Léim go dtí an príomhábhar

Tuairim FST (Comhlachtaí forordaithe): Liosta

Liosta comhlachtaí forordaithe

Tá na comhlachtaí forordaithe maidir le hiarratais ar fhorbairt tithíochta straitéisí liostaithe sa tábla seo a leanas.

A Údarás áitiúil, réigiúnach nó pleanála
A Údarás Stáit . Mar shampla:
• Aire rialtais
• Coimisinéirí na nOibreacha Poiblí
Comhlacht dá dtagraítear in airteagal 28 nó 137 de na Rialacháin Phleanála agus Forbairt 2001 leasaithe, mar shampla: Mar shampla:
Oibreoir aerfoirt Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte
An Chomhairle Ealaíon An Chomhairle Oidhreachta
An Taisce Iascach Intíre Éireann
CIÉ Údarás Eitlíochta na hÉireann/td>
An Coimisiún um Rialáil Iarnród Uisce Éireann
An Coimisiún um Rialáil Fóntas An tÚdarás Náisiúnta Iompair
An Ghníomhaireacht um Chosaint Comhshaoil) Bonneagar Iompair Éireann)
Fáilte Ireland Údarás na Gaeltachta
An tÚdarás Sláinte agus Sábháilteachta Uiscebhealaí Éireann
Acadamh Ríoga na hÉireann
Gníomhaireacht forbartha . Mar shampla:
• An Ghníomhaireacht um Fhorbairt Thionsclaíoch (Éire)
• Fiontraíocht Éireann
• Cuideachta Forbartha Aerfort Neamhchustam na Sionna Teoranta
• An Áisíneacht Náisiúnta Tógála
• Áisíneacht Forbartha Ghráinseach Gormáin
Stát Trasteorann atá ina bhall den Aontas Eorpach seachas Éire nó páirtí sa Choinbhinsiún Trasteorann.
Aon duine eile a fhorordaíonn an tAire chun críoch Chuid IX den Acht um Pleanáil agus Forbairt 2000

Clúdaíónn Alt 169 den Acht um Pleanáil agus Forbairt 2000 scéimeanna pleanála a dhéantar maidir le criosanna forbartha straitéisí. Faoi airteagal 179 de na Rialacháin Pleanála agus Forbartha 2001, ainmnítear na comhlachtaí seo a leanas mar údaráis forordaithe maidir le halt 169 de na hAchtanna um Pleanáil agus Forbairt:
• údarás réigiúnach a bhfuil dréachtscéim pleanála d’fhorbairt straitéiseach ina limistéar, agus
• údarás pleanála nó áitiúil a bhfuil a limistéar laistigh nó láimh le láithreán / láithreáin an zóin forbartha straitéisí.