanála freisin comhairle a chur ar iarratasóir má tá fadhbanna ar leith leis an togra. Féadfaidh an Bord Pleanála comhairle a chur ar an iarratasóir freisin maidir le comhairliúchán poiblí agus na gnásanna chun an t-iarratas a dhéanamh mar a leanas:

 • na doiciméid a chaithfidh a bheith ag gabháil leis an iarratas,
 • an gá atá le láithreán Gréasáin idirlín a chruthú chun na doiciméid iarratais a fhoilsiú, 
 • fógraí agus amlínte a fhoilsiú maidir le haighneachtaí/tuairimí a chur isteach maidir leis an iarratas,
 • comhlachtaí forordaithe a gcaithfear fógra a thabhairt dóibh faoin iarratas agus
 • nithe eile a bhaineann le Beartas Náisiúnta, prionsabail na pleanála cuí agus na forbartha inbhuanaithe agus an chomhshaoil.
 
Féadfaidh an Bord, tráth ar bith, comhairliúchán a thabhairt chun críche má mheasann sé gur cuí é sin a dhéanamh.

Táillí
 
Tá an Bord ag ullmhú Sceideal táillí do Chás Limistéir Mhuirí faoi láthair.
 
Ní fhorálann an reachtaíocht reatha do tháille ar iarratas ar chomhairliúchán réamhiarratais a dhéanamh faoi alt 287 den Acht Pleanála 2000 arna leasú. Is féidir leis an mBord a chostais a aisghabháil ina leith seo, áfach.
 
Tá Sceideal táillí á réiteach ag an mBord faoi láthair do gach Cás i gCeantar Muirí.

01-Woman-working-at-computer1-(1).jpg