Léim go dtí an príomhábhar

FBS: Tar éis don Bhord a chinneadh a dhéanamh

Athruithe ar fhorbairt tar éis dó cead pleanála nó ceadú a fháil

Féadfaidh duine atá ag déanamh nó ag pleanáil forbairt bonneagair straitéisigh a dhéanamh cead a iarraidh ón mBord le haghaidh athruithe ar fhorbairt. Beidh deonú ceada nó ceadú faighte ón mBord cheana féin ag an bhforbairt seo.

 

1

Athrú

Athrú beartaithe a mheastar a bheith suntasach agus nach dteastaíonn comhairliúchán poiblí uaidh.

2

Athrú ábhartha (ní dóigh go mbeidh éifeachtaí suntasacha aige ar an gcomhshaol)

Athrú beartaithe nach meastar go mbeidh éifeachtaí suntasacha aige ar an gcomhshaol. Sa chás seo féadfaidh an Bord athrú a cheadú tar éis an fhaisnéis faoin athrú iarrtha a chur ar fáil lena iniúchadh. Tá sé de chumhacht ag an mBord cuireadh a thabhairt d’aon duine (lena n-áirítear baill den phobal) aighneachtaí a dhéanamh faoin iarraidh.

3

Athrú ábhartha (ar dóigh go mbeidh éifeachtaí suntasacha aige ar an gcomhshaol)

Athrú beartaithe a mheastar go mbeidh éifeachtaí suntasacha aige ar an gcomhshaol. Ceanglóidh an Bord ar an iarratasóir Tuarascáil Measúnachta Tionchair Timpeallachta a ullmhú faoin athrú atá beartaithe agus é a chur faoi bhráid an Bhoird. Beidh na gnáthnósanna imeachta EIA i bhfeidhm ansin a chuimseoidh céimeanna mar:

  • fógra poiblí faoi Thuarascáil Measúnachta Tionchair Timpeallachta, agus
  • iarraidh ar aighneachtaí ón bpobal chuig an mBord.
4 Earráidí in Orduithe Boird a shoiléiriú nó a cheartú

Féadfaidh an Bord a chinneadh a leasú má mheasann sé go bhfuil:

  1. earráid chléireachais san Ordú Boird, nó

  2. ba chóir go gceadófaí sa chead nó sa cheadú riachtanas chun soiléiriú a dhéanamh ar a raibh beartaithe ag an mBord

Ní cheadaítear sa cineál athraithe seo athruithe suntasacha a dhéanamh ar an bhforbairt a ceadaíodh sa deonú ceada nó sa cheadú. Féadfaidh an Bord aighneachtaí a iarraidh faoi na hathruithe atá beartaithe sula gcinnfidh sé cinneadh a leasú nó gan é a leasú.


Ag brath ar a bhfuil beartaithe a athrú nó a leasú, leanfaidh an Bord Pleanála an próiseas ábhartha riachtanach. Féadfaidh an Bord a chinneadh aontú nó easaontú leis na hathruithe atá beartaithe ag an iarratasóir.

Sonraí a aontú

I gcás forbartha 7ú Sceideal, is féidir leis an mBord cinneadh a dhéanamh cead a thabhairt d’fhorbairt. Mar chuid den chead a thabhairt, féadfaidh an Bord coinníollacha a áireamh chun an fhorbairt a dhéanamh. D’fhéadfadh go mbeadh comhaontú idir an duine atá i mbun na forbartha agus an t-údarás pleanála a bhfuil an fhorbairt á déanamh ina limistéar ina shonra de choinníoll amháin nó níos mó. Ní mór an comhaontú a theorannú do na pointí a shonraítear i gcoinníoll an Bhoird.

Murar féidir leis an údarás pleanála agus an duine atá i mbun na forbartha teacht ar chomhaontú maidir le mionsonraí nó mionsonraí, is féidir an t-ábhar a tharchur chuig an mBord Pleanála. An Bord Pleanála a chinnfidh an t-ábhar ansin.

 

Cinneadh an Bhoird a achomharc

Ní féidir achomharc pleanála a dhéanamh ar chinneadh an Bhoird maidir le cás bonneagair straitéisigh.

