Léim go dtí an príomhábhar

COVID-19

Mar gheall ar an méadú ar bhaol Covid-19 beidh srian ar rochtain an phobail ar oifig An Bhoird Phleanála. Níor chóir don phobal teacht isteach san oifig ag an am seo, mura bhfuil sé riachtanach.

Acht um Shaoráil Faisnéise 2014 Iarratais - Cearta Athbhreithnithe agus Achomhairc

Cearta Athbhreithnithe agus Achomhairc

Leagann an tAcht amach sraith díolúintí amach arb aidhm dóibh faisnéis íogair a chosaint a dhéanfadh dochar do leas an Stáit nó tríú páirtithe dá nochtfaí í. Nuair a bhaintear leas as na forálacha seo chun faisnéis a choimeád siar, is féidir an cinneadh a achomharc. Is féidir achomharc a dhéanamh, freisin, maidir le hiarchur na rochtana, táillí, foirmeacha rochtana etc. Ag seo sonraí na meicníochtaí achomhairc:

Athbhreithniú Inmheánach

Féadfaidh tú a iarraidh go ndéanfaí athbhreithniú inmheánach ar an gcinneadh tosaigh:
1. má tá tú míshásta leis an gcéad fhreagra a fuarthas, m.sh. diúltú na faisnéise, modh na rochtana, costais, etc., nó

2. murar freagraíodh an t-iarratas laistigh de 4 seachtain ón iarratas tosaigh. Meastar gurb ionann é seo agus an t-iarratas a dhiúltú agus tugann sé an ceart don iarrthóir dul i gceann an athbhreithnithe inmheánaigh.

Oifigeach ar leibhéal uachtarach a chuireann an t-athbhreithniú i gcrích. Níor mhór iarratais ar athbhreithniú inmheánach a chur i scríbhinn chuig:


An tUas. Ellen Morrin
An Bord Pleanála,
64 Sráid Mhaoilbhríde,
Baile Átha Cliath 1.
Guthán (01) 858 8100
Facs(01) 872 2684

Ní mór a leithéid d'iarratas ar athbhreithniú inmheánach a chur isteach faoi cheann ceithre sheachtain ón gcinneadh tosaigh. Ní mór an t-athbhreithniú inmheánach a chríochnú taobh istigh de thrí sheachtain. De ghnáth ní mór an t-athbhreithniú a chríochnú sular féidir achomharc a chur faoi bhríd an Coimisinéara Faisnéise.

  • Ní mór €30 de tháille chaighdeánach a chur ag gabháil le hiarratas ar athbhreithniú inmheánach faoi Alt 21.
  • Cuirtear €10 de tháille laghdaithe i bhfeidhm má tá teideal ag an iarrthóir ar chárta leighis nó má tá sé i gcleithiúnas duine a bhfuil teideal aige ar chárta leighis.
  • Tá na hiarratais seo a leanas ar athbhreithniú inmheánach saor ó tháille:/li>

1. iarratas i leith cinnidh ar thaifid nach bhfuil iontu ach faisnéis phearsanta a bhaineann leis an iarrthóir.

2. iarratais i leith cinnidh faoi Alt 9 (ceart taifid a leasú a bhaineann le faisnéis phearsanta).

3. iarratas i leith cinnidh faoi Alt 10 (ceart an duine ar fhaisnéis a bhaineann le bearta comhlachtaí poiblí a théann in éifeacht air).

4. iarratas i leith cinnidh táille nó éarlais a éileamh, nó i leith mhéad na táille nó na héarlaise.


Athbhreithniú an Choimisinéara Faisnéise

Tar éis don athbhreithniú inmheánach a bheith curtha i gcrích, féadfaidh an t-iarrthóir athbhreithniú neamhspleách ar an gcinneadh a iarraidh ar an gCoimisinéir Faisnéise. Chomh maith leis sin, mura bhfaightear freagra ar an iarratas ar athbhreithniú inmheánach taobh istigh de thrí sheachtain, meastar gurb ionann é seo agus diúltú agus féadfaidh an t-iarrthóir achomharc a chur faoi bhráid an Choimisinéara.

Is féidir achomhairc scríofa a chur faoi bhráid an Choimisinéara Faisnéise ag an seoladh seo a leanas:

Oifig an Choimisinéara Faisnéise,
18 Sráid Líosáin Íochtarach,
Baile Átha Cliath 2.
Guthán (01) 639 5689 nó Glao Áitiúil 1890 22 30 30
Facs (01) 661 0570
Líon www.oic.ie


Beidh a chuid cinntí siúd ceangailteach, faoi réir achomhairc chun na hArdchúirte ar phointe dlí.

  • Ní mór €50 de tháille chaighdeánach a chur ag gabháil leis na hiarratais chun an Choimisinéara Faisnéise ar athbhreithniú ar chinntí a rinne comhlachtaí poiblí faoi Alt 22.
  • Cuirtear €15 de tháille laghdaithe i bhfeidhm sna cásanna seo a leanas:

1. má tá teideal ag an iarrthóir ar chárta leighis nó má tá sé i gcleithiúnas duine a bhfuil teideal aige ar chárta leighis nó

2. más duine é atá arna shainiú in Alt 38(2) is é sin, tríú páirtí a bhfuil an ceart aige iarratas a chur go díreach chuig an gCoimisinéir Faisnéise má chinneann comhlacht poiblí faisnéis a bhaineann leis a nochtadh ar mhaithe leis an leas poiblí.
 

  • Tá na hiarratais seo a leanas chuig an gCoimisinéir saor ó tháille:

1.iarratas i leith taifead nach bhfuil iontu ach faisnéis phearsanta a bhaineann leis an iarrthóir.

2. iarratas i leith cinnidh faoi Alt 9 (ceart taifid a leasú a bhaineann le faisnéis phearsanta).

3. iarratas i leith cinnidh faoi Alt 10 (ceart an duine ar fhaisnéis a bhaineann le bearta comhlachtaí poiblí a théann in éifeacht air).