Léim go dtí an príomhábhar

COVID-19

Mar gheall ar an méadú ar bhaol Covid-19 beidh srian ar rochtain an phobail ar oifig An Bhoird Phleanála. Níor chóir don phobal teacht isteach san oifig ag an am seo, mura bhfuil sé riachtanach.

FST Tástáil agus Staidéar Scóipe MTT / MC: Cad is iarratas alt 7 ann?

Cad is iarratas alt 7 ann?

Baineann iarratas alt 7 le soláthar cinntí tástála agus tuairimí staidéar scóipe ón mBord Pleanála (maidir le FST). Is féidir iarratais den sórt seo ar chinntiú agus / nó tuairimí a dhéanamh i dtaca le measúnacht tionchair timpeallachta nó measúnacht chuí nó an dá cheann.

Tástáil maidir le MTT agus MC

Ceanglaítear ar an mBord Pleanála, má iarrtar é, cinneadh a dhéanamh cibé an gá Ráiteas Tionchair Timpeallachta (RTT) / Tuarascáil Mheasúnacht Tionchair Timpeallachta (TMTT)1 nó Ráiteas Tionchair Natura a chur ag gabháil leis an iarratas pleanála ar FST beartaithe, bunaithe ar an éifeacht a d’fhéadfadh a bheith ag an FST ar an timpeallacht (RTT) nó ar láithreán Eorpach / láithreáin Eorpacha ina (n)aonar nó i dteannta pleananna nó tionscadail eile i bhfianaise chuspóirí caomhantais an láithreáin (MC).

Foráiltear i dtástáil RTT, go háirithe, faoi alt 7(1)(a)(i)(I) d’Acht 2016, le haghaidh iarratas a dhéanamh i dtaca le haicme forbartha nach sáraíonn méid, achar nó teorainn ábhartha eile atá sonraithe sna haicmí atá sonraithe i gCuid 2 de Sceideal 5 de na Rialacháin Pleanála agus Forbartha 2001 (leasú). Go tipiciúil, d’aireofaí do chuspóirí FST (ag brath ar nádúr / meascán na forbartha molta) breithniú fo-thairsí do cheann amháin nó níos mó de na haicmí forbartha atá leagtha amach in alt 10 (Tionscadail Bhonneagair) de Chuid 2, lena n-áirítear:

  • Níos mó ná 500 aonad cónaithe a thógáil
  • Ionad siopadóireachta le hachar urláir is mó ná 10,000 méadar cearnach a thógáil
  • Forbairt uirbeach de os cionn 2 heicteár i gcás ceantar gnó, 10 heicteár i gcás codanna eile de limistéar tógtha agus 20 heicteár in áiteanna eile.

Is féidir, mar sin féin, go mbeidh catagóirí / aicmí eile forbartha i gCuid 2 a d’fhéadfadh a bheith ábhartha do chuspóirí na tástála fo-thairsí má chorpraítear iad mar chuid de FST beartaithe, agus ba chóir don iarratasóir ionchasach é nó í féin a shásamh maidir leis na catagóirí eile.

TMTT, féach fo-alt thíos ar fhorálacha na Treorach leasaithe Aontais Eorpaigh 2014/52/EUStaidéar scóipe do RTT agus RTN

Ceanglaíonn alt 7 d’Acht 2016 ar an mBord Pleanála tuairim scríofa a chur ar fáil ar cad iad na príomh-mhíreanna eolais is gá a chur isteach i RTT / TMTT nó RTN maidir le hábhair lena n-áirítear:

  • Nádúr agus scála an FST beartaithe,
  • An timpeallacht ghlactha
  • Láithreán/láithreáin Eorpacha i dtrácht agus a gcuspóirí caomhantais,
  • Aighneachtaí ó chomhlachtaí reachtúla agus daoine / comhlachtaí eile,
  • Treoracha Eorpacha Ábhartha,
  • Nithe eile lena n-áirítear iad siúd atá forordaithe sna Rialacháin (féach treoir bhreise thíos)