Ag féachaint ar an gcáschomhad cinnte: rochtain phoiblí

Féadfaidh aon bhall den phobal an cáschomhad iomlán a fhaighimid a iniúchadh ar feadh cúig bliana ar a laghad laistigh de thrí lá tar éis don Bhord Pleanála an cinneadh a dhéanamh. Tá cóip d’Ordú agus de Threoir an Bhoird agus tuarascáil an Chigire ar fáil ar an suíomh Gréasáin seo freisin Is féidir cóipeanna d’aon doiciméid ar an gcomhad a cheannach ag oifigí an Bhoird agus is féidir grianghraif a thógáil d’fhormhór na ndoiciméad ar cháschomhad. Ní féidir faoi lathair féachaint ar chomhaid cás cinnte ar ár suíomh gréasáin ach tá súil againn go mbeimid in ann iad a chur ar fáil anseo sul i bhfad.
 
Féadfaidh aon bhall den phobal an cáschomhad iomlán a fhaighimid a iniúchadh ar feadh cúig bliana ar a laghad laistigh de thrí lá tar éis don Bhord Pleanála an cinneadh a dhéanamh. Tá cóip d’Ordú agus de Threoir an Bhoird agus tuarascáil an Chigire ar fáil ar an suíomh Gréasáin seo freisin Is féidir cóipeanna d’aon doiciméid ar an gcomhad a cheannach ag oifigí an Bhoird agus is féidir grianghraif a thógáil d’fhormhór na ndoiciméad ar cháschomhad. Ní féidir faoi lathair féachaint ar chomhaid cás cinnte ar ár suíomh gréasáin ach tá súil againn go mbeimid in ann iad a chur ar fáil anseo sul i bhfad.
 

Athbhreithniú Breithiúnach

Is é cinneadh an Bhoird an cinneadh pleanála deiridh ar an iarratas. Is féidir, áfach, iarraidh ar chúirt athbhreithniú breithiúnach a dhéanamh ar chinneadh an Bhoird. Athbhreithniú breithiúnach is ea é nuair a dhéanann breitheamh athbhreithniú ar ghníomhartha an Bhoird Phleanála féachaint ar leanamar na rialacha agus na nósanna imeachta a chaithfimid a leanúint chun go mbeimid in ann cinneadh a dhéanamh. Má chinneann breitheamh nár chuir muid na rialacha agus na nósanna imeachta i bhfeidhm i gceart agus cinneadh á dhéanamh againn, féadfaidh an breitheamh cinneadh an Bhoird a chur ar ceal nó iarraidh ar an mBord athmhachnamh a dhéanamh ar an gcás. Ach ní bhreithneoidh an breitheamh an cás ó thaobh na pleanála de.

Chun athbhreithniú breithiúnach a iarraidh, ní mór duit iarratas a dhéanamh faoi Ordú 84 de Rialacha na Cúirte Uachtaraí (I.R. Uimh. 15 de 1986), de réir alt 50 den Acht um Pleanáil agus Forbairt, 2000 (leasaithe). Ba chóir a thabhairt faoi deara go gcaithfear aon dúshlán a dhéantar a dhéanamh de ghnáth laistigh de 8 seachtaine ó chinneadh ábhartha an Bhoird. Mar sin féin, féadfar síneadh ama a cheadú i gcásanna áirithe.
 
Is féidir tuilleadh faisnéise faoin bpróiseas athbhreithnithe breithiúnaigh a fháil sa doiciméad athbhreithniú breithiúnach ar chinntí pleanála ar an suíomh gréasáin seo nó ar shuíomh gréasáin na Seirbhíse Eolais do Shaoránaigh www.citizensinformation.ie/ga/ Is féidir go mbeidh fonn ort comhairle dlí a iarraidh, leis.

Gearáin faoin tslí a phléigh an Bord leis an tionscadal

Tá córas dea-phoiblithe, inrochtana, trédhearcach agus éasca le húsáid ag an mBord Pleanála chun déileáil le gearáin faoi cháilíocht ár seirbhíse. Tá sonraí an chórais leagtha amach ina Phlean Gníomhaíochta um Sheirbhísí do Chustaiméirí. Déileálfar go cothrom agus go neamhchlaonta le gach gearán agus tá meicníocht achomhairc i bhfeidhm.