Léim go dtí an príomhábhar

COVID-19

Mar gheall ar an méadú ar bhaol Covid-19 beidh srian ar rochtain an phobail ar oifig An Bhoird Phleanála. Níor chóir don phobal teacht isteach san oifig ag an am seo, mura bhfuil sé riachtanach.

7ú Sceideal FBS (Údaráis Phleanála): Ceisteanna nár mhór díriú orthu i dTuarascáil an Údaráis Phleanála

7. Ceisteanna nár mhór díriú orthu i dTuarascáil an Údaráis Phleanála

Beidh na saincheisteanna ar leith a ndíreofar orthu i dtuarascáil an údaráis phleanála atá riachtanach faoi alt 37E(4) d'Acht 2000 éagsúil ó thuarascáil go tuarascáil ag brath ar nádúr na forbartha beartaithe agus ar an timpeallacht ghlactha. Treoir ghinearálta a bheidh sa liosta topaicí seo a leanas d'údaráis phleanála ach d'fhéadfadh leasú a bheidh de dhíth chun iad a chur in oiriúint do thuarascáil ar leith.

 • Príomhfhorálacha an Phlean Fhorbartha iomchuí maidir leis an láithreán is ábhar agus leis an gceantar máguaird lena n-áirítear forálacha ábhartha na Croí-Straitéise. Ba cheart stádas reatha an Phlean Fhorbartha agus aon Dréachtphlean iomchuí a léiriú go soiléir, mar aon le haon saincheist ag éirí as.

 • Mionsonraí fhorálacha aon Phlean iomchuí eile (m.sh. Pleananna Limistéir Áitiúil) agus ráiteas maidir le stádas na bPleananna sin (glactha nó i bhfoirm dhréachta).

 • Stair iomchuí phleanála an láithreáin is ábhar agus an cheantair máguaird.

 • Eolas forfheidhmiúcháin iomchuí i dtaobh an láithreáin is ábhar.

 • Beartais ábhartha náisiúnta, réigiúnacha agus áitiúla.

 • Aon Ordú um Limistéar Taitneamhachta Speisialta (OLTS) a bhféadfadh an fhorbairt bheartaithe tionchar a bheith aici air.

 • Ainmníochtaí Eorpacha, Limistéir Oidhreachta Nádúrtha, a bhféadfadh an fhorbairt bheartaithe tionchar a bheith aici orthu (cibé sa chéanna nó gar dó).

 • Struchtúir faoi Chosaint, Limistéar Caomhantais Ailtireachta (LCA) srl.

 • Beartas dramhaíola, a bhféadfadh baint a bheith aige leis an fhorbairt bheartaithe. Tiocfaidh sé sin chun cinn go háirithe i gcás iarratas ar shaoráidí dramhaíola mar ar cheart tagairt a dhéanamh do bheartais, do chuspóirí agus d’fhorálacha eile Phleananna Réigiúnacha Bainistíocht Dramhaíola le cois an Phlean Forbartha.

 • Leordhóthanacht an tsoláthair uisce phoiblí. (Nóta: Féadfaidh Uisce Éireann, ina cháil mar chomhlacht forordaithe, tuairim a thabhairt)

 • Saoráidí séarachais phoiblí agus acmhainn chun an fhorbairt bheartaithe a éascú. (Nóta: Féadfaidh Uisce Éireann, ina cháil mar chomhlacht forordaithe, tuairim a thabhairt)

 • Infhaighteacht agus acmhainn na saoráidí draenála uisce dhromchla poiblí.

 • Measúnú riosca tuilte de réir The Planning System and Flood Risk Management – Guidelines for Planning Authorities (Samhain 2009).

 • Measúnú faoin gCreat-Treoir Uisce agus faoi rialacháin ghaolmhara.

 • Measúuithe hidreolaíocha agus hidrigeolaíocha má tá siad ábhartha maidir leis an gcás.

 • Measúnú cuí faoin Treoir maidir le Gnáthóga.

 • Tuairimí ar leordhóthanacht, an modheolaíocht a glacadh agus conclúidí agus eile an TMTT a cuireadh isteach leis an iarratas.

 • Measúnú ar stádas an tírdhreacha agus ar an éifeacht ó thaobh amhairc, mar is cuí.

 • Acmhainn iompair agus sábháilteacht líonra na mbóithre a fhreastalaíonn ar an fhorbairt bheartaithe.

 • Acmhainn iompair chomhshaoil an láithreán is ábhar agus an cheantair máguaird, agus an éifeacht is dócha a bheadh ag an fhorbairt bheartaithe ar an gcomhshaol, dá ndéanfaí í.

 • Forálacha Chuid V (tithíocht shóisialta agus inacmhainne) (a d’fhéadfadh a bheith infheidhme i gcásanna neamhchoitianta).

 • Tuairisc ar aon úsáid a bhaineann an pobal as tailte atá tadhlach, teorantach nó comharsanach leo agus atá faoi úinéireacht an iarratasóra, agus tuairim an údaráis phleanála ar aon choinníoll a d'fhéadfadh a bheith cuí chun críche saoráid phoiblí a chaomhnú ar na tailte sin.

 • Tuairim an údaráis phleanála i leith an chinnidh a bheidh le déanamh ag an mBord.

 • Tuairim an údaráis phleanála ar choinníollacha ar cheart a chur ag gabháil leis i gcás go gcinneann an Bord cead a dheonú. (I gcás inar gá ceadúnas CCRT nó ceadúnas dramhaíola, ní ceadmhach don Bhord coinníollacha a fhorchur maidir le rialú astaíochtaí ón ngníomhaíocht a dteastaíonn cead lena haghaidh).

 • Tuairim an údaráis phleanála ar choinníollacha maidir le tairbhe an phobail a d’fhéadfadh a bheith cuí.

 • Sonraí na scéime do ranníocaíocht forbartha faoi alt 48/49 ar cheart a chur ag gabháil leis i gcás deonú.

 • Sonraí aon choinníll maidir le ranníocaíocht speisialta ar cheart a chur ag gabháil leis i gcás deonú mar aon le ríomhaireachtaí mionsonraithe agus bonn cirt na gcoinníollacha.

 • Aon ghnó eile maidir leis na tionchair ar an gcomhshaol, dea-phleanáil agus forbairt inbhuanaithe an cheantair nó a thionchair ar láithreán/láithreáin Eorpacha a mheasann an t-údarás pleanála a bheith bainteach leis an gcás.