Léim go dtí an príomhábhar

Acomhairc Phleanála

De ghnáth más mian le duine rud a thógáil caithfear iarratas a dhéanamh ar chead pleanála ar dtús chuig an gcomhairle contae nó cathrach áitiúil (údarás pleanála). Nuair a eisítear an cinneadh, is féidir go mbeidh cead agat é a achomharc.

Cé atá i dteideal achomharc a dhéanamh?

Approved icon

1. Rinne tú iarratas chuig an údarás pleanála ar chead d’fhorbairt bheartaithe (An tIarratasóir).

Is féidir leat achomharc Chéad Pháirtí a dhéanamh.

Approved icon

2. Rinne tú iarratas chuig an údarás pleanála maidir le forbairt bheartaithe.

Is féidir leat achomharc Thríú Pháirtí a dhéanamh.

Beidh an admháil a fuair tú ón údarás pleanála nuair a rinne tú an aighneacht de dhíth ort.

Is féidir go mbeidh tú in ann achomharc a dhéanamh:

  • más duine thú a bhfuil spéis agat sa talamh tadhlach, d’fhéadfá iarratas ar chead achomhairc a dhéanamh
  • más comhlacht forordaithe thú nár chuir an t-údarás pleanála é ar an eolas faoin iarratas pleanála mar a cheanglaítear leis an dlí, nó
  • más grúpa cosanta comhshaoil tú agus más gá tuarascáil measúnaithe tionchair timpeallachta (EIAR, EIS roimhe seo) a chur isteach leis an iarratas agus ní dhearnadh.

Cathain a dhéanaim achomharc?

Bíonn ceithre seachtaine agat ag tosú ar an dáta ar a ndéanann an t-údarás pleanála a chinneadh.

Is é dáta an chinnidh an dáta a sínítear ordú phhríomhfheidhmeannach an údaráis phleanála.Tá teorainn ama docht ann.

Más é an lá deiridh le d’achomharc pleanála a dhéanamh lá ar a bhfuil oifigí an Bhoird dúnta (Dé Sathairn, Dé Domhnaigh, Lá Saoire Bhainc), beidh d’achomharc bailí má fhaightear é ar an gcéad lá oibre eile.
 

Úsáid ár bhféilire

Roghnaigh dáta chinneadh an udaráis áitiúil agus féach an dátá deiridh achomhairc.
 

Údarás pleanála
Dáta an chinnidh:
--Roghnaigh dáta--


Dáta deiridh achomhairc:
-Roghnaigh dáta--

Conas a dhéanaim achomharc?

Seicliosta

1.

Caithfidh tú d’achomharc a chur i scríbhinn (clóscríofa nó lámhscríofa), is féidir leat an fhoirm seo a úsáid chun cabhrú leat – ach níl aon fhoirm oifigiúil ag teastáil.

2.

Ní mór duit d’ainm agus do sheoladh a scríobh go soiléir. Más gníomhaire atá ag déanamh an achomhairc ar do shon, ní mór don ghníomhaire a ainm agus a sheoladh a thabhairt mar aon le d’ainmse agus do sheoladh.

3.

Ní mór duit dóthain mionsonraí a thabhairt le gur féidir an t-iarratas is mian leat a achomharc a aithint gan dua. Seo samplaí de na mionsonraí a nglacaimid leo:

  • cóip de chinneadh an údaráis phleanála,
  • ainm an údaráis pleanála agus uimhir thagartha an chláir pleanála (mar shampla: Comhairle Cathrach Bhaile an Bhaile, 23719/18)
4.

Caithfidh tú na forais (cúiseanna agus argóintí) le d’achomharc pleanála a sholáthar agus aon ní eile a thacódh le d’fhorais achomhairc.

5.

Más tríú páirtí thú, ní mór duit admháil scríofa a chur leis, admháil a fuair tú ón údarás pleanála le deimhniú go bhfuarthas d’aighneacht nó do bhreathnóireacht ag céim an iarratais pleanála. Glacfar le cóip den admháil, ina ionad sin.

6.

Ní mór duit an táille chuí a íoc.

7.

Ní mór duit d’achomharc a dhéanamh laistigh de cheithre seachtaine ag tosú ar an dáta ar a rinne an t-údarás pleanála a chinneadh.

8.

Ní mór d’achomharc a chur chuig:

  • An Rúnaí, An Bord Pleanála, 64 Sráid Mhaoilbhríde, Baile Átha Cliath 1, D01 V902, nó
  • é a thabhairt go pearsanta do bhall d’fhoireann An Bhoird Phleanála ag ár n-oifigí Dé Luain go Dé hAoine, 9.15am - 5.30 pm. Ní féidir leis an bhfoireann slándála san oifig glacadh le hachomhairc.