Léim go dtí an príomhábhar

Nochtadh Cosanta

Beartas agus Gnáthaimh ar Nochtadh Cosanta

Ceanglaítear leis an Acht um Nochtadh Cosanta, 2014 go mbunóidh agus go gcoinneoidh gach comhlacht poiblí nósanna imeachta chun gur féidir le hoibrithe atá nó a bhí fostaithe ag an gcomhlacht poiblí agus daoine eile nochtadh cosanta a dhéanamh agus chun déileáil le nochtadh den sórt sin. Ghlac Bord an Bhoird Pleanála an Beartas agus Nósanna Imeachta ar Nochtadh Cosanta reatha i Deireadh Fómhair 2023.

 

Alt 22 Tuarascáil Bhliantúil

Mar a cheanglaítear le hAlt 22(5) den Acht um Nochtadh Cosanta 2014, arna leasú, ullmhóidh agus foilseoidh gach comhlacht poiblí tráth nach déanaí ná an 31 Márta gach bliain tuarascáil i ndáil leis an mbliain díreach roimhe sin i ndáil le hábhair a chumhdaítear leis an Acht um Nochtadh Cosanta, lena n-áirítear líon na dtuairiscí um nochtadh cosanta a tugadh don eagraíocht sa bhliain roimhe sin.
 

Tuarascáil Bhliaintiúil

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014