Léim go dtí an príomhábhar

COVID-19

Mar gheall ar an méadú ar bhaol Covid-19 beidh srian ar rochtain an phobail ar oifig An Bhoird Phleanála. Níor chóir don phobal teacht isteach san oifig ag an am seo, mura bhfuil sé riachtanach.

FBS: Cinneadh an Bhoird

Na rudaí a chuireann an Bord san áireamh agus iarratas á chinneadh

Déanann an Bord cinntí ar iarratais bonneagair straitéisigh faoi mar a dhéantar i gcásanna eile ar nós achomhairc phleanála. Dá bhrí sin, breithníonn an Bord:

 • pleanáil chuí agus forbairt inbhuanaithe an cheantair,
 • na héifeachtaí, más ann dóibh, a bheadh ag an bhforbairt bheartaithe ar an gcomhshaol,
 • na héifeachtaí, más ann dóibh, a bheadh ag an bhforbairt bheartaithe ar láithreán Eorpach nuair is infheidhme,
 • beartais agus cuspóirí an phlean / na bpleananna forbartha áitiúla,
 • treoirlínte pleanála an Aire,
 • straitéis réigiúnach spásúlachta agus eacnamaíochta,
 • an Creat Náisiúnta Pleanála,
 • beartais agus cuspóirí an Rialtais,
 • an leas náisiúnta,
 • an t-iarratas,
 • aon eolas breise a fhaightear tar éis iarraidh ón mBord,
 • an Tuarascáil Measúnachta Tionchair Timpeallachta, más cuí,
 • an Ráiteas Tionchair Natura, más cuí,
 • aon tuairim nó aighneacht a fhaigheann an Bord faoin iarratas,
 • tuarascáil an údaráis / na n-údarás pleanála áitiúil, lena n-áirítear aon mholtaí a chuirfidh comhaltaí tofa an údaráis isteach, agus
 • tuarascáil agus moladh chigire an Bhoird ar an iarratas
 • tuarascáil agus moladh chigire an Bhoird ar an iarratas
 • an fhaisnéis a fuarthas ag an éisteacht ó bhéal.


Sárú ábhartha ar phlean forbartha áitiúil

Breithneoidh an Bord beartais agus cuspóirí an phlean forbartha áitiúil agus a chinneadh á dhéanamh aige. Má chlúdaíonn an t-iarratas níos mó ná limistéar údaráis áitiúil amháin, breithneoidh an Bord na pleananna forbartha áitiúla ábhartha go léir. Mar sin féin, tá sé de chumhacht ag an mBord gan cuid de na pleananna forbartha seo a leanúint ag brath ar chúinsí an cháis. Sárú ábhartha a thugtar air seo.

 

Moladh an chigire

Ullmhóidh cigire tuarascáil agus moladh don Bhord i ngach cás. Caithfidh an Bord tuarascáil agus moladh an chigire a mheas. cheanglaítear ar an mBord, áfach, glacadh le moladh an chigire agus tá sé de chumhacht aige rud éigin difriúil a chinneadh ón méid a mhol an cigire.

In aon chás nach nglacann an Bord le moladh an chigire deonú nó diúltú, luafaidh an Bord an chúis nár ghlac sé leis an moladh. Uaireanta féadfaidh an Bord glacadh leis an moladh ginearálta a bhaineann le cead a dheonú nó a dhiúltú, ach is féidir leis:

 • cinneadh a dhéanamh codanna den fhorbairt a bheartaítear a athrú nó a bhaint
 • ceann amháin, cuid de na coinníollacha nó na coinníollacha go léir a ghabhann le deonú ceada a athrú, nó
 • athraigh na cúiseanna le diúltú.
 

An tréimhse ama chun cinneadh a dhéanamh

Tá cuspóir reachtúil ag an mBord cásanna a chinneadh laistigh de 18 seachtaine. Tosaíonn an tréimhse ocht seachtaine déag seo ar an lá deireanach don Bhord Pleanála tuairimí a fháil ón bpobal. Cuimsíonn an tréimhse ocht seachtaine déag an tréimhse inar féidir éisteacht ó bhéal a thionól. Cuimsíonn an tréimhse freisin aon iarraidh ar bhreis faisnéise nó Tuarascáil Measúnachta Tionchair Timpeallachta nó Ráiteas Tionchair Natura athbhreithnithe.

Nuair nach féidir nó nach iomchuí don Bhord cinneadh a dhéanamh ar an gcás laistigh den chreat ama ocht seachtaine déag, scríobhfaimid chuig gach rannpháirtí sa chás agus tabharfaimid dáta athbhreithnithe nuair a bheartaíonn an Bord cinneadh a dhéanamh.


Fógra faoi chinneadh an Bhoird

Scríobhfaimid chuig na rannpháirtithe uile sa chás le cinneadh an Bhoird a chur in iúl dóibh. Leis an bpost a sheolfar an litir. Cuirfear an cinneadh ar fáil ar ár suíomh gréasáin www.pleanala.ie