Léim go dtí an príomhábhar

7ú Sceideal FBS (Údaráis Phleanála): Ceisteanna nár mhór díriú orthu i dTuarascáil an Údaráis Phleanála

7. Ceisteanna nár mhór díriú orthu i dTuarascáil an Údaráis Phleanála

Beidh na saincheisteanna ar leith a ndíreofar orthu i dtuarascáil an údaráis phleanála atá riachtanach faoi alt 37E(4) d'Acht 2000 éagsúil ó thuarascáil go tuarascáil ag brath ar nádúr na forbartha beartaithe agus ar an timpeallacht ghlactha. Treoir ghinearálta a bheidh sa liosta topaicí seo a leanas d'údaráis phleanála ach d'fhéadfadh leasú a bheidh de dhíth chun iad a chur in oiriúint do thuarascáil ar leith.

 • Príomhfhorálacha an Phlean Fhorbartha iomchuí maidir leis an láithreán is ábhar agus leis an gceantar máguaird lena n-áirítear forálacha ábhartha na Croí-Straitéise. Ba cheart stádas reatha an Phlean Fhorbartha agus aon Dréachtphlean iomchuí a léiriú go soiléir, mar aon le haon saincheist ag éirí as.

 • Mionsonraí fhorálacha aon Phlean iomchuí eile (m.sh. Pleananna Limistéir Áitiúil) agus ráiteas maidir le stádas na bPleananna sin (glactha nó i bhfoirm dhréachta).

 • Stair iomchuí phleanála an láithreáin is ábhar agus an cheantair máguaird.

 • Eolas forfheidhmiúcháin iomchuí i dtaobh an láithreáin is ábhar.

 • Beartais ábhartha náisiúnta, réigiúnacha agus áitiúla.

 • Aon Ordú um Limistéar Taitneamhachta Speisialta (OLTS) a bhféadfadh an fhorbairt bheartaithe tionchar a bheith aici air.

 • Ainmníochtaí Eorpacha, Limistéir Oidhreachta Nádúrtha, a bhféadfadh an fhorbairt bheartaithe tionchar a bheith aici orthu (cibé sa chéanna nó gar dó).

 • Struchtúir faoi Chosaint, Limistéar Caomhantais Ailtireachta (LCA) srl.

 • Beartas dramhaíola, a bhféadfadh baint a bheith aige leis an fhorbairt bheartaithe. Tiocfaidh sé sin chun cinn go háirithe i gcás iarratas ar shaoráidí dramhaíola mar ar cheart tagairt a dhéanamh do bheartais, do chuspóirí agus d’fhorálacha eile Phleananna Réigiúnacha Bainistíocht Dramhaíola le cois an Phlean Forbartha.

 • Leordhóthanacht an tsoláthair uisce phoiblí. (Nóta: Féadfaidh Uisce Éireann, ina cháil mar chomhlacht forordaithe, tuairim a thabhairt)

 • Saoráidí séarachais phoiblí agus acmhainn chun an fhorbairt bheartaithe a éascú. (Nóta: Féadfaidh Uisce Éireann, ina cháil mar chomhlacht forordaithe, tuairim a thabhairt)

 • Infhaighteacht agus acmhainn na saoráidí draenála uisce dhromchla poiblí.

 • Measúnú riosca tuilte de réir The Planning System and Flood Risk Management – Guidelines for Planning Authorities (Samhain 2009).

 • Measúnú faoin gCreat-Treoir Uisce agus faoi rialacháin ghaolmhara.

 • Measúuithe hidreolaíocha agus hidrigeolaíocha má tá siad ábhartha maidir leis an gcás.

 • Measúnú cuí faoin Treoir maidir le Gnáthóga.

 • Tuairimí ar leordhóthanacht, an modheolaíocht a glacadh agus conclúidí agus eile an TMTT a cuireadh isteach leis an iarratas.

 • Measúnú ar stádas an tírdhreacha agus ar an éifeacht ó thaobh amhairc, mar is cuí.

 • Acmhainn iompair agus sábháilteacht líonra na mbóithre a fhreastalaíonn ar an fhorbairt bheartaithe.

 • Acmhainn iompair chomhshaoil an láithreán is ábhar agus an cheantair máguaird, agus an éifeacht is dócha a bheadh ag an fhorbairt bheartaithe ar an gcomhshaol, dá ndéanfaí í.

 • Forálacha Chuid V (tithíocht shóisialta agus inacmhainne) (a d’fhéadfadh a bheith infheidhme i gcásanna neamhchoitianta).

 • Tuairisc ar aon úsáid a bhaineann an pobal as tailte atá tadhlach, teorantach nó comharsanach leo agus atá faoi úinéireacht an iarratasóra, agus tuairim an údaráis phleanála ar aon choinníoll a d'fhéadfadh a bheith cuí chun críche saoráid phoiblí a chaomhnú ar na tailte sin.

 • Tuairim an údaráis phleanála i leith an chinnidh a bheidh le déanamh ag an mBord.

 • Tuairim an údaráis phleanála ar choinníollacha ar cheart a chur ag gabháil leis i gcás go gcinneann an Bord cead a dheonú. (I gcás inar gá ceadúnas CCRT nó ceadúnas dramhaíola, ní ceadmhach don Bhord coinníollacha a fhorchur maidir le rialú astaíochtaí ón ngníomhaíocht a dteastaíonn cead lena haghaidh).

 • Tuairim an údaráis phleanála ar choinníollacha maidir le tairbhe an phobail a d’fhéadfadh a bheith cuí.

 • Sonraí na scéime do ranníocaíocht forbartha faoi alt 48/49 ar cheart a chur ag gabháil leis i gcás deonú.

 • Sonraí aon choinníll maidir le ranníocaíocht speisialta ar cheart a chur ag gabháil leis i gcás deonú mar aon le ríomhaireachtaí mionsonraithe agus bonn cirt na gcoinníollacha.

 • Aon ghnó eile maidir leis na tionchair ar an gcomhshaol, dea-phleanáil agus forbairt inbhuanaithe an cheantair nó a thionchair ar láithreán/láithreáin Eorpacha a mheasann an t-údarás pleanála a bheith bainteach leis an gcás.