Léim go dtí an príomhábhar

COVID-19

Mar gheall ar an méadú ar bhaol Covid-19 beidh srian ar rochtain an phobail ar oifig An Bhoird Phleanála. Níor chóir don phobal teacht isteach san oifig ag an am seo, mura bhfuil sé riachtanach.

FST Tástáil agus Staidéar Scóipe MTT / MC: Próiseáil iarratais

Próiseáil iarratais Alt 7 ag an mBord Pleanála

Tá nósanna imeachta an Bhoird Phleanála maidir le hiarratais ar chinneadh tástála agus / nó tuairim staidéir scóipe maidir le MTT / MC leagtha amach thíos:

 1. Tréimhsí ama: Bíonn ocht seachtaine ag an mBord Pleanála chun cinneadh tástála a dhéanamh nó 16 seachtaine chun tuairim staidéir scóipe a thabhairt.
 2. I gcás ina n-iarrtar cinneadh tástála agus tuairim staidéir scóipe, ní mór an dá cheann a iarraidh ag an am céanna. Bíonn suas le 8 seachtaine ag an mBord Pleanála chun cinneadh tástála a dhéanamh agus ansin ní mór an tuairim staidéir scóipe a sholáthar laistigh de 16 seachtain ón uair a fhaightear an t-iarratas / na hiarratais.
 3. Iarratas a dhiúltú: Féadfaidh an Bord Pleanála diúltú déileáil le hiarratas mura soláthraíonn an t-iarratasóir ionchasach na sonraí a chaithfear a chur ag gabháil leis an iarratas mar atá leagtha amach thuas nó mura gcuirtear an táille chuí isteach. I gcás mar sin, ní mór don Bhord Pleanála na cúiseanna a thabhairt leis an gcinneadh seo gan an t-iarratas a bhreithniú agus cóipeanna den iarratas agus aon chuid den táille a bhí ag gabháil leis a chur ar ais laistigh de 2 sheachtain ón dáta a fhaightear an t-iarratas.
 4. I gcás ina ndiúltaítear iarratas a bhreithniú féadfaidh an Bord Pleanála cóip a dhéanamh de na doiciméid, cóip leictreonach de na doiciméid a choimeád nó i gcomhaontú leis an iarratasóir ionchasach na doiciméid is ábhar don iarratas / do na hiarratais a choimeád.
 5. Comhairliúcháin le comhlachtaí forordaithe: Rachaidh an Bord Pleanála i gcomhairle le comhlachtaí forordaithe (nó daoine nó comhlachtaí eile a mheasann sé a bheith cuí) ar an iarratas ar thuairim staidéir scóipe MTT a bheith faighte. Cuirfear scéala chuig an iarratasóir ionchasach maidir le haon duine nó comhlacht a ndeachthas i gcomhairle leis. Beidh 3 seachtaine ag an duine nó an comhlacht a ndeachthas i gcomhairle leis chun freagairt a thabhairt ar an bhfógra agus cuirfear cinneadh tástála / tuairim scóipe an Bhoird Phleanála ar an FST in iúl dóibh.
 6. Eolas breise: Féadfaidh an Bord Pleanála eolas breise a iarraidh ar iarratasóir ionchasach maidir le hiarratas ar chinneadh tástála nó tuairim scóipe. Bíonn 2 sheachtain ag an iarratasóir ionchasach chun freagairt a thabhairt ar fhógra mar sin.

 


Comhlachtaí forordaithe maidir le Staidéar Scóipe

Seo a leanas na comhlachtaí forordaithe maidir le Staidéar Scóipe MTT:

 • An tAire Tithíochta, Pleanála, Pobail agus Rialtais Áitiúil,
 • An tAire Talmhaíochta, Bia agus Muirí,
 • An tAire Ealaíon, Oidhreachta, Forbartha Réigiúnaí agus Gnóthaí Gaeltachta,
 • An tAire Cumarsáide, Gníomhú ar son na hAeráide agus Comhshaoil,
 • An Ghníomhaireacht um Chosaint Comhshaoil, agus
 • Údaráis Phleanála lena mbaineann.

Ní dhéantar comhlachtaí a fhorordú go foirmiúil sna Rialacháin ach amháin le haghaidh staidéar scóipe MTT le haghaidh FST ach is faoi lánrogha an Bhoird Phleanála a bheidh sé cibé a rachfar i gcomhairle maidir le tástáil agus staidéar scóipe maidir le MC.